رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از دانشگاههای علوم پزشکی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
مقاله داخلی: ۱۱۰
99%
تعداد مقاله بین المللی
۲۸۷۴
قدمت ۸۴ سال
95%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱۷ کنفرانس
94%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۹
97%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۳۵
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱۲ کنفرانس
66%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۴
96%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۹۴
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۴
30%
شماره های منتشره ۴
50
تعداد ۱۲ کنفرانس
66%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۸
94%
تعداد مقاله بین المللی
۹۹۴
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۵ کنفرانس
27%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴
92%
تعداد مقاله بین المللی
۹۹۹
قدمت ۷۱ سال
82%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۷ کنفرانس
38%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۳
91%
تعداد مقاله بین المللی
۷۰
قدمت ۵۸ سال
69%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱۸ کنفرانس
100%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۸
89%
تعداد مقاله بین المللی
۴۴۹
قدمت ۶۴ سال
75%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۶
87%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۰
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۶
86%
تعداد مقاله بین المللی
۳۸۶
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۷
53%
شماره های منتشره ۱
12
تعداد ۴ کنفرانس
22%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲۵
84%
تعداد مقاله بین المللی
۳۴۱
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۲
15%
شماره های منتشره ۱
12
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸
82%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۳
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸
81%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۱
قدمت ۳۷ سال
48%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵
79%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۵
38%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲
78%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۹
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱
76%
تعداد مقاله بین المللی
۴۵۱
قدمت ۵۱ سال
62%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱
74%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹۸
قدمت ۷۳ سال
84%
تعداد کل ژورنالها ۲
15%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱۳ کنفرانس
72%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰
73%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰
71%
تعداد مقاله بین المللی
۲۵۴
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱۳
100%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹
69%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲۵
قدمت ۵۱ سال
62%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
16%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۹
68%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
66%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴۰
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۳
23%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
64%
تعداد مقاله بین المللی
۸۵
قدمت ۱۴ سال
25%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
63%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۵
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
61%
تعداد مقاله بین المللی
۳۹۱
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۳
23%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
60%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۶
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
58%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
56%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
55%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۰
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۴
30%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
53%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۵
51%
تعداد مقاله بین المللی
۷۷
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
50%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
48%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
46%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
45%
تعداد مقاله بین المللی
۷۸
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
43%
تعداد مقاله بین المللی
۳۶۳
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۳
23%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
41%
تعداد مقاله بین المللی
۶۱
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۲
15%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
40%
تعداد مقاله بین المللی
۵۶
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
38%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۴
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
37%
تعداد مقاله بین المللی
۸۳
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲
35%
تعداد مقاله بین المللی
۵۷
قدمت ۵ سال
16%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
33%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
32%
تعداد مقاله بین المللی
۷۷
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
30%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹۲
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۱
7%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
28%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰
قدمت ۷۷ سال
88%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
27%
تعداد مقاله بین المللی
۴۲
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
25%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
23%
تعداد مقاله بین المللی
۴۸
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
22%
تعداد مقاله بین المللی
۸۴
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
20%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۰
19%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
17%
تعداد مقاله بین المللی
۸۷
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
15%
تعداد مقاله بین المللی
۷۹
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
14%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
11%
ارتباط با صنعت
به زودی