دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۲۲۱۷
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۷۲۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۳۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۰۳
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۷۷۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۷۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۳۹
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۶۲۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۰۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۶۸
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۲۶۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۰۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۶۰
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

تعداد مقاله:
۳۵۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۹۵۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۴۳
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۳۵۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۲۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۳۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۲۱۸
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۷۸۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
آبادان
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۷

شمارهای ژورنال:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
قم
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۷

نشستهای علمی:
۸۷
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۷۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵۰
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۴
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد اخبار:
۲۷۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۶۰۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۶۰۰
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۸۹
شهر:
سمنان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۴۶
شهر:
بوشهر
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۱۲۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۳۴
شهر:
گرگان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۱۲
شهر:
زنجان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۸۹۹
شهر:
ياسوج
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان