لیست مقالات بین المللی (ISI) انستیتو پاستور ایران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران انستیتو پاستور ایران در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۴۸ مقاله شامل ۵۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۹۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱In vitro expression of mutant factor VII proteins and characterization of their clinical significance.
۲Molecular Basis of α-Thalassemia in Iran
۳SCIENTISTS and SCIENCE ADVOCATES: Dr. Sabar Mirza Farman Farmaian; Benefactor and Former Director of Pasteur Institute of Iran
۴Polyurethane foam/nano hydroxyapatite composite as a suitable scaffold for bone tissue regeneration.
۵Low viral load of Merkel cell polyomavirus in Iranian patients with head and neck squamous cell carcinoma: Is it clinically important?
۶Enhancing recovery of recombinant hepatitis B surface antigen in lab-scale and large-scale anion-exchange chromatography by optimizing the conductivity of buffers.
۷Optogenetics: Control of Brain Using Light
۸Type-specific human papillomavirus prevalence in cervical intraepithelial neoplasia and cancer in Iran.
۹Expression Optimization of Anti-CD22 scFv-Apoptin Fusion Protein Using Experimental Design Methodology
۱۰Immunization of C57BL/6 Mice with GRA2 Combined with MPL Conferred Partial Immune Protection against Toxoplasma gondii
۱۱Chemical Composition and Antimicrobial Activities of Iranian Propolis
۱۲In vitro study of antioxidant and antibacterial activities of Lactobacillus probiotic spp.
۱۳In vitro study of antioxidant and antibacterial activities of Lactobacillus probiotic spp.
۱۴Determination immunogenic property of truncated MrpH.FliC as a vaccine candidate against urinary tract infections caused by Proteus mirabilis
۱۵Enhancing recovery of recombinant hepatitis B surface antigen in lab-scale and large-scale anion-exchange chromatography by optimizing the conductivity of buffers
۱۶Production of a chimeric protein and its potential application in sero-diagnosis of Mycoplasma hominis infection
۱۷Characterization of silicon- substituted nano hydroxyapatite coating on magnesium alloy for biomaterial application
۱۸Polyurethane foam/nano hydroxyapatite composite as a suitable scaffold for bone tissue regeneration
۱۹A microfabricated platform for the study of chondrogenesis under different compressive loads
۲۰Nanoporous gold as a suitable substrate for preparation of a new sensitive electrochemical aptasensor for detection of Salmonella typhimurium
۲۱HVOF sprayed Ni3Ti and Ni3Ti+(Cr3C2+20NiCr) coatings: Microstructure, microhardness and oxidation behaviour
۲۲Novel approach to improve vaccine immunogenicity: Mannosylated chitosan nanoparticles loaded with recombinant hepatitis B antigen as a targeted vaccine delivery system
۲۳Expression of miR-15a, miR-145, and miR-182 in granulosa-lutein cells, follicular fluid, and serum of women with polycystic ovary syndrome (PCOS)
۲۴Comparison of antiretroviral drug resistance among treatment-naive and treated HIV-infected individuals in Shiraz, Iran
۲۵Prevalence of HIV-1 pre-treatment drug resistance in a southern province of Iran, 2016-2017
۲۶Exploration, antifungal and antiaflatoxigenic activity of halophilic bacteria communities from saline soils of Howze-Soltan playa in Iran
۲۷Formulation and characterization of alprazolam-loaded nanoliposomes: screening of process variables and optimizing characteristics using RSM
۲۸Synthesis and antiplasmodial activity of novel phenanthroline derivatives: An
۲۹Construction and evaluation of the immune protection of a recombinant divalent protein composed of the MrpA from MR/P fimbriae and flagellin of Proteus mirabilis strain against urinary tract infection.
۳۰
۳۱First report of COL7A1 mutations in two patients with recessive dystrophic epidermolysis bullosa from Peru.
۳۲Mutation Screening of the Krüppel-like Factor 1 Gene in Individuals With Increased Fetal Hemoglobin Referred for Hemoglobinopathy Investigation in South of Iran.
۳۳Pharmacokinetics and in vitro/in vivo antitumor efficacy of aptamer-targeted Ecoflex
۳۴Design, Synthesis and Anti-HIV-1 Evaluation of a Novel Series of 1,2,3,4-Tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid Derivatives.
۳۵Leptospirosis in Caspian Sea littoral, Gilan Province, Iran.
۳۶Poly(I:C) adjuvant strongly enhances parasite-inhibitory antibodies and Th1 response against Plasmodium falciparum merozoite surface protein-1 (42-kDa fragment) in BALB/c mice.
۳۷SCIENTISTS and SCIENCE ADVOCATES: Professor David W. Denning, An Extraordinary High Achiever in Clinical and Translational Science
۳۸Analysis of genetic diversity and population structure of gene encoding cell-traversal protein for ookinetes and sporozoites (CelTOS) vaccine candidate antigen in global Plasmodium falciparum populations.
۳۹SCIENTISTS and SCIENCE ADVOCATES: Dr. Younes Karimi (1929-2008), the Prominent Iranian Physician in the Field of Plague and Other Infectious Diseases
۴۰Novel frameshift mutation in the
۴۱Emergence of non-Candida albicans species: Epidemiology, phylogeny and fluconazole susceptibility profile.
۴۲In vitro fibroblast migration by sustained release of PDGF-BB loaded in chitosan nanoparticles incorporated in electrospun nanofibers for wound dressing applications.
۴۳Highly synergistic activity of melittin with imipenem and colistin in biofilm inhibition against multidrug-resistant strong biofilm producer strains of Acinetobacter baumannii.
۴۴Leishmania tropica isolates from non-healed and healed patients in Iran: A molecular typing and phylogenetic analysis.
۴۵Poly (butylene adipate-co-butylene terephthalate) nanoparticles prepared by electrospraying technique for docetaxel delivery in ovarian cancer induced mice.
۴۶Docosahexaenoic acid prevents resistance to antiepileptic drugs in two animal models of drug-resistant epilepsy.
۴۷Generation of the fluorescent HPV16 E7 protein for detection of delivery in vitro.
۴۸Membrane-active peptide PV3 efficiently eradicates multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa in a mouse model of burn infection.
۴۹The Resistance to Plague Infection among
۵۰Leishmaniasis in humans: drug or vaccine therapy?
۵۱Evaluation of different vector design strategies for the expression of recombinant monoclonal antibody in CHO cells.
۵۲Physicochemical screening for chemical stabilizer of erythropoietin to prevent its aggregation.
۵۳Subcutaneous administration CpG-ODNs acts as a potent adjuvant for an HIV-1-tat-based vaccine candidate to elicit cellular immunity in BALB/c mice.
۵۴Moderate treadmill exercise ameliorates amyloid-β-induced learning and memory impairment, possibly via increasing AMPK activity and up-regulation of the PGC-1α/FNDC5/BDNF pathway.
۵۵Adaptation of human gut microbiota to bariatric surgeries in morbidly obese patients: A systematic review.
۵۶VP2 (PTA motif) encoding DNA vaccine confers protection against lethal challenge with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) in trout.
۵۷Supercharged green fluorescent protein delivers HPV16E7 DNA and protein into mammalian cells in vitro and in vivo.
۵۸Caspase-dependent apoptosis induced by two synthetic halogenated flavanones, 3',7-dichloroflavanone and 3',6-dichloroflavanone, on human breast and prostate cancer cells.
۵۹High avidity anti-integrase antibodies discriminate recent and non-recent HIV infection: Implications for HIV incidence assay.
۶۰Isolation of recombinant Hepatitis B surface antigen with antibody-conjugated superparamagnetic Fe
۶۱There is no difference between sequences of HIV-1 infected patients with stable clinical status and HIV-1 reference sequence.
۶۲New design, development, and optimization of an in-house quantitative TaqMan Real-time PCR assay for HIV-1 viral load measurement.
۶۳Seven novel COL7A1 mutations identified in patients with recessive dystrophic epidermolysis bullosa from Mexico.
۶۴Solubilization of inclusion body proteins using low and very low concentrations of chemicals: Implications of novel combined chemical treatment designs in enhancement of post-solubilization target protein purity and biological activity
۶۵Leishmaniasis in humans: Drug or vaccine therapy?
۶۶Bordetella Pertussis in hajj pilgrims
۶۷Emergence of non-Candida albicans species: Epidemiology, phylogeny and fluconazole susceptibility profile
۶۸Moderate treadmill exercise ameliorates amyloid-β-induced learning and memory impairment, possibly via increasing AMPK activity and up-regulation of the PGC-1α/FNDC5/BDNF pathway
۶۹A Quantitative Structure-Activity Relationship Study of Calpeptin (Calpain Inhibitor) as an Anticancer Agent
۷۰Erythrokeratoderma: A manifestation associated with multiple types of ichthyoses with different gene defects
۷۱High avidity anti-integrase antibodies discriminate recent and non-recent HIV infection: Implications for HIV incidence assay
۷۲Isolation of recombinant Hepatitis B surface antigen with antibody-conjugated superparamagnetic Fe3O4/SiO2 core-shell nanoparticles
۷۳Optogenetics: Control of brain using light
۷۴Analysis of genetic diversity and population structure of gene encoding cell-traversal protein for ookinetes and sporozoites (CelTOS) vaccine candidate antigen in global Plasmodium falciparum populations
۷۵Supercharged green fluorescent protein delivers HPV16E7 DNA and protein into mammalian cells in vitro and in vivo
۷۶Leptospirosis in Caspian Sea littoral, Gilan Province, Iran
۷۷Gastrointestinal colonisation with three different NDM-1-producing enterobacterial species isolated from an inpatient in Tehran, Iran
۷۸Design of a humanized anti vascular endothelial growth factor nanobody and evaluation of its in vitro function
۷۹Molecular basis of α-Thalassemia in Iran
۸۰Synthesis and antiplasmodial activity of novel phenanthroline derivatives: An in vivo study
۸۱Chemical composition and antimicrobial activities of Iranian Propolis
۸۲In vitro expression of mutant factor VII proteins and characterization of their clinical significance
۸۳Dr. Sabar Mirza Farman Farmaian; Benefactor and former director of pasteur institute of Iran
۸۴Immunization of C57BL/6 mice with GRA2 combined with MPL conferred partial immune protection against Toxoplasma gondii
۸۵Novel frameshift mutation in the KCNQ1 gene responsible for jervell and lange-nielsen syndrome
۸۶Leishmania tropica isolates from non-healed and healed patients in Iran: A molecular typing and phylogenetic analysis
۸۷Preparation, characterization and immunological evaluation of alginate nanoparticles loaded with whole inactivated influenza virus: Dry powder formulation for nasal immunization in rabbits
۸۸The effects of Buthotus schach scorpion venom on electrophysiological properties of magnocellular neurons of rat supraoptic nucleus
۸۹Passive immunization against methicillin resistant Staphylococcus aureus recombinant PBP2a in sepsis model of mice: Comparable results with antibiotic therapy
۹۰An engineered cell-imprinted substrate directs osteogenic differentiation in stem cells
۹۱VP2 (PTA motif) encoding DNA vaccine confers protection against lethal challenge with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) in trout
۹۲Linear mimotope analysis of Iranian cobra (Naja oxiana) snake venom using peptide displayed phage library
۹۳Designing a direct ELISA kit for the detection of Staphylococcus aureus enterotoxin A in raw milk samples
۹۴Expression optimization of anti-CD22 scFV-apoptin fusion protein using experimental design methodology
۹۵High yield expression and modified purification of novel recombinant truncated protein FimH.Mrph against urinary tract infections by escherichia coli and Proteus Mirabilis
۹۶Generation and characterization of an anti-delta like ligand-4 Nanobody to induce non-productive angiogenesis
۹۷Membrane-active peptide PV3 efficiently eradicates multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa in a mouse model of burn infection
۹۸The resistance to plague infection among Meriones persicus from endemic and non-endemic regions in Iran: The role of gut microbiota
۹۹The intrinsic genetic and epigenetic regulator factors as therapeutic targets, and the effect on fetal globin gene expression
۱۰۰Docosahexaenoic acid prevents resistance to antiepileptic drugs in two animal models of drug-resistant epilepsy

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۴۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.