دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۸۹

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۸۹

تعداد مقاله:
۲۰۰۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۹۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۱۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۹۲
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۸۴۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۹۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۵۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۳۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۱۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۱۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۸۹

تعداد مقاله:
۳۶۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۸
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۳
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)

تعداد مقاله:
۴۰۸۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۹۳۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۷۴۹
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۰۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۵۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۴۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۴۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۸۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۰۷۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۸۹

تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۴
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
نجف آباد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۸۹

شمارهای ژورنال:
۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۸۹


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۸۹

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان