دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۸۶

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۸۶

تعداد مقاله:
۱۳۳۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۵۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۰۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۲۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۰۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۱۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۶۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۴۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۴۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۴۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۸۶

تعداد مقاله:
۱۵۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۳
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷)

تعداد مقاله:
۲۶۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۶۰۲
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۸۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۶۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۸۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۱۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۸۶

تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۱۰

تعداد کنفرانس:
۱
شهر:
كرمان
نوع مرکز:

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۸۶

شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
گرمسار
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۸۶


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۸۶

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان