دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۵۲ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۵۸۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۱۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۶۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۱۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۷۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۷۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۶۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۲۹
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۰۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۸۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۴۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۵۴۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۶۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۲۸
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶)

تعداد مقاله:
۵۷۰۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۱۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۹۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۴۰۴
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۲۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۰۳
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۷۴۰
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۷۱۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان