لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی آبان هراز در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی آبان هراز در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۴ مقاله شامل ۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱برآورد هیدروگراف سیلاب طرح مطالعه موردی سد گرین دشت نهاوند
۲بررسی و مقایسه روند خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک در استان تهران
۳مقایسه روش های انتخاب توزیع آماری مناسب داده های حداکثر هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان)
۴برآورد هیدروگراف سیلاب طرح مطالعه موردی سد گرین دشت نهاوند
۵قابلیت جمع آوری رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM(مطالعه موردی: شهر بابلسر)
۶بررسی تغییرات ضریب رواناب دوره بازگشت های مختلفدر حوزه آبخیز شهری بابلسر
۷لزوم توجه به مدیریت زیست محیطی در بخش فضای سبز شهری
۸اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش بر پایه (مطالعه موردی : حوزه آبخیز گرمی چای ، اردبیل)
۹تأثیر شهرسازی بر کیفیت رواناب حوزه های شهری (مطالعه ی موردی شهر اردبیل)
۱۰مدل سازی استوکستیک دبی سالانه ایستگاه هیدرومتری پل سفید واقع بر رودخانه تالار با استفاده از مدل ARMA
۱۱بررسی معیارهای کارآمد در مکانیابی فضاهای سبز شهری با نگرش توسعه پایدارشهری
۱۲الویت بندی فرسایش پذیری درمحیط gis مطالعه موردی حوضه بابل رود
۱۳ارزیابی کارایی روش های آماری چند متغیره و AHP در پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی: حوزه آبخیز خارستان(شهرستان اقلید)
۱۴ارزیابی تغییرات کمی وکیفی آب های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه ی موردی: دشت خورموج، استان بوشهر)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.