رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال ۱۳۹۵

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از دانشگاههای دولتی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
مقاله داخلی: ۴۸۵۴
100%
تعداد مقاله بین المللی
۳۹۲۵
قدمت ۸۴ سال
95%
تعداد کل ژورنالها ۱۸
40%
شماره های منتشره ۳۲
27
تعداد ۱۴ کنفرانس
100%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۳۱۹
99%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۹۶
قدمت ۶۹ سال
80%
تعداد کل ژورنالها ۴۵
100%
شماره های منتشره ۱۰۱
86
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱۸۲
98%
تعداد مقاله بین المللی
۵۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱۰ کنفرانس
71%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹۷۴
98%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲۴۳
قدمت ۳۷ سال
48%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۱۴
11
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸۴۳
97%
تعداد مقاله بین المللی
۴۱۸۷
قدمت ۵۹ سال
70%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸۱۲
96%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲۷۲
قدمت ۷۱ سال
82%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۱۴
11
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۶۹۸
96%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹۳۱
قدمت ۶۰ سال
71%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۵ کنفرانس
35%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۴۴
95%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۴۰
88%
شماره های منتشره ۱۱۷
100
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۵۴
94%
تعداد مقاله بین المللی
۳۴
قدمت ۴۰ سال
51%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۳۳۳
93%
تعداد مقاله بین المللی
۶۱۴
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۳۳
93%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۶۹
قدمت ۸۹ سال
100%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۸
6
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۹۷
92%
تعداد مقاله بین المللی
۹۶۵
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۶۶
91%
تعداد مقاله بین المللی
۳۴۰۴
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۷۷
91%
تعداد مقاله بین المللی
۴۴۱
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۵۲
90%
تعداد مقاله بین المللی
۴۶۹
قدمت ۶۳ سال
74%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۵ کنفرانس
35%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۹۶
89%
تعداد مقاله بین المللی
۴۲۲
قدمت ۱۰۰ سال
111%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۸۰
88%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۱۱
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۴۵
88%
تعداد مقاله بین المللی
۶۴۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۱۷
87%
تعداد مقاله بین المللی
۳۴۹
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۹
20%
شماره های منتشره ۵
4
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۹۲۰
86%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۷۶
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۹
20%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۰۵
86%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۳۳
85%
تعداد مقاله بین المللی
۷۱۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۱۶
84%
تعداد مقاله بین المللی
۴۵۷
قدمت ۴۸ سال
59%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۸۹
83%
تعداد مقاله بین المللی
۵۷۷
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۴۱
83%
تعداد مقاله بین المللی
۳۹۹
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۲۷
82%
تعداد مقاله بین المللی
۷۶۴
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۰۷
81%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۹۰ سال
101%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱۱
9
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۹۳
81%
تعداد مقاله بین المللی
۵۴۷
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۶۲
80%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۴۲
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۱۰
8
تعداد ۶ کنفرانس
42%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۶۵۱
79%
تعداد مقاله بین المللی
۳۵۰
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۷
15%
شماره های منتشره ۱۲
10
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۴۱
78%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰۹
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۰۰
78%
تعداد مقاله بین المللی
۲۳۳
قدمت ۴۳ سال
54%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۸۹
77%
تعداد مقاله بین المللی
۴۳۳
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۶۸
76%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۲۸
76%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴۳
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۲۲
75%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳۵
قدمت ۵۴ سال
65%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۲۱
74%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۶۱ سال
72%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۰۰
73%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۶
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۱
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۷۹
73%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۴
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۴۲۷
72%
تعداد مقاله بین المللی
۴۹۹
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۲۳
71%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۹۸
71%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۶
13%
شماره های منتشره ۸
6
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۹۳
70%
تعداد مقاله بین المللی
۶۱
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۵۰
69%
تعداد مقاله بین المللی
۳۷
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۳۷
68%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۰
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴۲
68%
تعداد مقاله بین المللی
۲۵۹
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۱
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴۹
67%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰
قدمت ۶۵ سال
76%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۳۳
66%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۳
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۲۱
66%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴۳
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳۱۰
65%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۰۵
64%
تعداد مقاله بین المللی
۳۴۹
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۰۱
63%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۹۷
63%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳۲
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵۰
62%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۲۷
61%
تعداد مقاله بین المللی
۵۰۲
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۲۶
61%
تعداد مقاله بین المللی
۲۳۴
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۲۲
60%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۴
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱۳
59%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰
قدمت ۱۹ سال
30%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۰۹
58%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۷
قدمت ۷۹ سال
90%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۹۴
58%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸۶
57%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۳
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۵ کنفرانس
35%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۹
56%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲۱
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۰
56%
تعداد مقاله بین المللی
۳۰
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۹
55%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۸
54%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۹
53%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۰
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۳
53%
تعداد مقاله بین المللی
۲۵
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۷
52%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱۶
35%
شماره های منتشره ۱۰
8
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۴
51%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۲۳
51%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۸
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۹
50%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۱
49%
تعداد مقاله بین المللی
۹
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۸
6
تعداد ۶ کنفرانس
42%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۹
48%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۶
48%
تعداد مقاله بین المللی
۴۱
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۳
47%
تعداد مقاله بین المللی
۶۶
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۴
46%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۸
46%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۴
45%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۷
44%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۰۲
43%
تعداد مقاله بین المللی
۳۰
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۷
43%
تعداد مقاله بین المللی
۴۸
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۱
42%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۰
41%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۹۷ سال
108%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۸
41%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۹
40%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۵
39%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۳
38%
تعداد مقاله بین المللی
۵۵
قدمت ۱۴ سال
25%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۰
38%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۸۲ سال
93%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۳
37%
تعداد مقاله بین المللی
۷
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۵۲
36%
تعداد مقاله بین المللی
۷
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۱
36%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۰
35%
تعداد مقاله بین المللی
۳۶۲
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۶
34%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۳
33%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۲
33%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۲
32%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۹
31%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۷
31%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۷
30%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳۵
29%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۶
28%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۱
28%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۱۰
8
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۱
27%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۰
26%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵
قدمت ۶ سال
17%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۶
26%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵
25%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۴
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵
24%
تعداد مقاله بین المللی
۶
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۴
23%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۰
23%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۹
22%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹
21%
تعداد مقاله بین المللی
۴۱
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹
21%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷
20%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۶
19%
تعداد مقاله بین المللی
۷
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵
18%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵
18%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۱۶ سال
27%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
17%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
16%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
16%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۴
15%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳
14%
تعداد مقاله بین المللی
۵۵
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳
13%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۹ سال
60%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳
13%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹
12%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
11%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
11%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
10%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
9%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
8%
تعداد مقاله بین المللی
۶
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳
8%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
7%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
6%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۶ سال
17%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
6%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۵ سال
16%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
5%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی