دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۶

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۴۴۱۶
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۶۱۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۱۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۴۹۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۱۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۰۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۰۶
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۴۰۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۰۳
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۱۵۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۶۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۵۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۷۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)

تعداد مقاله:
۶۶۶۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۵۶۵۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۲۶۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۰۵۰
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۹۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۶۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۹۰
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۱۵۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۰۵۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۶

تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۶

شمارهای ژورنال:
۵۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۱
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۶

نشستهای علمی:
۷۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵۸
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳۵
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۶

تعداد اخبار:
۴۵۰
شهر:
نيشابور
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۲۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۲۱۴
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۲۱۲
شهر:
قوچان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۳۳
شهر:
بيرجند
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۱۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۱۱۵
شهر:
ملاير
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان