لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۶۶ مقاله شامل ۱۴۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱An experimental and theoretical investigation on heat transfer capability of Mg (OH)2/MWCNT-engine oil hybrid nano-lubricant adopted as a coolant and lubricant fluid
۲Numerical Analysis of a Small Size Baffled Shell-and-Tube Heat Exchanger Using Different Nano-Fluids
۳Enhancement of solar still by reticular porous media: Experimental investigation with exergy and economic analysis
۴Steps optimization and productivity enhancement in a nanofluid cascade solar still
۵Volume of fluid model to simulate the nanofluid flow and entropy generation in a single slope solar still
۶Effects of whey protein supplementation after high intensity eccentric contraction on liver enzymes in non athletic young men
۷A new beam element for analysis of planar large deflection
۸Factors Influencing Job Satisfaction of Banking Sector Employees: (The case study: Asgariyeh and MehrIran Banks in Qazvin and Alborz, Iran)
۹A Feature Selection Approach to Detect Spam in the Facebook Social Network
۱۰Experimental analysis and numerical modeling of solar air heater with helical flow path
۱۱Experimental evaluation, new correlation proposing and ANN modeling of thermal properties of EG based hybrid nanofluid containing ZnO-DWCNT nanoparticles for internal combustion engines applications
۱۲A game theory based framework for materialized view selection in data warehouses

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.