رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال ۱۳۹۵

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از دانشگاههای دولتی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
مقاله داخلی: ۴۹۳۳
100%
تعداد مقاله بین المللی
۳۹۲۵
قدمت ۸۴ سال
95%
تعداد کل ژورنالها ۱۹
42%
شماره های منتشره ۳۲
27
تعداد ۱۴ کنفرانس
100%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۳۵۶
99%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۹۶
قدمت ۶۹ سال
80%
تعداد کل ژورنالها ۴۵
100%
شماره های منتشره ۱۰۱
85
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۲۰۶
98%
تعداد مقاله بین المللی
۵۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱۰ کنفرانس
71%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹۹۱
98%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲۴۳
قدمت ۳۷ سال
48%
تعداد کل ژورنالها ۵
11%
شماره های منتشره ۱۸
15
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸۵۸
97%
تعداد مقاله بین المللی
۴۱۸۷
قدمت ۵۹ سال
70%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸۳۰
96%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲۷۲
قدمت ۷۱ سال
82%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۱۴
11
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۰۳
96%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹۳۱
قدمت ۶۰ سال
71%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۵ کنفرانس
35%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۶۳
95%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۴۰
88%
شماره های منتشره ۱۱۸
100
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۶۵
94%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۶۹
قدمت ۸۹ سال
100%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۸
6
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۳۵۸
94%
تعداد مقاله بین المللی
۳۴
قدمت ۴۰ سال
51%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۴۷
93%
تعداد مقاله بین المللی
۶۱۴
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۱۴
92%
تعداد مقاله بین المللی
۹۶۵
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۸۸
91%
تعداد مقاله بین المللی
۴۶۹
قدمت ۶۳ سال
74%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۵ کنفرانس
35%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۸۸
91%
تعداد مقاله بین المللی
۳۴۰۴
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۸۲
90%
تعداد مقاله بین المللی
۴۴۱
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۳۱
89%
تعداد مقاله بین المللی
۴۲۲
قدمت ۱۰۰ سال
111%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۸
6
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۰۲
89%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۱۱
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۵۹
88%
تعداد مقاله بین المللی
۶۴۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۲۳
87%
تعداد مقاله بین المللی
۳۴۹
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۹
20%
شماره های منتشره ۵
4
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۹۲۵
87%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۷۶
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۹
20%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۱۴
86%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۴ کنفرانس
28%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۳۶
85%
تعداد مقاله بین المللی
۷۱۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۲۷
85%
تعداد مقاله بین المللی
۴۵۷
قدمت ۴۸ سال
59%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۹۴
84%
تعداد مقاله بین المللی
۵۷۷
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۴۳
83%
تعداد مقاله بین المللی
۳۹۹
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۴۱
82%
تعداد مقاله بین المللی
۷۶۴
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۲۵
82%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۹۰ سال
101%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱۱
9
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۹۸
81%
تعداد مقاله بین المللی
۵۴۷
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۶۸
80%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۴۲
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۱۰
8
تعداد ۶ کنفرانس
42%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۶۵۳
80%
تعداد مقاله بین المللی
۳۵۰
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۷
15%
شماره های منتشره ۱۳
11
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۴۶
79%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰۹
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۱۹
78%
تعداد مقاله بین المللی
۲۳۳
قدمت ۴۳ سال
54%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۸۹
78%
تعداد مقاله بین المللی
۴۳۳
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۷۰
77%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷۸
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۳۰
76%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴۳
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۲۷
76%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳۵
قدمت ۵۴ سال
65%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۲۱
75%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۶۱ سال
72%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۰۳
74%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۶
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۹
7
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۰۲
73%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۴
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۴۲۹
73%
تعداد مقاله بین المللی
۴۹۹
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۲۷
72%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۹۹
71%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۶
13%
شماره های منتشره ۱۰
8
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۹۷
71%
تعداد مقاله بین المللی
۶۱
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۵۶
70%
تعداد مقاله بین المللی
۳۷
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۷
15%
شماره های منتشره ۱
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴۹
69%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰
قدمت ۶۵ سال
76%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴۴
69%
تعداد مقاله بین المللی
۲۵۹
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۱
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۳۸
68%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۰
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۳۴
67%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۳
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۲۲
66%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴۳
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳۱۷
66%
تعداد مقاله بین المللی
۳۴۹
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۱۲
65%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۰۱
64%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۹۷
64%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳۲
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵۰
63%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۳۱
62%
تعداد مقاله بین المللی
۲۳۴
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۲۹
62%
تعداد مقاله بین المللی
۵۰۲
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۲۵
61%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۴
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱۶
60%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰
قدمت ۱۹ سال
30%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۳ کنفرانس
21%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱۰
60%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۷
قدمت ۷۹ سال
90%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۹۵
59%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸۷
58%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۳
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۵ کنفرانس
35%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۹
57%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲۱
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۴
57%
تعداد مقاله بین المللی
۳۰
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۹
56%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۸
55%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۱
55%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۰
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۳
2
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۰
54%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱۶
35%
شماره های منتشره ۱۶
13
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۴
53%
تعداد مقاله بین المللی
۲۵
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۴
53%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۲۵
52%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۸
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۱
51%
تعداد مقاله بین المللی
۹
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۸
6
تعداد ۶ کنفرانس
42%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۰
51%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۹
50%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۴
3
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۹
49%
تعداد مقاله بین المللی
۴۱
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۹
48%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۴
48%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۳
47%
تعداد مقاله بین المللی
۶۶
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۷
46%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۴
46%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۰۳
45%
تعداد مقاله بین المللی
۳۰
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۸
44%
تعداد مقاله بین المللی
۴۸
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۴
44%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۴
43%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۰
42%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۹۷ سال
108%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۱
41%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۵
41%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۳
40%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۳
39%
تعداد مقاله بین المللی
۵۵
قدمت ۱۴ سال
25%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۰
39%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۸۲ سال
93%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۵۳
38%
تعداد مقاله بین المللی
۷
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۲
37%
تعداد مقاله بین المللی
۷
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۱
37%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۰
36%
تعداد مقاله بین المللی
۳۶۲
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۶
35%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۳
35%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۳
34%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۲
33%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۷
32%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۷
32%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳۶
31%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۵
30%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۳
30%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۲
29%
تعداد مقاله بین المللی
۷
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۱
28%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۱۰
8
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۱
28%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۰
27%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵
قدمت ۶ سال
17%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۶
26%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵
26%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۴
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵
25%
تعداد مقاله بین المللی
۶
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲۴
24%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۰
23%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۰
23%
تعداد مقاله بین المللی
۴۱
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۰
22%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹
21%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۶
13%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷
21%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۵ سال
16%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵
20%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵
19%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۱۶ سال
27%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
14%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
19%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
18%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۴
17%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
16%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
16%
تعداد مقاله بین المللی
۵۵
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳
15%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳
14%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۹ سال
60%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲
14%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹
13%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
1
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
12%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
12%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
11%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۷
10%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
10%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
9%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
8%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
7%
تعداد مقاله بین المللی
۶
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
7%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
6%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
5%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۶ سال
17%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
5%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۵ سال
16%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی