دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۳۶ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۳۵۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۱
شهر:
يزد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۹۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۹
شهر:
بيرجند
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

تعداد مقاله:
۲۶۸۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۲۷۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۲۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۵۶
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۵۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۴۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۰۱۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۹۳۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۹۳۳
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۷۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
قم
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
اراك
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
خرم آباد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
اصفهان
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان