رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال ۱۳۹۴

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از دانشگاههای دولتی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
مقاله داخلی: ۵۶۰۱
100%
تعداد مقاله بین المللی
۴۰۱۰
قدمت ۸۴ سال
95%
تعداد کل ژورنالها ۱۸
40%
شماره های منتشره ۴۰
32
تعداد ۱۲ کنفرانس
100%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۷۲۷
99%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴۴۰
قدمت ۶۹ سال
80%
تعداد کل ژورنالها ۴۵
100%
شماره های منتشره ۹۸
79
تعداد ۸ کنفرانس
66%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۳۳۰
98%
تعداد مقاله بین المللی
۲۳۵۹
قدمت ۳۷ سال
48%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۱۱
8
تعداد ۴ کنفرانس
33%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹۷۵
98%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲۳۵
قدمت ۷۱ سال
82%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۱۴
11
تعداد ۵ کنفرانس
41%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹۵۷
97%
تعداد مقاله بین المللی
۵۴
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹۱۴
96%
تعداد مقاله بین المللی
۳۸۸۱
قدمت ۵۹ سال
70%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۳ کنفرانس
25%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۹۸
96%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱۱۲
قدمت ۶۰ سال
71%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۲ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۶۷۶
95%
تعداد مقاله بین المللی
۸
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۴۰
88%
شماره های منتشره ۱۲۴
100
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۶۸۲
94%
تعداد مقاله بین المللی
۶۱۶
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۵ کنفرانس
41%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۵۶۸
93%
تعداد مقاله بین المللی
۹۶۱
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
25%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۵۸
93%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۱۲
قدمت ۸۹ سال
100%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۸
6
تعداد ۶ کنفرانس
50%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۱۴
92%
تعداد مقاله بین المللی
۷۴۸
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
25%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۶۶
91%
تعداد مقاله بین المللی
۴۳۷
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۵۸
91%
تعداد مقاله بین المللی
۴۶۱
قدمت ۶۳ سال
74%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۳ کنفرانس
25%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۹۳
90%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴
قدمت ۴۰ سال
51%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
33%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۶۲
89%
تعداد مقاله بین المللی
۳۱۹۶
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۴۰
88%
تعداد مقاله بین المللی
۴۷۲
قدمت ۱۰۰ سال
111%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۲ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۴۹
88%
تعداد مقاله بین المللی
۹۴۴
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۴۹
87%
تعداد مقاله بین المللی
۳۰۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۹
20%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۹۲۸
86%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۶
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۲۷
86%
تعداد مقاله بین المللی
۴۰۷
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۲ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۵۸
85%
تعداد مقاله بین المللی
۴۳۶
قدمت ۴۸ سال
59%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۴۹
84%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴۶۹
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۹
20%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۴۰
83%
تعداد مقاله بین المللی
۷۲۷
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۲ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۲۷
83%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۳ کنفرانس
25%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۱۳
82%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۹۰ سال
101%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۵
4
تعداد ۳ کنفرانس
25%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۹۸
81%
تعداد مقاله بین المللی
۶۳۴
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۰۵
81%
تعداد مقاله بین المللی
۴۸۵
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۹۶
80%
تعداد مقاله بین المللی
۳۸۹
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۷
15%
شماره های منتشره ۱۲
9
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۶۹۳
79%
تعداد مقاله بین المللی
۴۲۸
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۹۵
78%
تعداد مقاله بین المللی
۶۴۷
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۸۱
78%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۶۶
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۸
6
تعداد ۴ کنفرانس
33%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۷۰
77%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۶۱
76%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰۷
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۱۴
76%
تعداد مقاله بین المللی
۲۵۰
قدمت ۴۳ سال
54%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۳ کنفرانس
25%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۰۴
75%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳۷
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱
0
تعداد ۳ کنفرانس
25%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۰۱
74%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۰۸
73%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۶۱ سال
72%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۶۵
73%
تعداد مقاله بین المللی
۴۲۵
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۵۱۶
72%
تعداد مقاله بین المللی
۳۷۳
قدمت ۵۴ سال
65%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۹۵
71%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۶
13%
شماره های منتشره ۱۲
9
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۸۹
71%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۴
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۶۵
70%
تعداد مقاله بین المللی
۶۸
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۵۶
69%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۶
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۱۴
68%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۶۳
68%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۵۰
67%
تعداد مقاله بین المللی
۲۶
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۵۲
66%
تعداد مقاله بین المللی
۵۲۰
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴۶
66%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳۴
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳۲۹
65%
تعداد مقاله بین المللی
۲۶۸
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۳۲
64%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳
قدمت ۶۵ سال
76%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۱۵
63%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷۴
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۵
4
تعداد ۳ کنفرانس
25%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۰۷
63%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۰۴
62%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۰
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۰۱
61%
تعداد مقاله بین المللی
۲۹۷
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۸۲
61%
تعداد مقاله بین المللی
۳۵۸
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵۲
60%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۹
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۴۰
59%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰۱
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱۶
58%
تعداد مقاله بین المللی
۶
قدمت ۱۹ سال
30%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۸۴
58%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۳
57%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰۰
قدمت ۷۹ سال
90%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۱
56%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۱
56%
تعداد مقاله بین المللی
۳۵
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۱
55%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴۰
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۹
54%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۹
53%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۸
53%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۸
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۸
52%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸۲
51%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۴۲
51%
تعداد مقاله بین المللی
۴۷
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۰
50%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴۹
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۳
49%
تعداد مقاله بین المللی
۲۹
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۰
48%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۱
48%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۲
47%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۶
46%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۴
46%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۴
45%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱۶
35%
شماره های منتشره ۶
4
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۶
44%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۹۲
43%
تعداد مقاله بین المللی
۴۱
قدمت ۱۴ سال
25%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۱
43%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۶
42%
تعداد مقاله بین المللی
۳۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۹
41%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۹
41%
تعداد مقاله بین المللی
۶
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۸
6
تعداد ۴ کنفرانس
33%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۷
40%
تعداد مقاله بین المللی
۷
قدمت ۸۲ سال
93%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۶
39%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۳
38%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۷
38%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۵
37%
تعداد مقاله بین المللی
۷۶
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۴۹
36%
تعداد مقاله بین المللی
۳۶۶
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۶
36%
تعداد مقاله بین المللی
۲۸
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۳
35%
تعداد مقاله بین المللی
۲۶
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۱
34%
تعداد مقاله بین المللی
۲۳۹
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۰
33%
تعداد مقاله بین المللی
۳۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۰
33%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۹
32%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۵
31%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۸
31%
تعداد مقاله بین المللی
۲۸
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۷
30%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳۴
29%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴
28%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۳
28%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۲
27%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۰
26%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۹
26%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۷
5
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۷
25%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۷
24%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۹۷ سال
108%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵
23%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۴
23%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲۳
22%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱
21%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰
قدمت ۶ سال
17%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۰
21%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۹ سال
60%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸
20%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸
19%
تعداد مقاله بین المللی
۹
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷
18%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵
18%
تعداد مقاله بین المللی
۹
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
17%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
16%
تعداد مقاله بین المللی
۳۲
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
16%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۳
15%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲
14%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲
13%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۶ سال
27%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
8%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰
13%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
12%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
11%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰
11%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
10%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
9%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۶ سال
17%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
8%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲
8%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۶ سال
17%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
7%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
6%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
6%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی