دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۴

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۳۶ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۴

تعداد مقاله:
۷۳۸۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۹۶۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۹۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۲۳۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۴۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۱۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۶۱
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۶۹۷
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۶۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۴

تعداد مقاله:
۶۷۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۹۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۶۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۸۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۴
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵)

تعداد مقاله:
۵۴۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۰۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸۸۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۹۶
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۵۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۹۴۷
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۸۶۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۸۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۴

تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
ميبد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
على آباد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۴

تعداد کنفرانس:
۱۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۲۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان