لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۷ کلا ۹۴۷ مقاله شامل ۲۵۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۶۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Nanocomposite materials based on poly(vinyl chloride) and bovine serum albumin modified ZnO through ultrasonic irradiation as a green technique: Optical, thermal, mechanical and morphological properties.
۲Ultrasound-assisted synthesis of nanocomposites based on aromatic polyamide and modified ZnO nanoparticle for removal of toxic Cr(VI) from water.
۳Thermal and morphological properties of nanocomposite materials based on graphene oxide and l-leucine containing poly(benzimidazole-amide) prepared by ultrasonic irradiation.
۴Ultrasonic-assisted manufacturing of new hydrogel nanocomposite biosorbent containing calcium carbonate nanoparticles and tragacanth gum for removal of heavy metal.
۵Surface modified SiO2 nanoparticles by thiamine and ultrasonication synthesis of PCL/SiO2-VB1 NCs: Morphology, thermal, mechanical and bioactivity investigations.
۶Ultrasonic-promoted rapid preparation of PVC/TiO2-BSA nanocomposites: Characterization and photocatalytic degradation of methylene blue.
۷Ultrasound-assisted surface treatment of ZrO2 with BSA and incorporating in PVC to improve the properties of the obtained nanocomposites: Fabrication and characterization.
۸Microwave and ultrasound-assisted synthesis of poly(vinyl chloride)/riboflavin modified MWCNTs: Examination of thermal, mechanical and morphology properties.
۹Employment of ultrasonic irradiation for production of poly(vinyl pyrrolidone)/modified alpha manganese dioxide nanocomposites: Morphology, thermal and optical characterization.
۱۰The influence of bovine serum albumin-modified silica on the physicochemical properties of poly(vinyl alcohol) nanocomposites synthesized by ultrasonication technique.
۱۱Design and construction of an injection port for coupling stir-bar sorptive extraction with ion mobility spectrometry.
۱۲Formulation and characterization of novel nanostructured lipid carriers made from beeswax, propolis wax and pomegranate seed oil.
۱۳Retracted: Manufacture of zinc oxide/chiral poly(amide-imide)-functionalized amino acid and thiazole bionanocomposites [J. Thermoplast. Compos. Mater. 28(5) (2015) 672-685].
۱۴A simple method for the sonochemical synthesis of PVA/ZrO2-vitamin B1 nanocomposites: Morphology, mechanical, thermal and wettability investigations.
۱۵Sonochemical assisted synthesis and characterization of magnetic PET/Fe3O4, CA, AS nanocomposites: Morphology and physiochemical properties.
۱۶Ultrasonic-assisted synthesis of novel nanocomposite of poly(vinyl alcohol) and amino-modified MCM-41: A green adsorbent for Cd(II) removal.
۱۷Application of ultrasonic irradiation as a benign method for production of glycerol plasticized-starch/ascorbic acid functionalized MWCNTs nanocomposites: Investigation of methylene blue adsorption and electrical properties.
۱۸Ultrasonication synthesis of PVA/PVP/α-MnO2-stearic acid blend nanocomposites for adsorbing CdII ion.
۱۹Ultrasonic-assisted fabrication of starch/MWCNT-glucose nanocomposites for drug delivery.
۲۰Environmentally-friendly and ultrasonic-assisted preparation of two-dimensional ultrathin Ni/Co-NO3 layered double hydroxide nanosheet for micro solid-phase extraction of phenolic acids from fruit juices.
۲۱Production of cellulose nanocrystals from pistachio shells and their application for stabilizing Pickering emulsions.
۲۲Stability of astaxanthin-loaded nanostructured lipid carriers in beverage systems.
۲۳Mechanical performance of tubular composites reinforced by innovative 3D integrated knitted spacer fabrics
۲۴Sol–gel/nanoclay composite as a sorbent for microextraction in packed syringe combined with corona discharge ionization ion mobility spectrometry for the determination of diazinon in water samples
۲۵The free radical scavenging activity of lespedezacoumestan toward ˙OH radical: A quantum chemical and computational kinetics study
۲۶Effects of Front-End Converter and DC-Link of a Utility-Scale PV Energy System on Dynamic Stability of a Power System
۲۷ZVT Resonant Core Reset Forward Converter With a Simple Auxiliary Circuit
۲۸Logarithmic reweighting nonnegative least mean square algorithm
۲۹Multi-depot multi-compartment vehicle routing problem, solved by a hybrid adaptive large neighborhood search
۳۰Theoretical studies on the thermodynamics and kinetics of one-pot synthesis of aromatic PCP and PNP pincer ligands
۳۱Axial and transverse permeability of unidirectional fiber-reinforced composites
۳۲High Step-Up Interleaved ZVT Converter With Low Voltage Stress and Automatic Current Sharing
۳۳Synthesis and characterisation of nanostructured Al–Al3V and Al–(Al3V–Al2O3) composites by powder metallurgy
۳۴Electro-deposition under a modulated electrical field as an enhanced method for the preparation of an efficient photoanode of dye-sensitized solar cells
۳۵Synthesis and Characterization of Al–Al/(SiO2)np Composite by Powder-in-Tube Method
۳۶Multi-stage intermittent drying of rough rice in terms of tempering and stress cracking indices and moisture gradients interpretation
۳۷Influence of the conservative force on transport coefficients in the DPD method
۳۸Experimental and Numerical Investigation of the Center-Cracked Horseshoe Disk Method for Determining the Mode I Fracture Toughness of Rock-Like Material
۳۹Atomic insight into designed carbamate-based derivatives as acetylcholine esterase (AChE) inhibitors: a computational study by multiple molecular docking and molecular dynamics simulation
۴۰Stability of astaxanthin-loaded nanostructured lipid carriers in beverage systems
۴۱Thermal modeling and analysis of single and double effect solar stills: An experimental validation
۴۲Preparation and structural characterization of bioactive bredigite (Ca7MgSi4O16) nanopowder
۴۳Size dependent surface energy of nanoplates: Molecular dynamics and nanoscale continuum theory correlations
۴۴Synthesis and characterization of sulfur functionalized graphene oxide nanosheets as efficient sorbent for removal of Pb2+, Cd2+, Ni2+ and Zn2+ ions from aqueous solution: A combined thermodynamic and kinetic studies
۴۵Retracted: Manufacture of zinc oxide/chiral poly(amide-imide)-functionalized amino acid and thiazole bionanocomposites [J. Thermoplast. Compos. Mater. 28(5) (2015) 672–685], (S0021979716309201), (10.1016/j.jcis.2016.11.043)
۴۶Exogenously applied proline as a tool to enhance water use efficiency: Case of fennel
۴۷Carbon quantum dots/layered double hydroxide hybrid for fast and efficient decontamination of Cd(II): The adsorption kinetics and isotherms
۴۸Discontinuity modelling and rock block geometry identification to optimize production in dimension stone quarries
۴۹Genetic structure and variation in Perovskia abrotanoides Karel and P. atriplicifolia as revealed by molecular and morphological markers
۵۰Preparation of γ-Al2O3 nanoparticles using modified sol-gel method and its use for the adsorption of lead and cadmium ions
۵۱Prediction of deformation behavior of interlock knitted fabrics in different directions using FEM method
۵۲Effect of alkali treatment on mechanical properties of the green composites reinforced with milkweed fibers
۵۳Preparation and Characterization of Polyvinylpyrrolidone/L-leucine Amino Acid–Modified Montmorillonite/Chiral Diacid–Functionalized Mg-Substituted Fluorapatite Nanocomposites by Ultrasonic-Assisted Rapid Process
۵۴Evaluation of ZnO-Vitamin B1 Nanoparticles on Bioactivity and Physiochemical Properties of the Polycaprolactone-Based Nanocomposites
۵۵Coordinating order acceptance and integrated production-distribution scheduling with batch delivery considering Third Party Logistics distribution
۵۶Distillation without hot utilities; development of novel distillation configurations for energy and costs saving for separation of propylene/propane mixture
۵۷Environmentally-friendly and ultrasonic-assisted preparation of two-dimensional ultrathin Ni/Co-NO3 layered double hydroxide nanosheet for micro solid-phase extraction of phenolic acids from fruit juices
۵۸Ultrasonic-assisted synthesis of novel nanocomposite of poly(vinyl alcohol) and amino-modified MCM-41: A green adsorbent for Cd(II) removal
۵۹Preparation of alumina/polystyrene core-shell composite powder via phase inversion process for indirect selective laser sintering applications
۶۰MaxEnt modeling for predicting suitable habitats and identifying the effects of climate change on a threatened species, Daphne mucronata, in central Iran
۶۱Effects of fluid structure on wall pressure, interfacial tension, and surface adsorption at a spherical guest particle
۶۲Single microcapsules containing epoxy healing agent used for development in the fabrication of cost efficient self-healing epoxy coating
۶۳Ultrasonic-assisted fabrication of starch/MWCNT-glucose nanocomposites for drug delivery
۶۴Ternary composite of TiO2 nanotubes/Ti plates modified by g-C3N4 and SnO2 with enhanced photocatalytic activity for enhancing antibacterial and photocatalytic activity
۶۵A review on aluminothermic reaction of Al/ZnO system
۶۶Fructose functionalized MWCNT as a filler for starch nanocomposites: Fabrication and characterizations
۶۷Stars versus stripes Ramsey numbers
۶۸Application of ultrasonic irradiation as a benign method for production of glycerol plasticized-starch/ascorbic acid functionalized MWCNTs nanocomposites: Investigation of methylene blue adsorption and electrical properties
۶۹Ultrasonication synthesis of PVA/PVP/α-MnO2-stearic acid blend nanocomposites for adsorbing CdII ion
۷۰A simple method for the sonochemical synthesis of PVA/ZrO2-vitamin B1 nanocomposites: Morphology, mechanical, thermal and wettability investigations
۷۱Synthesis, characterization and spectroscopic studies of nickel (II) complexes with some tridentate ONN donor Schiff bases and their electrocatalytic application for oxidation of methanol
۷۲Sonochemical assisted synthesis and characterization of magnetic PET/Fe3O4, CA, AS nanocomposites: Morphology and physiochemical properties
۷۳Production of cellulose nanocrystals from pistachio shells and their application for stabilizing Pickering emulsions
۷۴Determining optimal virtual inertia and frequency control parameters to preserve the frequency stability in islanded microgrids with high penetration of renewables
۷۵Numerical modeling and experimental investigation of inorganic and organic crosslinkers effects on polymer gel properties
۷۶SystemC-AMS modeling of photodiode based on PWL technique to be used in energy harvesting CMOS image sensor
۷۷Effects of nanostructuring on luminescence properties of SrS:Ce,Sm phosphor: An experimental and phenomenological study
۷۸Exogenous proline improves osmoregulation, physiological functions, essential oil, and seed yield of fennel
۷۹Effects of high voltage electric field thawing on the characteristics of chicken breast protein
۸۰Phosphine-functionalized graphene oxide, a high-performance electrocatalyst for oxygen reduction reaction
۸۱A game theoretic approach for green and non-green product pricing in chain-to-chain competitive sustainable and regular dual-channel supply chains
۸۲A new reference model for 3D inversion of airborne magnetic data in hilly terrain - A case study from northern Sweden
۸۳Fractionation and bioavailability of zinc (Zn) in the rhizosphere of two wheat cultivars with different Zn deficiency tolerance
۸۴Adenine decorated@reduced graphene oxide, a new environmental friendly material for supercapacitor application
۸۵Synthesis, spectroscopic characterization and in vitro cytotoxicities of new organometallic palladium complexes with biologically active β-diketones; Biological evaluation probing of the interaction mechanism with DNA/Protein and molecular docking
۸۶Comparison of prolonged antibacterial activity and release profile of propolis-incorporated PVA nanofibrous mat, microfibrous mat, and film
۸۷Fabrication and characterization of novel nanofibers from cress seed mucilage for food applications
۸۸Thermal properties optimization of microencapsulated a renewable and non-toxic phase change material with a polystyrene shell for thermal energy storage systems
۸۹Smartphone-based chemiluminescence sensing for TLC imaging
۹۰Free vibration and buckling analysis of thin plates subjected to high gradients stresses using the combination of finite strip and boundary element methods
۹۱Micro-scale sustainability assessment of infrastructure projects on urban transportation systems: Case study of Azadi district, Isfahan, Iran
۹۲Operational modal analysis and fatigue life estimation of a chisel plow arm under soil-induced random excitations
۹۳On the running-in behavior of cam-follower mechanism
۹۴Citrus processing wastes: Environmental impacts, recent advances, and future perspectives in total valorization
۹۵Development of a metal oxide semiconductor-based artificial nose as a fast, reliable and non-expensive analytical technique for aroma profiling of milk adulteration
۹۶Current Shaping in a Hybrid 12-Pulse Rectifier Using a Vienna Rectifier
۹۷Diffusion wavelet embedding: A multi-resolution approach for graph embedding in vector space
۹۸An improved power control strategy for hybrid AC-DC microgrids
۹۹Analysis and design of time-deadbands for univariate alarm systems
۱۰۰Segmentation of vessels in angiograms using convolutional neural networks

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۴۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.