رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از دانشگاههای علوم پزشکی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
قدمت
۸۴ سال
کل ژورنالها
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۳۳۰۰
تعداد اساتید
۱۶۵۰
قدمت
۴۴ سال
کل ژورنالها
۹
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۷۲۰۶
تعداد اساتید
۹۸۰
قدمت
۵۸ سال
کل ژورنالها
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۲۶۰۰
تعداد اساتید
۱۴۱۴
قدمت
۷۱ سال
کل ژورنالها
۶
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۸۵۰۰
تعداد اساتید
۷۱۶
قدمت
۷۲ سال
کل ژورنالها
شماره های منتشره
۴
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۸۳۰۰
تعداد اساتید
۹۱۱
قدمت
۶۴ سال
کل ژورنالها
۵
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۶۴۰۰
تعداد اساتید
۶۴۶
قدمت
۷۲ سال
کل ژورنالها
۵
شماره های منتشره
۱
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۸۷۷۰
تعداد اساتید
۸۳۰
قدمت
۴۶ سال
کل ژورنالها
شماره های منتشره
۱
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۴۱۴۹
تعداد اساتید
۴۵۱
قدمت
۵۱ سال
کل ژورنالها
۵
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۴۳۹۴
تعداد اساتید
۴۷۴

قدمت
۳۶ سال
کل ژورنالها
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۵۴۰۰
تعداد اساتید
۳۹۷
قدمت
۴۱ سال
کل ژورنالها
۹
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۶۱۳۶
تعداد اساتید
۵۱۵
قدمت
۳۵ سال
کل ژورنالها
۵
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۳۵۰۰
تعداد اساتید
۲۹۷
قدمت
۷۳ سال
کل ژورنالها
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۰۲۰۰
تعداد اساتید
۸۹۸
قدمت
۳۳ سال
کل ژورنالها
۵
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۴۸۰۵
تعداد اساتید
۴۵۳
قدمت
۳۲ سال
کل ژورنالها
۵
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۵۵۱
تعداد اساتید
۲۵۲
قدمت
۳۷ سال
کل ژورنالها
۴
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۴۳۶۱
تعداد اساتید
۳۵۵
قدمت
۳۲ سال
کل ژورنالها
۶
شماره های منتشره
۱
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۸۲۰۰
تعداد اساتید
۴۵۴
قدمت
۳۲ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۵۸۱
تعداد اساتید
۹۷
قدمت
۳۵ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۸۰۰
تعداد اساتید
۲۹۵

مقالات بین المللی
0
قدمت
۳۳ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۴۳۷۶
تعداد اساتید
۳۱۳
قدمت
۲۵ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۶۲۱
تعداد اساتید
۲۷۹
قدمت
۲۵ سال
کل ژورنالها
۷
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۸۰۰
تعداد اساتید
۲۰۰
قدمت
۳۲ سال
کل ژورنالها
۳
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۹۸۸
تعداد اساتید
۲۱۲
قدمت
۱۴ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۲۹۴
تعداد اساتید
۲۰۶
قدمت
۳۴ سال
کل ژورنالها
۳
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۳۰۳۰
تعداد اساتید
۱۹۷
قدمت
۵۱ سال
کل ژورنالها
۳
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۴۹۷
تعداد اساتید
۳۰۵
قدمت
۳۶ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۱۶۰
تعداد اساتید
۲۰۰
قدمت
۳۱ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۴۲۰۰
تعداد اساتید
۳۵۷
مقالات بین المللی
0
قدمت
۳۰ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۷۵۶
تعداد اساتید
۲۴۴

مقالات بین المللی
0
قدمت
۳۲ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۳۸۵
تعداد اساتید
۲۴۴
مقالات بین المللی
0
قدمت
۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۶۵
تعداد اساتید
۳۵
قدمت
۳۳ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۸۷۴
تعداد اساتید
۱۸۲
قدمت
۳۲ سال
کل ژورنالها
۵
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۷۰۰
تعداد اساتید
۲۶۷
قدمت
۹ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۸۰۵
تعداد اساتید
۱۹۵
مقالات بین المللی
0
قدمت
۳۲ سال
کل ژورنالها
۳
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۳۴۷۱
تعداد اساتید
۲۲۹
قدمت
۲۳ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۷۸۳
تعداد اساتید
۱۲۰
قدمت
۱۱ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۱۲۸
تعداد اساتید
۷۲
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۵ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
قدمت
۵ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۷۳۷
تعداد اساتید
۶۳

قدمت
۸ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۷۱۱۶
تعداد اساتید
۲۰۹
قدمت
۲۵ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۳۳۷۱
تعداد اساتید
۲۳۵
قدمت
۸ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۸۳۴
تعداد اساتید
۶۶
مقالات بین المللی
0
قدمت
۳۹ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۶۳۰
تعداد اساتید
۲۰
مقالات بین المللی
0
قدمت
۱۳ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۸۵
تعداد اساتید
۱۵
قدمت
۲۳ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۳۸۲۶
تعداد اساتید
۱۷۴
قدمت
۴۱ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۹۰۵
تعداد اساتید
۹۵
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۴ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۰۹۱
تعداد اساتید
۱۱۳
مقالات بین المللی
0
قدمت
۹ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۷۵۰
تعداد اساتید
۶۴
مقالات بین المللی
0
قدمت
۱۳ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۷۶۹
تعداد اساتید
۱۳۸

قدمت
۲۶ سال
کل ژورنالها
۷
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۹۰۰
تعداد اساتید
۱۶۵
مقالات بین المللی
0
قدمت
۱۶ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۱۸
تعداد اساتید
۱۲
قدمت
۳۳ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۶۲۶
تعداد اساتید
۱۷۴
قدمت
۴۵ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۳۷۰
تعداد اساتید
۱۳۰
قدمت
۷۷ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۵۸۷
تعداد اساتید
۸۱
مقالات بین المللی
0
قدمت
۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۵۷۹
تعداد اساتید
۲۱
مقالات بین المللی
0
قدمت
۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۴۳۷
تعداد اساتید
۱۳
مقالات بین المللی
0
قدمت
۱۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۶۳۹
تعداد اساتید
۹۰
مقالات داخلی
0
مقالات بین المللی
0
قدمت
۹ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۸۷
تعداد اساتید
۱۳
مقالات داخلی
0
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۹ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۳۰
تعداد اساتید
۲۰

مقالات داخلی
0
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۷ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۲۷
تعداد اساتید
۲۳
مقالات داخلی
0
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۵ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۷۸۷
تعداد اساتید
۴۹
مقالات داخلی
0
مقالات بین المللی
0
قدمت
۴۶ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰