رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۹۶

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از دانشگاههای علوم پزشکی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
تعداد مقاله: ۱۸۵
99%
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۲
16%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۸ کنفرانس
72%
تعداد مقاله: ۱۲۹
97%
قدمت ۸۴ سال
95%
تعداد کل ژورنالها ۱
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۵ کنفرانس
45%
تعداد مقاله: ۹۶
95%
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۷ کنفرانس
63%
تعداد مقاله: ۸۸
93%
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
تعداد مقاله: ۷۲
91%
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
27%
تعداد مقاله: ۶۱
89%
قدمت ۳۷ سال
48%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
27%
تعداد مقاله: ۵۴
87%
قدمت ۵۸ سال
69%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۶ کنفرانس
54%
تعداد مقاله: ۵۳
85%
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۱
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
18%
تعداد مقاله: ۵۲
83%
قدمت ۶۴ سال
75%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
18%

تعداد مقاله: ۴۴
81%
قدمت ۷۱ سال
82%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۴۴
79%
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
تعداد مقاله: ۳۵
77%
قدمت ۵۱ سال
62%
تعداد کل ژورنالها ۱
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
تعداد مقاله: ۳۵
75%
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱۲
100%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۳۲
73%
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۳
25%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۳۰
71%
قدمت ۷۳ سال
84%
تعداد کل ژورنالها ۲
16%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
18%
تعداد مقاله: ۲۸
69%
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
27%
تعداد مقاله: ۲۷
67%
قدمت ۵۱ سال
62%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
تعداد مقاله: ۲۷
65%
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۷
58%
شماره های منتشره ۲
4
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۲۴
63%
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۵
41%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%

تعداد مقاله: ۲۳
61%
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۳
25%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
18%
تعداد مقاله: ۲۲
59%
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۱۸
57%
قدمت ۵ سال
16%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۱۷
55%
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۱۶
53%
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۱۵
51%
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۱۴
50%
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۱
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۱۲
48%
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۱۲
46%
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۱۱
44%
قدمت ۱۴ سال
25%
تعداد کل ژورنالها ۱
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%

تعداد مقاله: ۹
42%
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۴
33%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۹
40%
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۲
16%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
تعداد مقاله: ۹
38%
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
تعداد مقاله: ۸
36%
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۳
25%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
تعداد مقاله: ۸
34%
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۱
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۷
32%
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۱
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۷
30%
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۶
28%
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
تعداد مقاله: ۶
26%
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۵
24%
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%

تعداد مقاله: ۵
22%
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۴
20%
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۳
18%
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۳
16%
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
تعداد مقاله: ۳
14%
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
تعداد مقاله: ۳
12%
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۱
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
9%
تعداد مقاله: ۳
10%
قدمت ۷۷ سال
88%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
18%
تعداد مقاله: ۲
6%
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۱
4%
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
تعداد مقاله: ۱
2%
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%