رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال ۱۳۹۷

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از دانشگاههای دولتی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
مقاله داخلی: ۹۰۷
100%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰۲۸
قدمت ۸۴ سال
95%
تعداد کل ژورنالها ۱۱۶
100%
شماره های منتشره ۱
12
تعداد ۳ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۳۵
99%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
20%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۵۹
98%
تعداد مقاله بین المللی
۶۶۸
قدمت ۶۹ سال
80%
تعداد کل ژورنالها ۵۲
44%
شماره های منتشره ۳
37
تعداد ۵ کنفرانس
25%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴۳
98%
تعداد مقاله بین المللی
۲۵۶۲
قدمت ۵۹ سال
70%
تعداد کل ژورنالها ۲۶
22%
شماره های منتشره ۱
12
تعداد ۴ کنفرانس
20%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۹۴
97%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۸۱
قدمت ۳۷ سال
48%
تعداد کل ژورنالها ۳۲
27%
شماره های منتشره ۴
50
تعداد ۳ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۸۰
96%
تعداد مقاله بین المللی
۶۳۲
قدمت ۷۱ سال
82%
تعداد کل ژورنالها ۲۱
18%
شماره های منتشره ۳
37
تعداد ۳ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۴۴
96%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۴۲
36%
شماره های منتشره ۳
37
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۳۶
95%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴۵۱
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۱۹
16%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۲۷
94%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۰
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۷
6%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲۲۵
94%
تعداد مقاله بین المللی
۷۶۱
قدمت ۶۰ سال
71%
تعداد کل ژورنالها ۴
3%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۰۸
93%
تعداد مقاله بین المللی
۵۲۹
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۴
3%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸۴
92%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹۵
قدمت ۶۳ سال
74%
تعداد کل ژورنالها ۲۰
17%
شماره های منتشره ۱
12
تعداد ۵ کنفرانس
25%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸۴
91%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳۳
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱۳
11%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸۲
91%
تعداد مقاله بین المللی
۵۵۲
قدمت ۸۹ سال
100%
تعداد کل ژورنالها ۱۵
12%
شماره های منتشره ۲
25
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۸
90%
تعداد مقاله بین المللی
۳۶۴
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱۱
9%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۵
89%
تعداد مقاله بین المللی
۶۱
قدمت ۴۰ سال
51%
تعداد کل ژورنالها ۴
3%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۹
89%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۶
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱۶
13%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۴
88%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹۰
قدمت ۱۰۰ سال
111%
تعداد کل ژورنالها ۱۹
16%
شماره های منتشره ۳
37
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۲
87%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۰
قدمت ۴۳ سال
54%
تعداد کل ژورنالها ۵
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۴۱
87%
تعداد مقاله بین المللی
۳۰۷
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۴
3%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۷
86%
تعداد مقاله بین المللی
۶۴۷
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱۱
9%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۱
85%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰۲
قدمت ۴۸ سال
59%
تعداد کل ژورنالها ۸
6%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۰
85%
تعداد مقاله بین المللی
۴۱۹
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۳۵
30%
شماره های منتشره ۱
12
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۰
84%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۳
83%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴۹
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۹
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۴
82%
تعداد مقاله بین المللی
۵۴
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۵
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۵
82%
تعداد مقاله بین المللی
۶۶
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۷ کنفرانس
35%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۸
81%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۷
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۲
1%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۴
80%
تعداد مقاله بین المللی
۳۱۶
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۳
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۰۲
80%
تعداد مقاله بین المللی
۸
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۵
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۰
79%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۹۰ سال
101%
تعداد کل ژورنالها ۳
2%
شماره های منتشره ۸
100
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۰
78%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲۶
قدمت ۵۴ سال
65%
تعداد کل ژورنالها ۴
3%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۱
78%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۸
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۵
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۹
77%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۹
7%
شماره های منتشره ۵
62
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۸
76%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲۸
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۸
76%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۷
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۲
1%
شماره های منتشره ۱
12
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۹
75%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴۵
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۸
6%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۹
74%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۵
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۸
6%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۹
73%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲۲
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۶
5%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
20%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۷۳
73%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۸
6%
شماره های منتشره ۲
25
تعداد ۶ کنفرانس
30%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۸
72%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۶۱ سال
72%
تعداد کل ژورنالها ۱۲
10%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۱
71%
تعداد مقاله بین المللی
۹۵
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۳
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۹
71%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۹
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۵
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۵
70%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۳
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۲
1%
شماره های منتشره ۱
12
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۴
69%
تعداد مقاله بین المللی
۶۱۹
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۶
5%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
20%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۲
69%
تعداد مقاله بین المللی
۴۲
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۱۸
15%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۰
68%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵
قدمت ۶۵ سال
76%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۹
67%
تعداد مقاله بین المللی
۲۵۱
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۱۰
8%
شماره های منتشره ۲
25
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۰
66%
تعداد مقاله بین المللی
۲۹۵
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۴
3%
شماره های منتشره ۴
50
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۶۰
66%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۳
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۴
65%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۲
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۵
64%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۷
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۲
1%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۴
64%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱۹
16%
شماره های منتشره ۶
75
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۳
63%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰۷
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۵
62%
تعداد مقاله بین المللی
۶۳
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴
62%
تعداد مقاله بین المللی
۶۵
قدمت ۷۹ سال
90%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴
61%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۷
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۳
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴
60%
تعداد مقاله بین المللی
۶۱
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
10%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۳
60%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۳
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳۲
59%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۱۹ سال
30%
تعداد کل ژورنالها ۲
1%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۲
58%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۱
57%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۲
1%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۶
57%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۵
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۸
56%
تعداد مقاله بین المللی
۵۷
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵
55%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۷
55%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۴
54%
تعداد مقاله بین المللی
۹
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵
53%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۲
1%
شماره های منتشره ۱
12
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۳
53%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲۳
52%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۳
51%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱
51%
تعداد مقاله بین المللی
۷۱
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۲
1%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹
50%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۲
1%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸
49%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸
48%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸
48%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷
47%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹
46%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۰
46%
تعداد مقاله بین المللی
۸۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۵
45%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
44%
تعداد مقاله بین المللی
۸۸
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۲
1%
شماره های منتشره ۱
12
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
44%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷
43%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲
42%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳
41%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۲
1%
شماره های منتشره ۲
25
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹
41%
تعداد مقاله بین المللی
۹
قدمت ۶ سال
17%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹
40%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۹۷ سال
108%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹
39%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹
39%
تعداد مقاله بین المللی
۳۶
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۸
38%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
37%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
37%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
36%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۸۲ سال
93%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
35%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۳
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
35%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
34%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
33%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
32%
تعداد مقاله بین المللی
۳۱
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
32%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۶
31%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۶
5%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
30%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
30%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸
قدمت ۱۴ سال
25%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
29%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
28%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
28%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
27%
تعداد مقاله بین المللی
۹۶
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
26%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
26%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
25%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۴
24%
تعداد مقاله بین المللی
۳۶
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
23%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
23%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۴
3%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
22%
تعداد مقاله بین المللی
۸
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
21%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
21%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
20%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
19%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۶ سال
27%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
19%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
18%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۵ سال
16%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲
17%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
16%
تعداد مقاله بین المللی
۸
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
16%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۹ سال
60%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
15%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
14%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۳
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
14%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
13%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
12%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
12%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
11%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۶ سال
17%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱
10%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۶
10%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
9%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۱
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
8%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
20%
ارتباط با صنعت
به زودی