دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۶

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۶۹۹ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۳۱۶۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۲۶۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۱۱۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۲۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۹۷۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۱۹
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۸۸۶
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۳۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۲۰۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۶

تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۶

تعداد کنفرانس:
۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۳
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۰
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۷
شهر:
طالقان