دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۵۸۷۷
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۲۶۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۶۹۹
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۱۴۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۹۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۰۸
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۱۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۴۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۳۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۱۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۹۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۵۸۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۸۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۷۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۴۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۹
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶)

تعداد مقاله:
۵۷۰۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۱۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۹۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۴۰۶
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۲۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۰۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۷۴۰
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۷۱۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۵

شمارهای ژورنال:
۱۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۵

نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
كرج

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۵

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اردكان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان