رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال ۱۳۹۷

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از دانشگاههای دولتی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
مقاله داخلی: ۲۰۰
100%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۲۷
قدمت ۸۴ سال
95%
تعداد کل ژورنالها ۱۹
42%
شماره های منتشره ۱
20
تعداد ۳ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸۸
99%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
22%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۳
98%
تعداد مقاله بین المللی
۷۳۲
قدمت ۶۰ سال
71%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۱
98%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲۷۵
قدمت ۵۹ سال
70%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۲
97%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۲
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۰
96%
تعداد مقاله بین المللی
۶۱۹
قدمت ۶۹ سال
80%
تعداد کل ژورنالها ۴۵
100%
شماره های منتشره ۳
60
تعداد ۵ کنفرانس
27%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۲
96%
تعداد مقاله بین المللی
۵۹۱
قدمت ۷۱ سال
82%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۱
20
تعداد ۳ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۴
95%
تعداد مقاله بین المللی
۶۲۲
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۹
20%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۰
94%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۵۷
قدمت ۳۷ سال
48%
تعداد کل ژورنالها ۵
11%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۷۴
93%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۴۰
88%
شماره های منتشره ۱
20
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۳
93%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۶
قدمت ۴۳ سال
54%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۵
92%
تعداد مقاله بین المللی
۳۱۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۹
91%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۴
قدمت ۱۰۰ سال
111%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۱
20
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۹
91%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۵۶
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۴
90%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹۰
قدمت ۴۸ سال
59%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۳
89%
تعداد مقاله بین المللی
۴۷۷
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۳
88%
تعداد مقاله بین المللی
۳۸۸
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۱
20
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۳
88%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۱
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۹
20%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۳
87%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳۹
86%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۶
قدمت ۶۳ سال
74%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱
20
تعداد ۳ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۷
86%
تعداد مقاله بین المللی
۲۹۱
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴
85%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴
84%
تعداد مقاله بین المللی
۲۳۰
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴
83%
تعداد مقاله بین المللی
۲۸۳
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴
83%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۲
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۳
82%
تعداد مقاله بین المللی
۹۲
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۰
81%
تعداد مقاله بین المللی
۴۸
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۷
81%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۷
15%
شماره های منتشره ۵
100
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۷
80%
تعداد مقاله بین المللی
۵۲
قدمت ۴۰ سال
51%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲۶
79%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۶۱ سال
72%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۴
78%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۶
قدمت ۵۴ سال
65%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۴
78%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۱
20
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۴
77%
تعداد مقاله بین المللی
۲۶۲
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۴
80
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱
76%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۹
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
60
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱
76%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴
قدمت ۶۵ سال
76%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱
75%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱
74%
تعداد مقاله بین المللی
۶۴
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۵ کنفرانس
27%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱
73%
تعداد مقاله بین المللی
۵۳۷
قدمت ۸۹ سال
100%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۲
40
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۰
73%
تعداد مقاله بین المللی
۹۴
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲۰
72%
تعداد مقاله بین المللی
۶۴
قدمت ۷۹ سال
90%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹
71%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۶
13%
شماره های منتشره ۱
20
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸
71%
تعداد مقاله بین المللی
۵۹۴
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷
70%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۶
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
22%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۶
69%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۲
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۷
15%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵
68%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۳
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱
20
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
68%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
67%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۴
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
66%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۹۰ سال
101%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳
66%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴۴
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۳
65%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲
64%
تعداد مقاله بین المللی
۴۱
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱
63%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱۶
35%
شماره های منتشره ۲
40
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱
63%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۰
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱
62%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۱
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰
61%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲۶
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰
61%
تعداد مقاله بین المللی
۶۶
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹
60%
تعداد مقاله بین المللی
۶۳
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹
59%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۴
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹
58%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۸
58%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
40
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
57%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۴
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
56%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
56%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
55%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
54%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
53%
تعداد مقاله بین المللی
۸
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
53%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
52%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴۷
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
51%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۵
51%
تعداد مقاله بین المللی
۹
قدمت ۶ سال
17%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
50%
تعداد مقاله بین المللی
۵۴
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
49%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
48%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
48%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
47%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
46%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
46%
تعداد مقاله بین المللی
۵۹
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
45%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
44%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳
43%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
43%
تعداد مقاله بین المللی
۷۷
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
42%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
41%
تعداد مقاله بین المللی
۹
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
41%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
40%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
39%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۹۷ سال
108%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
38%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۹ سال
60%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
38%
تعداد مقاله بین المللی
۳۶
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
37%
تعداد مقاله بین المللی
۷
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲
36%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷
قدمت ۱۴ سال
25%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
36%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
35%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۱۹ سال
30%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
34%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
33%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۸۲ سال
93%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
33%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
32%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
31%
تعداد مقاله بین المللی
۸۱
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۱
20
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
31%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
30%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱
29%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
28%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
28%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
27%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
26%
تعداد مقاله بین المللی
۳۱
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
26%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
25%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
24%
تعداد مقاله بین المللی
۹۵
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
23%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
23%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱
22%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱
20
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
21%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
21%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
20%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
19%
تعداد مقاله بین المللی
۳۱
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
18%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
18%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
17%
تعداد مقاله بین المللی
۷
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
16%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
16%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
22%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۰
15%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی