دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۵۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۶۸۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۶۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۸۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۹
شهر:
بيرجند
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

تعداد مقاله:
۲۸۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۴۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۹۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۱۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۹۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۹۹۹
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۹۹۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۷۴۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
آبادان

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
قم
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
اراك
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
كاشان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان