دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۶۹۳ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۵۶۵۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۰۷۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۱۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۰۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۶۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۸۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۳۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۶۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۲۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۴۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۷
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۴
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۲
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۳
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۰
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۷
شهر:
رامسر