دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۳

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۳

تعداد مقاله:
۵۷۹۶
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۳۳۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۶۷
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۱۶۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۴۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۳۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۵۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۱۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۲۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۰۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۳

تعداد مقاله:
۸۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۹۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴۰
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۶۶
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴)

تعداد مقاله:
۴۳۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۱۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۹۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۴۶
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۲۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۷۷۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۴۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۳۳۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۰۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۳

تعداد کنفرانس:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
بابلسر
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
نطنز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
ميبد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۳

شمارهای ژورنال:
۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۹
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۳


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۳

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان