لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه ملایر در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه ملایر در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۳۱ مقاله شامل ۶۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی مکانی و مدیریتی دفن پسماند شهرستان کوهرنگ
۲اثرسطوح مختلف پودرشوید (Dill powder) بر جمعیت باکتریایی روده کور در جوجه های گوشتی تحت تنش با دگزامتازون
۳اثرسطوح مختلف پودرشوید ( (Dill powder بر روی خصوصیات اندام های احشایی در جوجه های گوشتی تحت تنش با دگزامتازون
۴بررسی مقایسه ایی اثرات پودر گیاه کرفس کوهی و پودرجعفری با آنتی بیوتیک محرک رشد بر سلول های خونی در جوجه های گوشتی
۵بررسی مقایسه ایی اثرات پودر گیاه کرفس کوهی و پودرجعفری با فلاوومایسین برشاخص روده ای در جوجه های گوشتی
۶بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد توزیع سرعت الگوی متوسط در قوس 90 درجه
۷ارزیابی کیفی انواع خرابی خطوط ریلی مترو ، مطالعه موردی: خطوط مترو تهران
۸بررسی روش های مکانیزه و مدرن ارزیابی کیفی خطوط ریلی
۹پیش بینی خودکارآمدی و عزت نفس کودکان بر اساس بررسی مقایسه ای ازدواج زودهنگام ودیر هنگام والدین
۱۰ارایه یک مدل اقتصاد اسلامی ساده
۱۱مولفه های نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی
۱۲نقش هنر در ارتقاء معنویت
۱۳رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی با نگرانی در جمعیت دانشجویی
۱۴پاسخ فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان بر تنش شوری
۱۵بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر برخی پارامترهای مورفولوژیک گیاه دارویی سرخارگل در مزرعه (Echincea purpurea L.)
۱۶تاثیر سطوح مختلف ساپونین بر عملکرد رشد و بازده غذایی ماهی سیچلاید گورخری Amatitlania nigrofasciata
۱۷تاثیراستفاده ازروغن هسته انگور درغذای ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss برمیزان فعالیت آنزیم های گوارشی
۱۸ارزیابی تغییرات بارش و فرین های آن مطالعه موردی: منطقه اراک
۱۹ANTIBACTERIAL EFFECT OF GERANIUM OIL ON E. COLI, BACILLUS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA
۲۰ارزیابی و رتبه بندی موانع و محرک های مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان ها (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی همدان)
۲۱Conceptualizing Nationalism in Black Children Literature
۲۲بررسی روش طراحی لرزه ای ترکیبی بر مبنای نیرو تغییر مکان، در مقایسه با روش نیرویی استانداد 2800
۲۳پیشگیری فنی یا وضعی از جرایم دارویی در حوزه تولید یا توزیع
۲۴شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان همدان بهار با استفاده از GNS7.1 و MT3DMS
۲۵بررسی تطبیقی آرمانشهر از نگاه فارابی و مارکس
۲۶شناسایی مناطق سرپانتینیزه با استفاده از داده های ماهواره ای ETM+ و ASTER و بررسی ارتباط آن ها با مناطق کانی سازی کرومیت با روش آنالیز فرای، کمربند افیولیتی سبزوار
۲۷بررسی کانه سازی سرب و روی در برگه چهارگوش خنداب با استفاده ازمنطق فازی لجیک
۲۸مقایسه نقشه های فازی لجیک مرتبط با کانه سازی سرب و روی با معادن و رخدادهای کانه سازی در ناحیه معدنی مهاجران استان مرکزی
۲۹تبیین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی
۳۰بررسی مفاهیم سازه ای در مساجد با رویکرد همسازی معماری و سازه (نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله)
۳۱نقش باغ راه ها به عنوان فضای باز شهری در شکل گیری معماری پیرامونی وتعاملات اجتماعی شهروندان(مطالعه موردی بلوار پارک سیفیه شهر ملایر)
۳۲عوامل موثر در طراحی ساختمان ها با هدف مدیریت سیستم آب شهری برای مقابله با بحران آب
۳۳وابستگی عاطفی مصرف کننده به برند (عشق به برند) و اثر آن بر کسب و کار خرد
۳۴اثر بخشی تبلیغات در محیط بازی های رایانه ای برجذب مشتری
۳۵اثر بخشی تبلیغات داخل محیط بازی های رایانه ای برجذب مشتری
۳۶شبکه های اجتماعی و صنعت بانکداری (چالش ها و فرصت ها)
۳۷تاثیر جامعه برند در شبکه های اجتماعی بر وفاداری به برند بانک با نقش میانجی اعتماد برند (مطلعه موردی: بانک ملی شهرستان اسدآباد)
۳۸مطالعه قابلیت آنتی باکتریال نانو ذرات ZnSe سنتز شده در زمان های مختلف تابش مایکروویو بروش انتشار دیسک روی باکتری های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آیروژینوزا
۳۹سنتز و مطالعه اثر مدت زمان تابش مایکروویو بر زیست آزمون ضد باکتری نانوبلورهای سلنید روی در حضور دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اوریوس و باسیلوس سریوس
۴۰مطالعه فعالیت آنتی باکتریایی بروش انتشار دیسک نانوذرات ZnSeوZnSe:Cu سنتز شده به روش آبی مایکروویو بر دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اوریوس و باسیلوس سریوس
۴۱بررسی اثر ناخالصی مس بر قابلیت ضد میکروبی نانوذرات ZnSe آلاییده به مس با استفاده از باکتری های گرم منفی Escherichia coliوPseudomonas aeruginosa
۴۲زیست آزمون انتشار دیسک برای آشکارسازی فعالیت آنتی باکتریایی نانو بلورهای ZnSe ساخته شده در pH های مختلف بر باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس و باسیلوس سریوس
۴۳اثر PH محلول حاوی نانو ذرات سلنید روی بر قطر هاله ممانعت از رشد باکتری های گرم منفی اشرشیاکولی و سودوموناس آیروژینوزا
۴۴Effects of electric fields on the thermal conductivity of BN Nanoribbons
۴۵ساخت نانوذرات ZnSeو بررسی اثرpHمحیط و زمان تابش امواج ماکروویو روی نورتابی آن ها
۴۶آلاییدن نانوذرات ZnSe با یون های مس و بررسی اثر تغییر درصد آن و زمان تابش امواج ماکروویو روی نورتابی آنها
۴۷تاثیر فیلترکیک روغن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
۴۸بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر روی شکل های مختلف پتاسیم خاک
۴۹سینتیک رهاسازی فسفر از خاک های اسیدی تیمار شده بابیوچار
۵۰بررسی غلظت مس و روی در خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای استان همدان
۵۱بررسی کیفیت شیمیایی خاک های گلخانه ای تحت کشت گوجه فرنگی و خیار در استان همدان
۵۲اثر منابع مختلف کود روی بر برخی شاخص های کیفی انگور
۵۳مطالعه هم دمای جذب فسفر در خاک های اسیدی تیمارشده با بیوچار
۵۴مقایسه روش های تجربی تبخیر با تشت تبخیر
۵۵مقایسه مدل های برآورد تبخیر در شهرستان اهواز
۵۶جذب رقابتی نیترات و فسفات با نانو اکسید تنگستن ازمحلول آبی
۵۷معرفی بهترین مدل تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب در شهرستان سنندج
۵۸آلودگی الکترومغناطیس ناشی از آنتن های BTS؛ آلاینده ای نوظهور در شهرها
۵۹مقایسه شاخص های خشک سالی هواشناسی در اهواز
۶۰مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد با داده تشت تبخیر در استان قم
۶۱بررسی و تحلیل پدیده های خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و منابع آب زیر زمینی شهرستان ملایر
۶۲مروری بر تاثیرات امواج الکترومغناطیس ناشی از آنتن های BTS بر موجودات زنده
۶۳ارزیابی روش های تجربی محاسبه تبخیر در منطقه ملایر
۶۴اثر نانو جاذب اکسید قلع در جذب رقابتی فسفات و نیترات
۶۵ارزیابی روشهای تجربی محاسبه تبخیر در منطقه ملایر
۶۶بررسی و تحلیل پدیده های خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و منابع آب زیر زمینی شهرستان ملایر
۶۷بررسی دقت روابط تجربی در برآورد زمان تمرکز سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوه سوخته)
۶۸بررسی دوام و مقاومت بتن مسلح شده با الیاف مصنوعی تحت حرارت بالا
۶۹ارزیابی جمع شدگی در بتن مسلح شده با الیاف های مصنوعی
۷۰بررسی آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته شیمی با فرصتهای شغلی مرتبط با شیمی
۷۱بررسی اثرات آلودگی های زیست محیطی بر سلامت انسان
۷۲ارزیابی اکوکمپ ها(اقامتگاه بوم گردی) در محیط زیست
۷۳بررسی تاثیر نیروگاه تولید برق بر سطح آب زیرزمینی و کیفیت آن (مطالعه موردی: نیروگاه برق شهید مفتح در دشت کبودرآهنگ)
۷۴تغییر در ترکیب گونه ای، ساختار پوشش گیاهی و اشکال زیستی درامتداد شیب ارتفاعی علفزارهای روسپرین
۷۵بررسی تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب بر میزان آب مصرفی و ویژگی های گیاهان مرتعی تحت تنش خشکی
۷۶Theoretical predict the electrochemical oxidation behaviour of some para diamine species using results of the electrochemical oxidation of 4- aminodiphenylamine
۷۷The theoretical study of nitrate ion adsorption on the surface of the pristine and N-doped beryllium oxide nanotube
۷۸The NBO, RDG and Quantum Study of Interaction of Mercaptopyridine Molecule with Be12O12
۷۹Adsorption of NH2NO2 molecule on the surface of pristine and Pt functionalized (6, 0) zigzag GaNNTs: A NMR study
۸۰Electronic and optic properties of Ni functionalized Gallium nitride nanotube upon NH2NO2 molecular adsorption :A first principle study
۸۱The Electrical and Structural Study of Adsorption Cd+2 on the Surface of Pristine and C&P-Doped BNNTs
۸۲The Effects of Cadmium Ion Adsorption on the HOMO-LUMO, NMR, ESP, and NBO Parameters of Pristine and Doped Boron Nitride Nano Plate: By DFT
۸۳Theoretical Predict the Electrochemical Oxidation Behaviour of Some Para Diamine Species Using Results of the Electrochemical Oxidation of 4-Aminodiphenylamine
۸۴Electrochemical Oxidation a Series of Ortho Diamines and Predict of Thermodynamic and Kinetic Results Using Density Functional Theory (DFT)
۸۵The Interaction of Pyrazinamide Molecule with B12P12 Nano Cluster: by Computational Approach
۸۶Interaction of Fluoride Ion with Aluminum Nitride Nanotubes: A DFT Study
۸۷The Quantum and Reduced Density Gradient Investigation of Drug Adsorption on the Surface AlN Nanocluster
۸۸The Theoretical Study of Interaction CO Gas with Pristine and As&N doped AlNNTs
۸۹A Theoretical Study of Adsorption Behavior of Nitroamide Molecule on the Surface of Pristine and Pt Functionalized(6, 0) Zigzag GaNNTs
۹۰The NMR Parameters of the C-Doped BN Nanotubes: A DFT Study
۹۱تاکید بر اقتصاد مقاومتی بعنوان فرهنگ سازمانی قابل اتکا در سازمانهای دولتی
۹۲مروری بر مطالعات کاربرد مدل SWAT در ایران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.