لیست مقالات بین المللی (ISI) موسسه آموزش عالی میزان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی میزان در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۳ مقاله شامل ۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱An analysis of the cultural representation of disability in school textbooks in Iran and England
۲A study on preterm births during 2013–2015, Shiraz, Iran
۳Real-time DSP-based time delay estimation using two sensors
۴Experimental and Numerical Investigation of the Center-Cracked Horseshoe Disk Method for Determining the Mode I Fracture Toughness of Rock-Like Material
۵A wavelet-extreme learning machine for low-cost INS/GPS navigation system in high-speed applications
۶Determination of gamma-ray shielding properties for silicate glasses containing Bi2O3, PbO, and BaO
۷Treatment of highly dispersive clay by lignosulfonate addition and electroosmosis application
۸Evaluation of thiazolidinone derivatives as a new class of mushroom tyrosinase inhibitors
۹Effects of different concentrations of mannitol on gene expression in Stevia rebaudiana Bertoni.
۱۰Effects of various glutamine concentrations on gene expression and steviol glycosides accumulation in Stevia rebaudiana Bertoni.
۱۱Journals Can Persuade Authors to Learn Publishing's Ethics.
۱۲Prevalence of the CYP2C19*2 (681 G>A), *3 (636 G>A) and *17 (‑806 C>T) alleles among an Iranian population of different ethnicities.
۱۳A literature survey of HUB location problems and methods with emphasis on the marine transportations
۱۴Nature inspired partitioning clustering algorithms: A review and analysis
۱۵A survey of hysteresis energy distribution and lateral displacement in steel buildings with CCB brace at internal and external frames
۱۶Recent Advances in the Synthesis of Biscoumarin Derivatives
۱۷The stiffness matrix of cracked finite elements: Introducing shortcomings in applying stiffness approach and proposing a solution
۱۸Ultrasensitive detection of aflatoxin B1 and its major metabolite aflatoxin M1 using aptasensors: A review
۱۹High speed and low cost synchronous counter design in quantum-dot cellular automata
۲۰Immobilization of lysozyme on bacterial cellulose nanofibers: Characteristics, antimicrobial activity and morphological properties
۲۱Effect of the ratio between porosity and SiO2 and Al2O3 on tensile strength of zeolite-cemented sands
۲۲PD like fuzzy logic control of an autonomous underwater vehicle with the purpose of energy saving using H∞ robust filter and its optimized covariance matrices
۲۳Dynamic modeling and CPG-based trajectory generation for a masticatory rehab robot
۲۴Experimental and numerical investigation of thermal loads in Inocnel 718 machining
۲۵A Critical Review on Filter Design Criteria for Dispersive Base Soils
۲۶Factors Influencing Laboratory Information System Effectiveness Through Strategic Planning in Shiraz Teaching Hospitals
۲۷Adsorptive performance of calcined Cardita bicolor for attenuating Hg(II) and As(III) from synthetic and real wastewaters
۲۸Hybrid ant colony optimization for capacitated multiple-allocation cluster hub location problem
۲۹A technical model for reclaimed water reuse in agricultural irrigation: a case study in Kordkuy, Iran
۳۰Non-linear influence of hydrostatic pressure on the yielding of asymmetric anisotropic sheet metals
۳۱Design and implementation of a multibiometric system based on hand's traits
۳۲Determination of tensile strength of concrete using a novel apparatus
۳۳Reducing variations in the test results of self-consolidating lightweight concrete by incorporating pozzolanic materials
۳۴Improved one-class classification using filled function
۳۵Belief-based chaotic algorithm for support vector data description
۳۶Stabilization treatment of Na-montmorillonite with binary mixtures of lime and steelmaking slag
۳۷Mathematical modeling of ethanol production in solid-state fermentation based on solid medium dry weight variation.
۳۸Methylene Blue removal from aqueous solution by a biocomposite synthesized from sodium alginate and wastes of oil extraction from almond peanut.
۳۹Fast sonochemically-assisted synthesis of pure and doped zinc sulfide quantum dots and their applicability in organic dye removal from aqueous media.
۴۰VCAM-1 expression is upregulated by CD34+/CD133+-stem cells derived from septic patients.
۴۱Decentralized and hierarchical voltage management of renewable energy resources in distribution smart grid
۴۲Improving nondestructive characterization of dual phase steels using data fusion
۴۳Restrained shrinkage cracking of fiber-reinforced high-strength concrete
۴۴Spectral clustering for designing robust and reliable multi-MG smart distribution systems
۴۵Inclusive Design and Implementation of On-line Load Angle Measurement for Real-time Transient Stability Improvement of Synchronous Generator in Smart Grid
۴۶A Five-Level Step-up Module for Multilevel Inverters: Topology, Modulation Strategy and Implementation
۴۷Human MTHFR-C677T gene transition increased risk of Alzheimer disease: a case-control study which performed by optimized PCR-CTPP method
۴۸A new effective solution method for fully intuitionistic fuzzy transportation problem
۴۹Evaluation of Respiratory Protection Program in Petrochemical Industries: Application of Analytic Hierarchy Process
۵۰A qualitative study on human resources for primary health care in Iran
۵۱Fuzzy Fractional Minimal Cost Flow Problem
۵۲Job characteristics and psychological states of football referees: implications for job enrichment
۵۳A modified SLM technique for PAPR reduction in OFDM systems by using a novel phase sequence
۵۴Effect of annealing temperature and dopant concentration on the thermoluminescence sensitivity in LiF:Mg,Cu,Ag material.
۵۵Synthesis of zeolite/nickel ferrite/sodium alginate bionanocomposite via a co-precipitation technique for efficient removal of water-soluble methylene blue dye.
۵۶Characterization of rheological and structural properties of a gum from Balangu seeds.
۵۷The protective effect of berberine against lipopolysaccharide-induced abortion by modulation of inflammatory/immune responses.
۵۸Diverse roles of fatty acid binding proteins (FABPs) in development and pathogenesis of cancers.
۵۹Induction of Resistance Against
۶۰Prospective comparative study assessing role of ultrasound versus thermography in breast cancer detection.
۶۱Association between expression of TNF-α, P53 and HIF1α with asthenozoospermia.
۶۲Performance of full-scale coagulation-flocculation/DAF as a pre-treatment technology for biodegradability enhancement of high strength wastepaper-recycling wastewater.
۶۳Catalytic activity, structure and stability of proteinase K in the presence of biosynthesized CuO nanoparticles.
۶۴Effect of C-Terminus Modification in Salmonella typhimurium FliC on Protein Purification Efficacy and Bioactivity.
۶۵Hypoxia pathway has more impact than inflammation pathway on etiology of infertile men with varicocele.
۶۶Effect of encapsulation on the stability and survivability of Enterococcus faecium in a non-dairy probiotic beverage.
۶۷Evaluation of sperm telomere length in infertile men with failed/low fertilization after intracytoplasmic sperm injection.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.