لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه بین المللی امام خمینی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه بین المللی امام خمینی در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۸۵ مقاله شامل ۲۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A four-variable refined shear-deformation beam theory for thermo-mechanical vibration analysis of temperature-dependent FGM beams with porosities
۲Vibration analysis of piezoelectrically actuated curved nanosize FG beams via a nonlocal strain-electric field gradient theory
۳Analytical approach of asymmetrical thermomechanical rolling by slab method
۴Wave dispersion characteristics of rotating heterogeneous magneto-electro-elastic nanobeams based on nonlocal strain gradient elasticity theory
۵Post-buckling analysis of imperfect multi-phase nanocrystalline nanobeams considering nanograins and nanopores surface effects
۶Application of calculated NMR parameters, aromaticity indices and wavefunction properties for evaluation of corrosion inhibition efficiency of pyrazine inhibitors
۷Miniaturization of microstrip loop antenna for wireless applications based on metamaterial metasurface
۸Compact and miniaturized microstrip antenna based on fractal and metamaterial loads with reconfigurable qualification
۹Effects of different sintering methods on the properties of SiC-TiC, SiC-TiB2 composites
۱۰Effect of geotextile reinforcement on cyclic undrained behavior of sand
۱۱Effect of gamma radiation on the optical and structural properties of ZnO nanowires with various diameters
۱۲A general nonlocal stress-strain gradient theory for forced vibration analysis of heterogeneous porous nanoplates
۱۳Sumac (Rhus coriaria L.) fruit: Essential oil variability in Iranian populations
۱۴Synthesis and dynamic 1H NMR study of pyrazolo substituted pyrrolo[2,3-d]pyrimidines via a regioselective heterocyclization
۱۵The combination of meshless method based on radial basis functions with a geometric numerical integration method for solving partial differential equations: Application to the heat equation
۱۶Identification of optimal features for fast and accurate classification of power quality disturbances
۱۷Investigation of the effect of various parameters on the amount and morphology of nano-laminate MAX phase in Cf-C-SiC-Ti3SiC2 composite
۱۸Free vibration analysis of a rotary smart two directional functionally graded piezoelectric material in axial symmetry circular nanoplate
۱۹Interfacial thermal resistance between few-layer MoS2 and silica substrates: A molecular dynamics study
۲۰Highly efficient absorption of cationic dyes by nano composite hydrogels based on κ-carrageenan and nano silver chloride
۲۱Damping vibration analysis of graphene sheets on viscoelastic medium incorporating hygro-thermal effects employing nonlocal strain gradient theory
۲۲The Lie-group method based on radial basis functions for solving nonlinear high dimensional generalized Benjamin–Bona–Mahony–Burgers equation in arbitrary domains
۲۳Robust Kalman Filtering for Discrete-Time Time-Varying Systems with Stochastic and Norm-Bounded Uncertainties
۲۴Synthesis of SrFe12O19/SiO2/TiO2 composites with core/shell/shell nano-structure and evaluation of their photo-catalytic efficiency for degradation of methylene blue
۲۵An efficient one-pot synthesis of tetrahydrothiazolo[3,2-a]quinolin-6-one derivatives
۲۶Efficiency enhancement of CdSe quantum dots assisted Si-solar cell
۲۷Nonlinear vibration of nonlocal four-variable graded plates with porosities implementing homotopy perturbation and Hamiltonian methods
۲۸The potential ecological risk of soil trace metals following over five decades of agronomical practices in a semi-arid environment
۲۹Introduction of table sugar as a soft second template in ZSM-5 nanocatalyst and its effect on product distribution and catalyst lifetime in methanol to gasoline conversion
۳۰Highly efficient absorption of cationic dyes by nano composite hydrogels based on κ-carrageenan and nano silver chloride.
۳۱Stochastic transfer point location problem: A probabilistic rule-based approach
۳۲Developing a comprehensive standard persian positional tagset
۳۳Experimental Investigation of Unsaturated Silt-Sand Soil Permeability
۳۴The mediation role of social capital in relationship between buyer-supplier relationship with green supply chain collaboration
۳۵Information flow in supply chain: A fuzzy TOPSIS parameters ranking
۳۶Investigating the effect of column removal on progressive collapse of buildings designed by buckling restrained braced and bending frames
۳۷Signed total domination and mycielski structure in graphs
۳۸Comparative study on Ce (III) and la (III) solvent extraction and separation from a nitric acid medium by D2EHPA and Cyanex272
۳۹The first eigenvalue of some (p,q)-Laplacian and geometric estimates
۴۰A one-pot three-component approach to synthesis of novel dihydroxyoxoindeno[1,2-b]pyrrole derivatives
۴۱The effect of strength training on quality of sleep and psychomotor performance in elderly males
۴۲The exercise-Induced weight loss improves self-Reported quality of sleep in obese elderly women with sleep disorders
۴۳The effect of water-based aerobic training on the dynamic balance and walking speed of obese elderly men with low back pain
۴۴Stability and instability analysis of the substrate supported panels in the forming process based on perturbation growth and bifurcation threshold models
۴۵Analysis of the spectral meshless radial point interpolation for solving fractional reaction–subdiffusion equation
۴۶Enhancement of Si solar cell efficiency using ZnO nanowires with various diameters
۴۷One-pot Four-component Synthesis of Highly Functionalized Pyridines Using Nitroketene Dithioacetal as a Source of Methyl Thiolate Under Solvent-free Condition
۴۸Sputtered MoS2 layer as a promoter in the growth of MoS2 nanonanoflakes by TCVD
۴۹Microstrip Sierpinski fractal carpet for slot antenna with metamaterial loads for dual-band wireless application
۵۰Weibull analysis of effect of T6 heat treatment on fracture strength of AM60B magnesium alloy
۵۱Effects of the size of expanded polystyrene as a pore-former on the properties of insulating firebricks
۵۲An inverse problem of identifying the control function in two and three-dimensional parabolic equations through the spectral meshless radial point interpolation
۵۳Size-dependent thermally affected wave propagation analysis in nonlocal strain gradient functionally graded nanoplates via a quasi-3D plate theory
۵۴An investigation on the properties of YSZ/Al2O3 nanocomposite coatings on Inconel by electrophoretic deposition
۵۵Analysis of postbuckling of graded porous GPL-reinforced beams with geometrical imperfection
۵۶Visually Guided Manipulator Based on Artificial Neural Networks
۵۷An integrated pseudo-spectral simulation of high-speed discharging at an electromagnetic forming conveying a conductive driver sheet
۵۸Hamiltonian of Mean Force and Dissipative Scalar Field Theory
۵۹Numerical Analysis of Pile–Soil–Pile Interaction in Pile Groups with Batter Piles
۶۰Temperature dependent pairing gap in nuclei
۶۱Effect of clay content on the small and mid to large strain shear modulus of an unsaturated sand
۶۲Dynamic modeling of nonlocal compositionally graded temperature-dependent beams
۶۳Forming of closed-cell aluminum foams under thermal loadings: experimental investigation
۶۴Vibration analysis of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite sandwich beams in thermal environment
۶۵Rapid synthesis of (E)-5-amino-N′-benzylidene-8-nitro-7-aryl-3,7-dihydro-2H-thiazolo[3,2-a]pyridine-6-carbohydrazide derivatives
۶۶Investigation of heat transfer and pressure drop of turbulent flow in tubes with successive alternating wall deformation under constant wall temperature boundary conditions
۶۷Ranking of productivity improvement strategies in Iran mineral sector based on integrated SWOT-FAHP-FTOPSIS analysis
۶۸Calcareous nannofossil biostratigraphy of the eocene of the zagros basin in Iran
۶۹Nonlinear thermal vibration analysis of refined shear deformable FG nanoplates: two semi-analytical solutions
۷۰Preparation and Characterization of Novel Poly(Urethane-Imide) Nanocomposite Based on Graphene, Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide
۷۱Vibration analysis of smart piezoelectrically actuated nanobeams subjected to magneto-electrical field in thermal environment
۷۲A one-pot three-component approach to synthesis of novel dihydroxyoxoindeno[1,2-b]pyrrole derivatives
۷۳Screening wheat germplasm for seedling root architectural traits under contrasting water regimes: potential sources of variability for drought adaptation
۷۴Analysis of postbuckling behavior of general higher-order functionally graded nanoplates with geometrical imperfection considering porosity distributions
۷۵Defect Detection of Industrial Radiography Images of Ammonia Pipes by a Sparse Coding Model
۷۶Biosynthesis of silver nanoparticles using leaf extract of Satureja hortensis treated with NaCl and its antibacterial properties
۷۷Discussion of "Normal depth equations for parabolic open channel sections" by Prabhata K. Swamee and Pushpa N. Rathie
۷۸The influence of heat treatment on the microstructure, flux pinning and magnetic properties of bulk BSCCO samples prepared by sol-gel route
۷۹Discussion of "extraction of the flow rate equation under free and submerged flow conditions in pivot weirs with different side contractions" by N. Sheikh Rezazadeh Nikou, M. J. Monem, and K. Safavi
۸۰Enhancement in superconducting properties of Bi2Sr2Ca1Cu2O8+θ (Bi-2212) by means of boron oxide additive
۸۱Vibration analysis of biaxially compressed double-layered graphene sheets based on nonlocal strain gradient theory
۸۲Numerical prediction of circular tunnel seismic behaviour using hypoplastic soil constitutive model
۸۳Synthesis and Characterization of Functionalized Fe3O4/Boron Nitride as Magnetically Alignable 2D-Nanofiller to Improve the Thermal Conductivity of Epoxy Nanocomposites
۸۴Axial magnetic field effects on dynamic characteristics of embedded multiphase nanocrystalline nanobeams
۸۵Thermal post-buckling analysis of closed circuit flexoelectric nanobeams with surface effects and geometrical imperfection
۸۶Electrochemical and biological characterization HA/Al
۸۷Malignancy probability map as a novel imaging biomarker to predict malignancy distribution: employing MRS in GBM patients.
۸۸An improved harmonic injection PWM-frequency modulated triangular carrier method with multiobjective optimizations for inverters
۸۹The spectral meshless radial point interpolation method for solving an inverse source problem of the time-fractional diffusion equation
۹۰An improved meshless algorithm for a kind of fractional cable problem with error estimate
۹۱Dynamic response of nanobeams subjected to moving nanoparticles and hygro-thermal environments based on nonlocal strain gradient theory
۹۲Vibration analysis of functionally graded graphene platelet reinforced cylindrical shells with different porosity distributions
۹۳RBF Neural Network Sliding Mode Consensus of Multiagent Systems with Unknown Dynamical Model of Leader-follower Agents
۹۴Nonlocal and Surface Effects on Vibration Behavior of Axially Loaded Flexoelectric Nanobeams Subjected to In-Plane Magnetic Field
۹۵Genetic relationships and diversity among wild Salvia accessions revealed by ISSR and SCoT markers
۹۶A comparison of the electrochemical properties of graphene/Mn3O4 composites fabricated by two different methods
۹۷Synthesis and characterization of novel water-based poly(urethane-imide) nanodispersions
۹۸Static stability analysis of double-layer graphene sheet system in hygro-thermal environment
۹۹General Natural Metallic Structure on Tangent Bundle
۱۰۰Information Sharing Assessment in Supply Chain: Hierarchical Fuzzy Rule-Based System

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۸۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.