دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۴

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۴

تعداد مقاله:
۷۳۸۶
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۹۸۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۹۲۴
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۲۴۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۲۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۴۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۳۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۱۲
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۰۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۰۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۴

تعداد مقاله:
۸۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۷۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۷۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۸۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۸۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۴۸
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۸
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵)

تعداد مقاله:
۵۵۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۰۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸۸۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۹۶
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۹۴۷
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۸۶۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۸۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۴

تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
ميبد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
مشهد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
على آباد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۴

شمارهای ژورنال:
۱۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۲۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۴


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۴

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان