دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۶۵۰ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۴۱۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۰۵۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۶۵۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۲۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۵۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۵۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۱۳۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۰۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۲۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۶۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۶
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۶۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۳
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۸۹
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۶
شهر:
رامسر