دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۲

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۲

تعداد مقاله:
۴۳۳۸
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۶۷۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۱۰
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۳۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۴۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۷۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۵۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۰۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۲

تعداد مقاله:
۷۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۹۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۹۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۵۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)

تعداد مقاله:
۴۳۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۷۲۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۶۷۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۶۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۴۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۶۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۶۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۷۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۱۴۹
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۲

تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
زاهدان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
نطنز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
قم
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۲

شمارهای ژورنال:
۸۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۶
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۲


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۲

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان