دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۸۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۸۷

تعداد مقاله:
۱۶۲۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۵۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۲۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۴۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۲۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۸۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۴۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۰۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۸۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۷۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۸۷

تعداد مقاله:
۲۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۶
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)

تعداد مقاله:
۲۸۵۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۸۴
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۲۶۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۸۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۳۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۰۲
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۸۷

تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
سمنان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۸۷

شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۸۷


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۸۷

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان