دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۶۹۹ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۵۷۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۱۳۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۶۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۱۰۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۶۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۳۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۶۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۱۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۸۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۷۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۶۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۳۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۳۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۶۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۸۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۳
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۰
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۷
شهر:
طالقان