رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۹۶

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از دانشگاههای علوم پزشکی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
مقاله داخلی: ۲۹۱
99%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱۵۰
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۳
23%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۸ کنفرانس
72%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۲۷
97%
تعداد مقاله بین المللی
۶۶۵۰
قدمت ۸۴ سال
95%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۵ کنفرانس
45%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴۹
95%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷۳۴
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۷ کنفرانس
63%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۵
93%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰۴۱
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
27%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۹
91%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲۸۸
قدمت ۷۱ سال
82%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۷
89%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۰
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۴
87%
تعداد مقاله بین المللی
۶۷
قدمت ۵۸ سال
69%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۶ کنفرانس
54%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۴
85%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۱۹
قدمت ۶۴ سال
75%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
18%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۳
83%
تعداد مقاله بین المللی
۷۹۶
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
18%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۲۷
81%
تعداد مقاله بین المللی
۴۴۸
قدمت ۳۷ سال
48%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
27%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۳
79%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۶
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۳
77%
تعداد مقاله بین المللی
۸۱۲
قدمت ۵۱ سال
62%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۴
75%
تعداد مقاله بین المللی
۵۹۳
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱۳
100%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۹
73%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۷۳ سال
84%
تعداد کل ژورنالها ۲
15%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
18%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۳
71%
تعداد مقاله بین المللی
۸۷۹
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۳
23%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۰
69%
تعداد مقاله بین المللی
۲۸۰
قدمت ۵۱ سال
62%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۳
67%
تعداد مقاله بین المللی
۳۹۳
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
27%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۰
65%
تعداد مقاله بین المللی
۴۸۴
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۳
23%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
18%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۹
63%
تعداد مقاله بین المللی
۸۷۸
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۷
53%
شماره های منتشره ۲
4
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳۴
61%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۵
38%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۷
59%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۱
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵
57%
تعداد مقاله بین المللی
۳۶۵
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۲
55%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۰
53%
تعداد مقاله بین المللی
۹۴۳
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۳
23%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱
51%
تعداد مقاله بین المللی
۶۰
قدمت ۵ سال
16%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹
50%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲۷
قدمت ۱۴ سال
25%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸
48%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰۱
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۳
46%
تعداد مقاله بین المللی
۳۱۳
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱
44%
تعداد مقاله بین المللی
۳۱۵
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۴
30%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۶
42%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۱
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۶
40%
تعداد مقاله بین المللی
۳۱۰
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷
38%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵
36%
تعداد مقاله بین المللی
۴۸
قدمت ۷۷ سال
88%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
18%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲
34%
تعداد مقاله بین المللی
۹۶
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۲
15%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۴
32%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳
30%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰
28%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
26%
تعداد مقاله بین المللی
۴۲۹
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
24%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۸
22%
تعداد مقاله بین المللی
۲۸۱
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
20%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹۶
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
18%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۴
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
16%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۵
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
14%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
12%
تعداد مقاله بین المللی
۹۷
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
10%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹۲
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
8%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
6%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
4%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲۵
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی