دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۶

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۶۹۵ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۲۶۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۲۲۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۹۶۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۴۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۸۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۷۶۳
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۷۵۸
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۳۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۲۰۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۶

تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
على آباد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۶

تعداد کنفرانس:
۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
خرم آباد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۳
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۰
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۷
شهر:
طالقان