دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۵۲ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۱۱۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۸۳۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۵۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۳۳۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۶۷
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۵۹
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

تعداد مقاله:
۳۰۶۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۵۶۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۵۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۱۸۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۶۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۰۷۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۰۵۲
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۷۶۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
قم
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
اراك
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان