دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۶۵۶ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۵۱۵۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۸۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴۵۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۹۳۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۱۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۵۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۹۶
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۴۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۸۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۳۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۷
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۳
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۸۹
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۶
شهر:
رامسر