دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۵۵ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۱۳۶۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۹۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۵۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۴۲۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۶۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۳۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۱۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۶۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۴۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

تعداد مقاله:
۳۲۲۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۷۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۸۸
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۷۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۲۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۳۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۱۳۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۱۱۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۷۷۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
قم
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
اراك
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان