دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۶۵۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۴۹۲۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۶۶۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۸۸۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۳۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۸۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۸۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۴۷۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۲۰
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۳۵۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۸۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۲۵۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۹۷
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۳
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۸۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۳
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۸۹
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۶
شهر:
رامسر