دانشگاههای برتر ایران در سال 1403

سنجه های مختلفی برای ارز یابی عملکرد دانشگاهها و مراکز پژوهشی تعریف شده است. در این بخش دانشگاهای برتر در هر یک از معیارها به صورت عمومی (بدون در نظر گرفتن نوع مراکز و ...) نمایش داده می شوند. می توانید سال مورد نظر را در زیر انتخاب نمایید. می دانیم که هر گونه تلاش برای مقایسه همه مراکز علمی با هم امری ناشدنی و ناقص خواهد بود. چرا که برخی از مراکز تخصصی هستند و فقط روی موضوعات خاص کار میکنند و در مقابل برخی از مراکز عمومی هستند و شامل رشته های متنوعی هستند لذا مقایسه این مراکز بدین گونه و بدون در نظر گرفتن معیارهای خاص درست نیست. این بخش فقط برای نمایش تصویری کلی از بهترین عملکردها در معیارهای قابل سنجش موجود کنونی است و امیدواریم به زودی با اضافه شدن معیارهای جدیدی که در حال جمع آوری داده های آن هستیم، بتوانیم این بخش را کاملتر نماییم.

دانشگاههای برتر ایران در سال 1403

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران