لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه ملایر در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه ملایر در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۷۰ مقاله شامل ۱۰۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی مکانی و مدیریتی دفن پسماند شهرستان کوهرنگ
۲اثرسطوح مختلف پودرشوید (Dill powder) بر جمعیت باکتریایی روده کور در جوجه های گوشتی تحت تنش با دگزامتازون
۳اثرسطوح مختلف پودرشوید ( (Dill powder بر روی خصوصیات اندام های احشایی در جوجه های گوشتی تحت تنش با دگزامتازون
۴بررسی مقایسه ایی اثرات پودر گیاه کرفس کوهی و پودرجعفری با آنتی بیوتیک محرک رشد بر سلول های خونی در جوجه های گوشتی
۵بررسی مقایسه ایی اثرات پودر گیاه کرفس کوهی و پودرجعفری با فلاوومایسین برشاخص روده ای در جوجه های گوشتی
۶بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد توزیع سرعت الگوی متوسط در قوس 90 درجه
۷ارزیابی کیفی انواع خرابی خطوط ریلی مترو ، مطالعه موردی: خطوط مترو تهران
۸بررسی روش های مکانیزه و مدرن ارزیابی کیفی خطوط ریلی
۹پیش بینی خودکارآمدی و عزت نفس کودکان بر اساس بررسی مقایسه ای ازدواج زودهنگام ودیر هنگام والدین
۱۰ارایه یک مدل اقتصاد اسلامی ساده
۱۱مولفه های نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی
۱۲نقش هنر در ارتقاء معنویت
۱۳رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی با نگرانی در جمعیت دانشجویی
۱۴پاسخ فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان بر تنش شوری
۱۵بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر برخی پارامترهای مورفولوژیک گیاه دارویی سرخارگل در مزرعه (Echincea purpurea L.)
۱۶تاثیر سطوح مختلف ساپونین بر عملکرد رشد و بازده غذایی ماهی سیچلاید گورخری Amatitlania nigrofasciata
۱۷تاثیراستفاده ازروغن هسته انگور درغذای ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss برمیزان فعالیت آنزیم های گوارشی
۱۸ارزیابی تغییرات بارش و فرین های آن مطالعه موردی: منطقه اراک
۱۹ANTIBACTERIAL EFFECT OF GERANIUM OIL ON E. COLI, BACILLUS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA
۲۰ارزیابی و رتبه بندی موانع و محرک های مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان ها (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی همدان)
۲۱Conceptualizing Nationalism in Black Children Literature
۲۲بررسی روش طراحی لرزه ای ترکیبی بر مبنای نیرو تغییر مکان، در مقایسه با روش نیرویی استانداد 2800
۲۳اثر کفی حمایت کننده قوس بر نیروی های عکس العمل زمین، ضربه و نرخ بارگذاری هنگام فرود دو پا
۲۴رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی با مهار زانویی
۲۵An ANP-Based Model for Location of Fixed Speed Cameras
۲۶Identification and Prioritization of Accident-Prone Segments using International Roughness Index
۲۷پیشگیری فنی یا وضعی از جرایم دارویی در حوزه تولید یا توزیع
۲۸شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان همدان بهار با استفاده از GNS7.1 و MT3DMS
۲۹بررسی تطبیقی آرمانشهر از نگاه فارابی و مارکس
۳۰شناسایی مناطق سرپانتینیزه با استفاده از داده های ماهواره ای ETM+ و ASTER و بررسی ارتباط آن ها با مناطق کانی سازی کرومیت با روش آنالیز فرای، کمربند افیولیتی سبزوار
۳۱بررسی کانه سازی سرب و روی در برگه چهارگوش خنداب با استفاده ازمنطق فازی لجیک
۳۲مقایسه نقشه های فازی لجیک مرتبط با کانه سازی سرب و روی با معادن و رخدادهای کانه سازی در ناحیه معدنی مهاجران استان مرکزی
۳۳تبیین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی
۳۴بررسی مفاهیم سازه ای در مساجد با رویکرد همسازی معماری و سازه (نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله)
۳۵نقش باغ راه ها به عنوان فضای باز شهری در شکل گیری معماری پیرامونی وتعاملات اجتماعی شهروندان(مطالعه موردی بلوار پارک سیفیه شهر ملایر)
۳۶عوامل موثر در طراحی ساختمان ها با هدف مدیریت سیستم آب شهری برای مقابله با بحران آب
۳۷وابستگی عاطفی مصرف کننده به برند (عشق به برند) و اثر آن بر کسب و کار خرد
۳۸اثر بخشی تبلیغات در محیط بازی های رایانه ای برجذب مشتری
۳۹اثر بخشی تبلیغات داخل محیط بازی های رایانه ای برجذب مشتری
۴۰شبکه های اجتماعی و صنعت بانکداری (چالش ها و فرصت ها)
۴۱تاثیر جامعه برند در شبکه های اجتماعی بر وفاداری به برند بانک با نقش میانجی اعتماد برند (مطلعه موردی: بانک ملی شهرستان اسدآباد)
۴۲مطالعه قابلیت آنتی باکتریال نانو ذرات ZnSe سنتز شده در زمان های مختلف تابش مایکروویو بروش انتشار دیسک روی باکتری های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آیروژینوزا
۴۳سنتز و مطالعه اثر مدت زمان تابش مایکروویو بر زیست آزمون ضد باکتری نانوبلورهای سلنید روی در حضور دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اوریوس و باسیلوس سریوس
۴۴مطالعه فعالیت آنتی باکتریایی بروش انتشار دیسک نانوذرات ZnSeوZnSe:Cu سنتز شده به روش آبی مایکروویو بر دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اوریوس و باسیلوس سریوس
۴۵بررسی اثر ناخالصی مس بر قابلیت ضد میکروبی نانوذرات ZnSe آلاییده به مس با استفاده از باکتری های گرم منفی Escherichia coliوPseudomonas aeruginosa
۴۶زیست آزمون انتشار دیسک برای آشکارسازی فعالیت آنتی باکتریایی نانو بلورهای ZnSe ساخته شده در pH های مختلف بر باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس و باسیلوس سریوس
۴۷اثر PH محلول حاوی نانو ذرات سلنید روی بر قطر هاله ممانعت از رشد باکتری های گرم منفی اشرشیاکولی و سودوموناس آیروژینوزا
۴۸Effects of electric fields on the thermal conductivity of BN Nanoribbons
۴۹ساخت نانوذرات ZnSeو بررسی اثرpHمحیط و زمان تابش امواج ماکروویو روی نورتابی آن ها
۵۰آلاییدن نانوذرات ZnSe با یون های مس و بررسی اثر تغییر درصد آن و زمان تابش امواج ماکروویو روی نورتابی آنها
۵۱تاثیر فیلترکیک روغن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
۵۲بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر روی شکل های مختلف پتاسیم خاک
۵۳سینتیک رهاسازی فسفر از خاک های اسیدی تیمار شده بابیوچار
۵۴بررسی غلظت مس و روی در خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای استان همدان
۵۵بررسی کیفیت شیمیایی خاک های گلخانه ای تحت کشت گوجه فرنگی و خیار در استان همدان
۵۶اثر منابع مختلف کود روی بر برخی شاخص های کیفی انگور
۵۷مطالعه هم دمای جذب فسفر در خاک های اسیدی تیمارشده با بیوچار
۵۸مقایسه روش های تجربی تبخیر با تشت تبخیر
۵۹مقایسه مدل های برآورد تبخیر در شهرستان اهواز
۶۰جذب رقابتی نیترات و فسفات با نانو اکسید تنگستن ازمحلول آبی
۶۱معرفی بهترین مدل تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب در شهرستان سنندج
۶۲آلودگی الکترومغناطیس ناشی از آنتن های BTS؛ آلاینده ای نوظهور در شهرها
۶۳مقایسه شاخص های خشک سالی هواشناسی در اهواز
۶۴مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد با داده تشت تبخیر در استان قم
۶۵بررسی و تحلیل پدیده های خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و منابع آب زیر زمینی شهرستان ملایر
۶۶مروری بر تاثیرات امواج الکترومغناطیس ناشی از آنتن های BTS بر موجودات زنده
۶۷ارزیابی روش های تجربی محاسبه تبخیر در منطقه ملایر
۶۸اثر نانو جاذب اکسید قلع در جذب رقابتی فسفات و نیترات
۶۹ارزیابی روشهای تجربی محاسبه تبخیر در منطقه ملایر
۷۰بررسی و تحلیل پدیده های خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و منابع آب زیر زمینی شهرستان ملایر
۷۱بررسی دقت روابط تجربی در برآورد زمان تمرکز سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوه سوخته)
۷۲بررسی دوام و مقاومت بتن مسلح شده با الیاف مصنوعی تحت حرارت بالا
۷۳ارزیابی جمع شدگی در بتن مسلح شده با الیاف های مصنوعی
۷۴بررسی آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته شیمی با فرصتهای شغلی مرتبط با شیمی
۷۵بررسی اثرات آلودگی های زیست محیطی بر سلامت انسان
۷۶ارزیابی اکوکمپ ها(اقامتگاه بوم گردی) در محیط زیست
۷۷بررسی تاثیر نیروگاه تولید برق بر سطح آب زیرزمینی و کیفیت آن (مطالعه موردی: نیروگاه برق شهید مفتح در دشت کبودرآهنگ)
۷۸تغییر در ترکیب گونه ای، ساختار پوشش گیاهی و اشکال زیستی درامتداد شیب ارتفاعی علفزارهای روسپرین
۷۹بررسی تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب بر میزان آب مصرفی و ویژگی های گیاهان مرتعی تحت تنش خشکی
۸۰Theoretical predict the electrochemical oxidation behaviour of some para diamine species using results of the electrochemical oxidation of 4- aminodiphenylamine
۸۱The theoretical study of nitrate ion adsorption on the surface of the pristine and N-doped beryllium oxide nanotube
۸۲The NBO, RDG and Quantum Study of Interaction of Mercaptopyridine Molecule with Be12O12
۸۳Adsorption of NH2NO2 molecule on the surface of pristine and Pt functionalized (6, 0) zigzag GaNNTs: A NMR study
۸۴Electronic and optic properties of Ni functionalized Gallium nitride nanotube upon NH2NO2 molecular adsorption :A first principle study
۸۵The Electrical and Structural Study of Adsorption Cd+2 on the Surface of Pristine and C&P-Doped BNNTs
۸۶The Effects of Cadmium Ion Adsorption on the HOMO-LUMO, NMR, ESP, and NBO Parameters of Pristine and Doped Boron Nitride Nano Plate: By DFT
۸۷Theoretical Predict the Electrochemical Oxidation Behaviour of Some Para Diamine Species Using Results of the Electrochemical Oxidation of 4-Aminodiphenylamine
۸۸Electrochemical Oxidation a Series of Ortho Diamines and Predict of Thermodynamic and Kinetic Results Using Density Functional Theory (DFT)
۸۹The Interaction of Pyrazinamide Molecule with B12P12 Nano Cluster: by Computational Approach
۹۰Interaction of Fluoride Ion with Aluminum Nitride Nanotubes: A DFT Study
۹۱The Quantum and Reduced Density Gradient Investigation of Drug Adsorption on the Surface AlN Nanocluster
۹۲The Theoretical Study of Interaction CO Gas with Pristine and As&N doped AlNNTs
۹۳A Theoretical Study of Adsorption Behavior of Nitroamide Molecule on the Surface of Pristine and Pt Functionalized(6, 0) Zigzag GaNNTs
۹۴The NMR Parameters of the C-Doped BN Nanotubes: A DFT Study
۹۵تاکید بر اقتصاد مقاومتی بعنوان فرهنگ سازمانی قابل اتکا در سازمانهای دولتی
۹۶مروری بر مطالعات کاربرد مدل SWAT در ایران
۹۷تعیین غلظت فلزات سنگین در موی سر ماهیگیران جزیره شیف بوشهر
۹۸شبیه سازی عددی مسیر جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت همدان–بهار
۹۹خوشه صنعتی راهکاری برای توسعه روستایی
۱۰۰تاثیر استراتژی های مقابله با خجالت بر نگرش به مسیولیت پذیری برند با میانجی گری پدیدار شدن برند، همخوانی با خود و باورهای مسیولیت اجتماعی (مورد مطالعه: برند لوکس تلفن همراه)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.