لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۹۵ مقاله شامل ۳۸۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Response surface methodology for optimization of simultaneous Cr (VI) and as (V) removal from contaminated water by nanofiltration process
۲Dynamic performance isolation management for cloud computing services
۳Design of a correlated validated CFD and genetic algorithm model for optimized sensors placement for indoor air quality monitoring
۴Using response surface methodology to optimize the operating parameters in a top-spray fluidized bed coating system
۵An experimental and numerical investigation on low velocity impact response of a composite structure inspired by dragonfly wing configuration
۶Effect of sub-zero treatment on fatigue strength of aluminum 2024
۷Accumulator Capacitor Converter for a Switched Reluctance Generator
۸Direct and indirect intervention schemas of government in the competition between green and non-green supply chains
۹Removal of cobalt (II) ions from aqueous solutions utilizing the pre-treated 2-Hypnea Valentiae algae: Equilibrium, thermodynamic, and dynamic studies
۱۰Application of a novel magnetic nanoparticle as demulsifier for dewatering in crude oil emulsion
۱۱The dynamic impact of renewable energy consumption and financial development on CO2 emissions: For selected African countries
۱۲Photocatalytic studies of Yb2TiO5/Yb2Ti2O7 nanocomposite synthesized by new technique
۱۳The renewable energy, CO2 emissions, and economic growth: VAR model
۱۴Photodegradation of dye in waste water using CaWO4/NiO nanocomposites; Co-precipitation preparation and characterization
۱۵Synthesis, characterization, and morphological control of Cn3B2O6 nanostructures by sol–gel process for azo dye degradation
۱۶Simultaneous extraction of rapeseed oil and conversion to biodiesel using heterogeneous and homogeneous catalysts
۱۷Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women's physical activity: a quasi-experimental study.
۱۸Magnetic dispersive solid-phase extraction based on graphene oxide/Fe
۱۹Mesoporous MgO/PPG hybrid nanofibers: Synthesis, optimization, characterization and heavy metal removal property
۲۰Substituent Effect on the Stability and 14N NQR Parameters of Linkage Isomers of Nitriles in a Rhodium Half-Sandwich Metallacycle: A Theoretical Study
۲۱An empirical study on factors influencing technology transfer using structural equation modelling
۲۲Solving customer insurance coverage sales plan problem using a multi-stage data mining approach
۲۳A novel two-stage approach for solving a bi-objective facility layout problem
۲۴Reverse atom transfer radical random copolymerization of styrene and methyl methacrylate in the presence of diatomite nanoplatelets
۲۵FOMP algorithm for Direction of Arrival estimation
۲۶Effect of stress triaxiality on damage evolution of porous solder joints in IGBT Discretes
۲۷Coupling between MCNPX code and Delphi 7 programming language for studying neutron behavior in a new physical model of liver Tissue in neutron radiation therapy
۲۸Multi-criteria evaluation and priority analysis of different types of existing power plants in Iran: An optimized energy planning system
۲۹Improving ultraviolet photodetection of ZnO nanorods by Cr doped ZnO encapsulation process
۳۰Application of two-steps perturbation technique to geometrically nonlinear analysis of long FGM cylindrical panels on elastic foundation under thermal load
۳۱Investigation of turbulent heat transfer and nanofluid flow in a double pipe heat exchanger
۳۲Sustainable economic production quantity models for inventory systems with shortage
۳۳On the intra- and interband plasmon modes in doped armchair graphene nanoribbons
۳۴A low loss and power efficient micro-electro-thermally actuated RF MEMS switch for low power and low loss applications
۳۵A Nash bargaining model for flow shop scheduling problem under uncertainty: a case study from tire manufacturing in Iran
۳۶Cost saving allocation of horizontal cooperation in restructured natural gas distribution network
۳۷The effect of heterogeneous electric vehicles with different battery capacities in parking lots on peak load of electric power distribution networks
۳۸Wholesale-retail pricing strategies under market risk and uncertain demand in supply chain using evolutionary game theory
۳۹The effect of renewable energy and urbanization on CO2 emissions: A panel data
۴۰The numerical modeling of water/FMWCNT nanofluid flow and heat transfer in a backward-facing contracting channel
۴۱Invalidity of the Fermi liquid theory and magnetic phase transition in quasi-1D dopant-induced armchair-edged graphene nanoribbons
۴۲Coherent control of the route of magnetic phases in quasi-1D armchair graphene nanoribbons via doping in the presence of electronic correlations
۴۳A comparison of mechanical characteristics of four common orthodontic loops in different ranges of activation and angular bends: The concordance between experiment and finite element analysis.
۴۴Analysis of YBCO high temperature superconductor doped with silver nanoparticles and carbon nanotubes using Williamson–Hall and size–strain plot
۴۵A decision support system for agricultural machines and equipment selection: A case study on olive harvester machines
۴۶Modelling intervention policies of government in price-energy saving competition of green supply chains
۴۷Thermoelastic analysis of functionally graded porous beam
۴۸Numerical evaluation on thermal–hydraulic characteristics of dilute heat-dissipating nanofluids flow in microchannels: Comparison of different models
۴۹Common weights in dynamic network DEA with goal programming approach for performance assessment of insurance companies in Iran
۵۰Numerical analysis of the surface and geometry of plate fin heat exchangers for increasing heat transfer rate
۵۱Application of new method for the synthesis of cobalt tungstate nanostructures and cobalt tungstate/calcium carbonate nanocomposites and removal of organic pollutants
۵۲Analysis and Prioritization of Green Health Suppliers Using Fuzzy ELECTRE Method with a Case Study
۵۳Synthesis of NiWO4 nanostructure and NiWO4/CdO nanocomposites as an effective photocatalyst for enhanced degradation and removal of organic contaminant
۵۴Polarizability of the Si60H60 Derivatives Containing Epoxide Moieties (Si60H60−2nOn with n up to 30): A DFT Study
۵۵Assessment of the behavior of reinforced concrete beams retrofitted with pre-stressed CFPR subjected to cyclic loading
۵۶Demagnetization Fault Detection for Five-Phase IPMSM Through Integral Terminal Sliding Mode Flux-Linkage Observer
۵۷Remote-sensing data processing with the multivariate regression analysis method for iron mineral resource potential mapping: A case study in the Sarvian area, central Iran
۵۸The effect of nano calcium carbonate on the dynamic behaviour of asphalt concrete mixture
۵۹Comparaison des caractéristiques mécaniques de quatre boucles orthodontiques conventionnelles selon différents types d'activation et de pliures angulaires: concordance entre l'expérimentation et l'analyse des éléments finis
۶۰A comparison of mechanical characteristics of four common orthodontic loops in different ranges of activation and angular bends: The concordance between experiment and finite element analysis
۶۱The comparison of selenium and lead accumulation between contaminated muddy and sandy sediments from four estuaries along the Persian Gulf: effect of grain size.
۶۲Analysis of asymmetries in air pollution with water resources, and energy consumption in Iran.
۶۳Fungal bioleaching of WPCBs using Aspergillus niger: Observation, optimization and kinetics.
۶۴Panel estimation for renewable and non-renewable energy consumption, economic growth, CO
۶۵Development of GP and GEP models to estimate an environmental issue induced by blasting operation.
۶۶Preparation, process optimization and characterization of core-shell polyurethane/chitosan nanofibers as a potential platform for bioactive scaffolds.
۶۷Ag/CdS Nanocomposite: An Efficient Recyclable Catalyst for the Synthesis of Novel 8-Aryl-8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]chromene-6-carboxylic Acids under Mild Reaction Conditions.
۶۸Supplier evaluation and categorize with combine Fuzzy Dematel and Fuzzy Inference System.
۶۹Nanomaterial-based biosensors and immunosensors for quantitative determination of cardiac troponins.
۷۰Detection of HCV Genome in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Iranian Seropositive and HCV RNA negative in Plasma of Patients with Beta-thalassemia Major: Occult HCV Infection.
۷۱An effort toward molecular biology of food deprivation induced food hoarding in gonadectomized NMRI mouse model: focus on neural oxidative status.
۷۲Preparation and characterization of WS
۷۳Molecular diagnosis of occult hepatitis C virus infection in Iranian injection drug users.
۷۴Extraction of Hyssopus officinalis L. essential oil using instant controlled pressure drop process.
۷۵A Neural Network QSPR Model for Accurate Prediction of Flash Point of Pure Hydrocarbons.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۹۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.