لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۹۴ مقاله شامل ۱۹۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۸۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Dual Effects of Cell Free Supernatants from Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus rhamnosus GG in Regulation of MMP-9 by Up-Regulating TIMP-1 and Down-Regulating CD147 in PMADifferentiated THP-1 Cells.
۲Fuzzy logic modeling of Pb (II) sorption onto mesoporous NiO/ZnCl2-Rosa Canina-L seeds activated carbon nanocomposite prepared by ultrasound-assisted co-precipitation technique.
۳Correlating cluster size and NLO response of complexes aggregated with bifurcated metal bonds: a DFT study
۴Fuzzy logic modeling of Pb (II) sorption onto mesoporous NiO/ZnCl2-Rosa Canina-L seeds activated carbon nanocomposite prepared by ultrasound-assisted co-precipitation technique
۵Contaminant uptake by polymeric passive samplers: A modeling study with experimental validation
۶A new dynamic range directional measure for two-stage data envelopment analysis models with negative data
۷Structural and optical properties of Ni-embedded hydrogenated diamond-like carbon (Ni-DLC) prepared by co-deposition of RF-Sputtering and RF-PECVD method
۸Preparation of antibacterial textile using laser ablation method
۹A learning automata-based algorithm for energy and SLA efficient consolidation of virtual machines in cloud data centers
۱۰Efficient degradation of azo dye pollutants on ZnBi38O58 nanostructures under visible-light irradiation
۱۱Nd2O3-SiO2 nanocomposites: A simple sonochemical preparation, characterization and photocatalytic activity
۱۲Application of ultrasound-aided method for the synthesis of NdVO4 nano-photocatalyst and investigation of eliminate dye in contaminant water
۱۳Chemisorption of pyrimidine nucleotide onto exterior surface of pristine B12N12 nanocluster: A theoretical study
۱۴An easy sonochemical route for synthesis, characterization and photocatalytic performance of nanosized FeVO4 in the presence of aminoacids as green capping agents
۱۵Preparation of Reinforced poly (BisGMA-UDMA) Graphene-Based Nanocomposites Via Moderate in Situ SET-LRP
۱۶Characterizing the clinical isolates of dermatophytes in Hamadan city, Central west of Iran, using PCR-RLFP method.
۱۷Application of ultrasound-aided method for the synthesis of NdVO
۱۸Nd
۱۹Ameliorative Effects of Zataria Multiflora Hydro-Alcoholic extract on Gentamicin Induced Nephrotoxicity in Rats.
۲۰DFT/TD-semiempirical study on the structural and electronic properties and absorption spectra of supramolecular fullerene-porphyrine-metalloporphyrine triads based dye-sensitized solar cells.
۲۱Generalization of darbos fixed point theorem via SRµ-contractions with application to integral equations
۲۲Synthesis of CeO2/Au/Ho nanostructures as novel and highly efficient visible light driven photocatalyst
۲۳Homolobus (Phylacter) meridionalis van Achterberg, 1979 (Braconidae, Homolobinae) in Iran: The first record from Asia
۲۴Design and fabrication of a compact microstrip lowpass-bandpass diplexer with high isolation for telecommunication applications
۲۵New Insights into the Origin of the cis-Configuration Preferences in 1,2-Dihaloethenes: The Importance of the Bonding Orbital Deviations
۲۶Ultrasound-assisted synthesis of YbVO4 nanostructure and YbVO4/CuWO4 nanocomposites for enhanced photocatalytic degradation of organic dyes under visible light
۲۷Design and fabrication of a tunable microstrip lowpass-bandpass diplexer for telecommunication applications
۲۸Cd2SiO4/Graphene nanocomposite: Ultrasonic assisted synthesis, characterization and electrochemical hydrogen storage application
۲۹Molecular structure, X-ray crystallography, spectroscopic characterization, solvent effect, NLO, NBO, FMO analysis of [Cu(bpabza)] complexe
۳۰Facile synthesis of graphene quantum dots from corn powder and their application as down conversion effect in quantum dot-dye-sensitized solar cell
۳۱Cd3Bi10O20 nanostructures: new facile synthesis, characterization and photocatalytic activity under visible light irradiation
۳۲On selection of forwarding nodes for long opportunistic routes
۳۳Optimal conditions for fabricating CIGS nanoparticles by solvothermal method
۳۴Effect of Mesoporous Diatomite Particles on the Kinetics of SR&NI ATRP of Styrene and Butyl Acrylate
۳۵Ameliorative Effects of Zataria Multiflora Hydro-Alcoholic extract on Gentamicin Induced Nephrotoxicity in Rats
۳۶Preparation of PMMA/mesoporous diatomite nanocomposites by in situ SR&NI ATRP: Enhancement of thermal stability
۳۷Well-defined PMMA/diatomite nanocomposites by in situ AGET ATRP: diatomite as an appropriate replacement for clay
۳۸Planar slotted array antennas fed by reduced height wiggly ridge waveguides
۳۹The Influence of Dyeing on the Adsorption of Silver and Copper Particles as Antibacterial Agents on to Cotton Fabrics
۴۰Optimizing the parameters of heat transmission in a small heat exchanger with spiral tapes cut as triangles and Aluminum oxide nanofluid using central composite design method
۴۱Surfactant free synthesis of Sr2CeO4 nanostructures and their application in removal of organic pollutions
۴۲Simulation of relationship between river discharge and sediment yield in the semi-arid river watersheds
۴۳Prediction of rizatriptan trace level in biological samples: An application of the adaptive-network-based fuzzy inference system (ANFIS) in assisting drug dose monitoring
۴۴Reduction of TDS in Water by Using Magnetic Multiwalled Carbon Nanotubes and Optimizing with Response Surface Methodology
۴۵A novel two-stage DEA production model with freely distributed initial inputs and shared intermediate outputs
۴۶Molecular structure, the effect of solvent on UV–vis and NMR, FT–IR and FT–Raman spectra, NBO, frontier molecular orbital analysis of Mitomycin anticancer drug
۴۷Investigation of optical properties and the photocatalytic activity of synthesized YbYO4 nanoparticles and YbVO4/NiWO4 nanocomposites by polymeric capping agents
۴۸How to assess sustainability of suppliers in the presence of volume discount and negative data in data envelopment analysis?
۴۹Fe3O4 magnetic nanoparticles coated with a copolymer: a novel reusable catalyst for one-pot three-component synthesis of 2-amino-4H-chromene
۵۰Optimal prioritization of rain gauge stations for areal estimation of annual rainfall via coupling geostatistics with artificial bee colony optimization
۵۱An electrochemical immunosensor based on poly p-phenylenediamine and graphene nanocomposite for detection of neuron-specific enolase via electrochemically amplified detection.
۵۲Free radical synthesis of nanosilver/gelatin-poly (acrylic acid) nanocomposite hydrogels employed for antibacterial activity and removal of Cu(II) metal ions.
۵۳Cd
۵۴Ultrasound-assisted synthesis of YbVO
۵۵Plasmonic enhancement of dye-sensitized solar cells by using Au-decorated Ag dendrites as a morphology-engineered
۵۶Essential oil composition and total phenolic, flavonoid contents, and antioxidant activity of sage (Salvia officinalis L.) extract under chitosan application and irrigation frequencies
۵۷Sonochemical synthesis of terbium tungstate for developing high power supercapacitors with enhanced energy densities
۵۸A new poly(N–heterocyclic carbene Pd complex) immobilized on nano silica: An efficient and reusable catalyst for Suzuki–Miyaura, Sonogashira and Heck–Mizoroki C‒C coupling reactions
۵۹Self-assembly of hydrogen storage materials based multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and Dy3Fe5O12 (DFO) nanoparticles
۶۰An electrochemical immunosensor based on poly p-phenylenediamine and graphene nanocomposite for detection of neuron-specific enolase via electrochemically amplified detection
۶۱The effect of electric field on the cell voltage of inorganic AlN nanosheet based Na–ion batteries
۶۲Green Synthesis and Characterization of SmVO4 Nanoparticles in the Presence of Carbohydrates As Capping Agents with Investigation of Visible-Light Photocatalytic Properties
۶۳Synthesis of CeO2/Ag/Ho nanostructures in order to improve photo catalytic activity of CeO2 under visible light
۶۴Synthesis of 3,4,5-substituted furan-2(5H)-ones using Al-doped ZnO nanostructure
۶۵Ultrasonic assisted synthesis of a nano-sized Co2SnO4/graphene: A potential material for electrochemical hydrogen storage application
۶۶Innovative model for ternary QCA gates
۶۷A novel plasmonic elliptical nanocluster and investigating Fano response in π- and T-shaped arrays
۶۸Effect of surfactants and precipitation agents on the morphologies of Nd6MoO12 nanostructures for enhancing photocatalytic activity
۶۹Green synthesis of Dy2Ce2O7 ceramic nanostructures using juice of Punica granatum and their efficient application as photocatalytic degradation of organic contaminants under visible light
۷۰Determination of Cu, Cd, Ni, Pb and Zn in Edible Oils Using Reversed-Phase Ultrasonic Assisted Liquid–Liquid Microextraction and Flame Atomic Absorption Spectrometry
۷۱Nanopowder synthesis of novel Sn(II)-imprinted poly(dimethyl vinylphosphonate) by ultrasound-assisted technique: Adsorption and pre-concentration of Sn(II) from aqueous media and real samples.
۷۲Organic solvent removal by pervaporation membrane technology: experimental and simulation.
۷۳Simultaneous removal of Pb (II), Cd (II) and bacteria from aqueous solution using amino functionalized Fe
۷۴The effects of probiotics and synbiotic supplementation on glucose and insulin metabolism in adults with prediabetes: a double-blind randomized clinical trial.
۷۵Pechini synthesis and characteristics of Gd
۷۶Fabrication of nanocomposite photocatalyst CuBi
۷۷Quantitative Structure- Property Relationship (QSPR) Investigation of Camptothecin Drugs Derivatives.
۷۸Genetic and epigenetic contribution to astrocytic gliomas pathogenesis.
۷۹Decolorization of crystal violet from aqueous solutions by a novel adsorbent chitosan/nanodiopside using response surface methodology and artificial neural network-genetic algorithm.
۸۰Partial Least Square and Parallel Factor Analysis Methods Applied for Spectrophotometric Determination of Cefixime in Pharmaceutical Formulations and Biological Fluids.
۸۱Pixel Selection by Successive Projections Algorithm Method in Multivariate Image Analysis for a QSAR Study of Antimicrobial Activity for Cephalosporins and Design New Cephalosporins.
۸۲Isolation and Genotyping of Acanthamoeba from Soil Samples in Markazi Province, Iran.
۸۳Assessment of biofilm formation among clinical isolates of Acinetobacter baumannii in burn wounds in the west of Iran.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۹۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.