دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۱

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۱

تعداد مقاله:
۲۸۲۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۰۹
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۵۶۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۸۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۸۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۸۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۹۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۴۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۳۷
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۱

تعداد مقاله:
۵۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۶۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۳۹
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۹
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲)

تعداد مقاله:
۴۰۷۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۰۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۰۵۷
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۴۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۷۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۱۷
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۴۰۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۰۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۱

تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
بندر گز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
نجف آباد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۱

شمارهای ژورنال:
۷۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۱


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۱

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان