لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۷۶ مقاله شامل ۲۹۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱An efficient synthesis and cytotoxic activity of 2-(4-chlorophenyl)-1H–benzo[d]imidazole obtained using a magnetically recyclable Fe3O4 nanocatalyst-mediated white tea extract
۲A novel advanced local binary pattern for image-based coral reef classification
۳Ductility and formability of three high-Mn TWIP steels in quasi-static and high-speed tensile and Erichsen tests
۴Multi-objective programming of pumped-hydro-thermal scheduling problem using normal boundary intersection and VIKOR
۵Structural single and multiple crack detection in cantilever beams using a hybrid Cuckoo-Nelder-Mead optimization method
۶Shear buckling of single layer graphene sheets in hygrothermal environment resting on elastic foundation based on different nonlocal strain gradient theories
۷Prediction of viscosity of several alumina-based nanofluids using various artificial intelligence paradigms - Comparison with experimental data and empirical correlations
۸Oxo-biodegradability of high-density polyethylene films containing limited amount of isotactic polypropylene
۹Long-term groundwater-level forecasting in shallow and deep wells using wavelet neural networks trained by an improved harmony search algorithm
۱۰Enhanced adsorption and catalytic oxidation of ciprofloxacin by an Ag/AgCl@N-doped activated carbon composite
۱۱The Information Loss for QCD Matter in Cylindrical Black Holes at LHC
۱۲Temperature and Exposure Time in Cold Storage Reshape Parasitic Performance of Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae).
۱۳A facile route to the synthesis of anilinic electroactive colloidal hydrogels for neural tissue engineering applications.
۱۴How mental fatigue affects the neural sources of P300 component?
۱۵Intrauterine xenotransplantation of human Wharton jelly-derived mesenchymal stem cells into the liver of rabbit fetuses: A preliminary study for
۱۶In vitro and in vivo safety analysis of Enterococcus faecium 2C isolated from human breast milk.
۱۷Mobile banking behavior and flow experience: An integration of utilitarian features, hedonic features and trust
۱۸Effects of oral dosage of lead acetate II on osteocalcin gene expression in rat mesenchymal stem cells
۱۹Age, growth and spawning season of Luciobarbus esocinus Heckel, 1843 in Gamasiab River, Iran
۲۰How mental fatigue affects the neural sources of P300 component?
۲۱A comparative profitability study of geothermal electricity production in developed and developing countries: Exergoeconomic analysis and optimization of different ORC configurations
۲۲Effects of Thymus daenensis on inflammatory factors and liver toxicity induced by thioacetamide in rats
۲۳Estimation of pool boiling heat transfer coefficient of alumina water-based nanofluids by various artificial intelligence (AI) approaches
۲۴A new larval species of the genus Collemboerythraeus (Acariformes: Erythraeidae) ectoparasitic on Collembola from Iran
۲۵Investigation of electronic bound states of a radially modulated nanowire: Level anti-crossing and bound states in continuum
۲۶In vitro and in vivo safety analysis of Enterococcus faecium 2C isolated from human breast milk
۲۷Intrauterine xenotransplantation of human wharton jelly-derived mesenchymal stem cells into the liver of rabbit fetuses: A preliminary study for in vivo expression of the human liver genes
۲۸Applying orthogonal collocation for rapid and reliable solutions of transient flow in naturally fractured reservoirs
۲۹Applying artificial neural networks for systematic estimation of degree of fouling in heat exchangers
۳۰Intelligent screening of electrofusion-polyethylene joints based on a thermal NDT method
۳۱Designing an Efficient Artificial Intelligent Approach for Estimation of Hydrodynamic Characteristics of Tapered Fluidized Bed from Its Design and Operating Parameters
۳۲Erratum to: Modeling the Damage Characteristics of Concrete Subjected to Cyclic Loadings (Mechanics of Composite Materials, (2017), 53, 5, (659-674), 10.1007/s11029-017-9694-4)
۳۳Radial mean local binary pattern for noisy texture classification
۳۴Evaluating the Properties of Dissimilar Metal Welding Between Inconel 625 and 316L Stainless Steel by Applying Different Welding Methods and Consumables
۳۵Cloning of ompA gene from Acinetobacter baumannii into the eukaryotic expression vector pBudCE4.1 as DNA vaccine
۳۶Improved particle swarm optimisation to estimate bone age
۳۷Determinants of a successful public open space: the case of Dataran Merdeka in the city centre of Kuala Lumpur, Malaysia
۳۸Corrigendum to “Ductility and formability of three high-Mn TWIP steels in quasi-static and high-speed tensile and Erichsen tests” (Mater. Sci. Eng. (2018) (A 712) (255–265)(S092150931731571X)(10.1016/j.msea.2017.11.111))
۳۹Corrigendum to “High temperature deformation behavior of a stainless steel fiber-reinforced copper matrix composite” (Mater. Sci. Eng.: A (669) (2016) (469–479)(S0921509316302854)(10.1016/j.msea.2016.03.084))
۴۰Corrigendum to “Physically based modeling and characterization of hot deformation behavior of twinning-induced plasticity steels bearing vanadium and niobium” (Mater. Sci. Eng. A (703) (2017) (85–96)(S0921509317309334)(10.1016/j.msea.2017.07.038))
۴۱Investigation of 2-nitrophenol solar degradation in the simultaneous presence of K2S2O8 and H2O2: Using experimental design and artificial neural network
۴۲New black hole solutions of gauss-bonnet gravity in the presence of a perfect fluid
۴۳On the Correlation of Rheology and Morphology of Bimodal Polypropylene Reactor Blends Synthesized by Homogeneous Binary Metallocene/Metallocene Catalysts
۴۴A facile route to the synthesis of anilinic electroactive colloidal hydrogels for neural tissue engineering applications
۴۵Mix Design Optimization of Silica Fume-Based Pervious Concrete for Removal of Heavy Metals from Wastewaters
۴۶The effectiveness of positive psychology intervention on the well-being, meaning, and life satisfaction of mothers of children with cancer: A brief report.
۴۷Green synthesis of water-soluble nontoxic inorganic polymer nanocomposites containing silver nanoparticles using white tea extract and assessment of their in vitro antioxidant and cytotoxicity activities.
۴۸Investigating the role of social media in polio prevention in India: a Delphi-DEMATEL approach
۴۹Silencing mutations in JAG1 gene may play crucial roles in the pathogenesis of Tetralogy of Fallot.
۵۰Effects of an educational program for prostate cancer prevention on knowledge and PSA testing in men over 50 years old in community areas of Shiraz in 2016
۵۱Pervaporation Separation of Toluene from Aqueous Solutions Using Nano-Based PEBA/NaX Mixed Matrix Membrane
۵۲Green synthesis of silver nanoparticles using Zygophyllum qatarense Hadidi leaf extract and evaluation of their antifungal activities
۵۳Spin-orbit coupling and applied magnetic field effects on electromagnetically induced transparency of a quantum ring at finite temperature
۵۴Tracking Control of Ball on Sphere System Using Tuned Fuzzy Sliding Mode Controller Based on Artificial Bee Colony Algorithm
۵۵Cloning of
۵۶Anti-cancer Parasporin Toxins of New Bacillus thuringiensis Against Human Colon (HCT-116) and Blood (CCRF-CEM) Cancer Cell Lines.
۵۷Effect of different levels of essential oils (Satureja hortensis) in diet on improvement growth, blood biochemical and immunity of Angelfish (Pterophyllum scalare Schultze, 1823).
۵۸Effects of Oral Dosage of Lead Acetate II on Osteocalcin Gene Expression in Rat Mesenchymal Stem Cells.
۵۹Cloning and expression of nlpA gene as DNA vaccine candidate against Acinetobacter baumannii.
۶۰Direction Modulated Brachytherapy (DMBT) Tandem Applicator for Cervical Cancer Treatment: Choosing the Optimal Shielding Material.
۶۱Calculation of water equivalent ratios (WER) for various materials at proton energies ranging 10-500 MeV using MCNP, FLUKA, and GEANT4 Monte Carlo codes.
۶۲ROCK Inhibitor During Hypothermic Storage Improves Re-Expansion Rate and Quality of Goat Blastocysts.
۶۳Patients' satisfaction and public and private sectors' health care service quality in Pakistan: Application of grey decision analysis approaches.
۶۴Modeling of the direction modulated brachytherapy tandem applicator using the Oncentra Brachy advanced collapsed cone engine.
۶۵Chitosan in Biomedical Engineering: A Critical Review.
۶۶Synthesis and characterisation of nanostructured hardystonite coating on stainless steel for biomedical application.
۶۷Molecular Epidemiology of the Hemagglutinin gene of prevalent influenza virus A/H1N1/pdm09 among patient in Iran.
۶۸Blocking Short-Wavelength Component of the Visible Light Emitted by Smartphones' Screens Improves Human Sleep Quality.
۶۹A Novel, Fast and Efficient One-Pot Three-Component Procedure for the Preparation of New Imidazolidinone Derivatives from Isocyanide, Aldehyde and Urea.
۷۰The effects of branch-chain amino acids on fatigue in the athletes.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۷۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.