رتبه بندی پژوهشگاههای دولتی در سال ۱۳۹۷

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از پژوهشگاههای دولتی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
مقاله داخلی: ۶۳
98%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۱۱
57%
شماره های منتشره ۴
50
تعداد ۹ کنفرانس
45%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۶
96%
تعداد مقاله بین المللی
۳۴۴
قدمت ۹۸ سال
109%
تعداد کل ژورنالها ۴
21%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۸
94%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۱۲
63%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵
92%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹
90%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹
قدمت ۵۱ سال
62%
تعداد کل ژورنالها ۱
5%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲
88%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۱۹
100%
شماره های منتشره ۱
12
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲
86%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱
84%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۲۰ سال
31%
تعداد کل ژورنالها ۱
5%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱
82%
تعداد مقاله بین المللی
۹۳
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۲
10%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۰
80%
تعداد مقاله بین المللی
۳۸
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
78%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
76%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۴
21%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
73%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۴
21%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
71%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۳
15%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
69%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۶
31%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
67%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۵۶ سال
67%
تعداد کل ژورنالها ۲
10%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
65%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۵
26%
شماره های منتشره ۲
25
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
63%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹
قدمت ۵۹ سال
70%
تعداد کل ژورنالها ۲
10%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
61%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۱۶ سال
27%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲
59%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۵۰ سال
61%
تعداد کل ژورنالها ۱
5%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
57%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۳
15%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
55%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۶
31%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
53%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۵
26%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
51%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۴ سال
25%
تعداد کل ژورنالها ۱
5%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
48%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴
قدمت ۲۱ سال
32%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
46%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۳
15%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
44%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۰ سال
31%
تعداد کل ژورنالها ۶
31%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
42%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
40%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۶۵ سال
76%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
5%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱
38%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۱
5%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
36%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۲
10%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
34%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۸
42%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
32%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۱
5%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
30%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۱۴ سال
25%
تعداد کل ژورنالها ۳
15%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
28%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
26%
تعداد مقاله بین المللی
۲۶
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
23%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۱
5%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی