لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه کردستان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه کردستان در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۱۸ مقاله شامل ۱۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۹۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Enhanced Sensitivity to Detection Nanomolar Level of Cu2+ Compared to Spectrophotometry Method by Functionalized Gold Nanoparticles: Design of Sensor Assisted by Exploiting First-order Data with Chemometrics.
۲Ultrasensitive electrochemiluminescence immunoassay for simultaneous determination of CA125 and CA15-3 tumor markers based on PAMAM-sulfanilic acid-Ru(bpy)32+ and PAMAM-CdTe@CdS nanocomposite.
۳Stability of astaxanthin-loaded nanostructured lipid carriers in beverage systems.
۴A modified three-parameter lognormal distribution for seismic demand assessment considering collapse data
۵Phylogenetic relationships of fluorescent Pseudomonad isolates associated with bacterial canker of stone fruit trees in Kurdistan province, Iran
۶Stability of astaxanthin-loaded nanostructured lipid carriers in beverage systems
۷Genetic characterization of the Crataegus genus: Implications for in situ conservation
۸Ultrasensitive electrochemiluminescence immunoassay for simultaneous determination of CA125 and CA15-3 tumor markers based on PAMAM-sulfanilic acid-Ru(bpy)3 2+ and PAMAM-CdTe@CdS nanocomposite
۹Project scheduling for constructing biogas plant using critical path method
۱۰Enhanced asymptotic BMS3 algebra of the flat spacetime solutions of generalized minimal massive gravity
۱۱TCARS: Time- and Community-Aware Recommendation System
۱۲Estimating solar radiation using NOAA/AVHRR and ground measurement data
۱۳Enhanced Sensitivity to Detection Nanomolar Level of Cu2 + Compared to Spectrophotometry Method by Functionalized Gold Nanoparticles: Design of Sensor Assisted by Exploiting First-order Data with Chemometrics
۱۴Average inactivity time model, associated orderings and reliability properties
۱۵Ni-Biurea complex anchored onto MCM-41: As an efficient and recyclable nanocatalyst for the synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones
۱۶Oscillatons described by self-interacting quartic scalar fields
۱۷On the isomorphism classification of spaces of 2π-periodic holomorphic functions on the upper half-plane
۱۸Kinetic and thermodynamic studies of bovine serum albumin interaction with ascorbyl palmitate and ascorbyl stearate food additives using surface plasmon resonance
۱۹Switchable electrochemiluminescence aptasensor coupled with resonance energy transfer for selective attomolar detection of Hg2+ via CdTe@CdS/dendrimer probe and Au nanoparticle quencher
۲۰Evaluation of biogas potential from livestock manures and rural wastes using GIS in Iran
۲۱Outsourcing and scheduling for a two-machine flow shop with release times
۲۲The effect of high concentrations and orientations of Stone–Wales defects on the thermal conductivity of graphene nanoribbons
۲۳Immobilization of a nickel complex onto functionalized Fe3O4 nanoparticles: a green and recyclable catalyst for synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles and oxidation reactions
۲۴Ultrasensitive flexible FET-type aptasensor for CA 125 cancer marker detection based on carboxylated multiwalled carbon nanotubes immobilized onto reduced graphene oxide film
۲۵Effects of Silver Nanoparticles on Hematological Parameters and Hepatorenal Functions in Laying Japanese Quails.
۲۶Predictive and descriptive CoMFA models: The effect of variable selection.
۲۷Infectious pathogens meet point-of-care diagnostics.
۲۸A comparative assessment of decision trees algorithms for flash flood susceptibility modeling at Haraz watershed, northern Iran.
۲۹Grape response to salinity stress and role of iron nanoparticle and potassium silicate to mitigate salt induced damage under in vitro conditions.
۳۰Evaluation of dietary calcium level and source and phytase on growth performance, serum metabolites, and ileum mineral contents in broiler chicks fed adequate phosphorus diets from one to 28 days of age.
۳۱An ultrasensitive detection of miRNA-155 in breast cancer via direct hybridization assay using two-dimensional molybdenum disulfide field-effect transistor biosensor.
۳۲Ultrasensitive flexible FET-type aptasensor for CA 125 cancer marker detection based on carboxylated multiwalled carbon nanotubes immobilized onto reduced graphene oxide film.
۳۳Acute toxicity, uptake, and elimination of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) using saltwater microcrustacean, Artemia franciscana.
۳۴Probing the interaction of zero valent iron nanoparticles with blood system by biophysical, docking, cellular, and molecular studies.
۳۵Caspase-dependent apoptosis induced by two synthetic halogenated flavanones, 3',7-dichloroflavanone and 3',6-dichloroflavanone, on human breast and prostate cancer cells.
۳۶Nickel-cysteine nanoparticles: Synthesis, characterization and application for direct electron transfer studies.
۳۷Soluting-out effect of carbohydrates on the surface active ionic liquid 1-decyl-3-methylimidazolium bromide in aqueous solutions
۳۸A porphyrin cobalt(II) complex linked to a TiO2/BiVO4 nanocomposite: Alcohol oxidation using nanohybrid materials as a photocatalyst: Via a mechanism approach
۳۹Ultrasensitive electrochemiluminescence immunosensor for determination of hepatitis B virus surface antigen using CdTe@CdS-PAMAM dendrimer as luminescent labels and Fe3O4 nanoparticles as magnetic beads
۴۰Planning for disruptions in supply chain networks
۴۱Simulating urban growth in a megalopolitan area using a patch-based cellular automata
۴۲Dual Amplified Electrochemical Immunosensor for Hepatitis B Virus Surface Antigen Detection Using Hemin/G-Quadruplex Immobilized Onto Fe3O4-AuNPs or (Hemin-Amino-rGO-Au) Nanohybrid
۴۳Fe3O4 as a magnetically reusable Fenton nanocatalyst for the oxidation of thiols to sulfonic acid and sulfides to sulfoxides and sulfones
۴۴Modelling solute transport in homogeneous and heterogeneous porous media using spatial fractional advection-dispersion equation
۴۵Frequency control in an islanded hybrid microgrid using frequency response analysis tools
۴۶Petrogenesis and geochronology of Mishao peraluminous I-type granites, Shalair valley area, NE Iraq
۴۷Effects of waterborne ZnO nanoparticles and Zn2+ions on the gills of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Bioaccumulation, histopathological and ultrastructural changes
۴۸Which Social-Psychological Models Explain Rangers’ Participation in Rangeland Management Cooperatives? An Application of Path Analysis
۴۹A novel multivariate filter method for feature selection in text classification problems
۵۰Assessing the accuracy of TDR-based water leak detection system
۵۱Ni(II)-Adenine complex coated Fe3O4 nanoparticles as high reusable nanocatalyst for the synthesis of polyhydroquinoline derivatives and oxidation reactions
۵۲Screening of endofungal bacteria isolated from wild growing mushrooms as potential biological control agents against brown blotch and internal stipe necrosis diseases of Agaricus bisporus
۵۳Synoptic conditions leading to extremely warm periods in Western Iran
۵۴Experimental performance of mushroom fluidized-bed drying: Effect of osmotic pretreatment and air recirculation
۵۵Nickel nanoclusters as a novel emitter for molecularly imprinted electrochemiluminescence based sensor toward nanomolar detection of creatinine.
۵۶Energy and Frequency Hierarchical Management System Using Information Gap Decision Theory for Islanded Microgrids
۵۷Information Gap Decision Theory Based Preventive/Corrective Voltage Control for Smart Power Systems with High Wind Penetration
۵۸Age, geochemistry, and emplacement of the ~40-Ma Baneh granite–appinite complex in a transpressional tectonic regime, Zagros suture zone, northwest Iran
۵۹Lammerite as a Degradation Product of Emerald Green: Scientific Studies on a Rural Persian Wall Painting
۶۰A novel control approach for virtual synchronous generators to suppress frequency and voltage fluctuations in microgrids
۶۱Acute toxicity, uptake, and elimination of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) using saltwater microcrustacean, Artemia franciscana
۶۲On the idempotents, nilpotents, units and zero-divisors of finite rings
۶۳Photocatalytic Oxidation Based on Modified Titanium Dioxide with Reduced Graphene Oxide and CdSe/CdS as Nanohybrid Materials
۶۴An efficient algorithm based on extrapolation for the solution of nonlinear parabolic equations
۶۵Hamiltonian of Mean Force and Dissipative Scalar Field Theory
۶۶Quantum dot semiconductor optical amplifier: investigation of amplified spontaneous emission and noise figure in the presence of second excited state
۶۷Laccase-catalyzed, aerobic oxidative coupling of 4-substituted urazoles with sodium arylsulfinates: Green and mild procedure for the synthesis of arylsulfonyl triazolidinediones
۶۸In situ synthesis Bismarck brown R reductive products-immobilised AgNPs assisted by catalytic activity of AgNPs as colorimetric probe for Hg2+ detection in water
۶۹A- and I-type metagranites from the North Shahrekord Metamorphic Complex, Iran: Evidence for Early Paleozoic post-collisional magmatism
۷۰A novel photovoltaic/thermoelectric collector combined with a dual – Evaporator vapor compression system
۷۱On Nonhomogeneous Second Order Difference Inclusions of Accretive Type in Banach Spaces
۷۲Nonlinearity of the zigzag graphene nanoribbons with antidots via the f-deformed Dirac oscillator in (2+1)-dimensions
۷۳Resurrecting the Power-law, Intermediate, and Logamediate Inflations in the DBI Scenario with Constant Sound Speed
۷۴Caspase-dependent apoptosis induced by two synthetic halogenated flavanones, 3′,7-dichloroflavanone and 3′,6-dichloroflavanone, on human breast and prostate cancer cells
۷۵Modeling and optimizing of electrocoagulation process in treating phenolic wastewater by response surface methodology: precise evaluation of significant variables
۷۶Grape response to salinity stress and role of iron nanoparticle and potassium silicate to mitigate salt induced damage under in vitro conditions
۷۷Effective design, theoretical and experimental assessment of a solar thermoelectric cooling-heating system
۷۸Evaluation of the effect of carbohydrates as renewable, none-charged and non-toxic soluting-out agents on the ionic-liquid-based ABS implementation
۷۹Probing the interaction of zero valent iron nanoparticles with blood system by biophysical, docking, cellular, and molecular studies
۸۰Accelerating drying process of tomato slices in a PV-assisted solar dryer using a sun tracking system
۸۱A comparative assessment of decision trees algorithms for flash flood susceptibility modeling at Haraz watershed, northern Iran
۸۲Infectious pathogens meet point-of-care diagnostics
۸۳Specific anion effects on copper surface through electrochemical treatment: Enhanced photoelectrochemical CO2 reduction activity of derived nanostructures induced by chaotropic anions
۸۴An ultrasensitive detection of miRNA-155 in breast cancer via direct hybridization assay using two-dimensional molybdenum disulfide field-effect transistor biosensor
۸۵Assessing the effects of slope gradient and land use change on soil quality degradation through digital mapping of soil quality indices and soil loss rate
۸۶GIS-based landslide susceptibility evaluation using a novel hybrid integration approach of bivariate statistical based random forest method
۸۷BridgeRank: A novel fast centrality measure based on local structure of the network
۸۸Transport and retention of carbon dots (CDs) in saturated and unsaturated porous media: Role of ionic strength, pH, and collector grain size
۸۹Flood susceptibility assessment in Hengfeng area coupling adaptive neuro-fuzzy inference system with genetic algorithm and differential evolution
۹۰Evaluation of the effect of ionic-liquids as soluting-out agents on the solubility of carbohydrates in aqueous solutions
۹۱A risk-based approach for modeling the strategic behavior of a distribution company in wholesale energy market
۹۲On-line separation and sorting of chicken portions using a robust vision-based intelligent modelling approach
۹۳Effects of Silver Nanoparticles on Hematological Parameters and Hepatorenal Functions in Laying Japanese Quails
۹۴Vapor Pressure Osmometry Studies of Aqueous Ionic Liquid-Carbohydrate Systems
۹۵Incorporating source rupture characteristics into the near-fault pulse prediction model
۹۶Complete Genome Sequence of
۹۷The effect of Stone-Wales defects and roughness degree on the lubricity of graphene on gold surfaces.
۹۸Conserved charges of minimal massive gravity coupled to scalar field
۹۹The effect of CYP1A2 genotype on the ergogenic properties of caffeine during resistance exercise: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study.
۱۰۰Hematological and histopathological effects of silver nanoparticles in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)-how about increase of salinity?

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۱۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.