لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۸۵ مقاله شامل ۲۷۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴۵۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Visual electrochemiluminescence biosensing of aflatoxin M1 based on luminol-functionalized, silver nanoparticle-decorated graphene oxide.
۲Immobilization of methotrexate anticancer drug onto the graphene surface and interaction with calf thymus DNA and 4T1 cancer cells.
۳Plasminogen Activator Inhibitor Type-1 as a Regulator of Fibrosis.
۴Response surface methodology for optimization of simultaneous Cr (VI) and as (V) removal from contaminated water by nanofiltration process
۵Study of the Structural, Electronic, Magnetic, and Optical Properties of Mn2ZrGa Full-Heusler Alloy: First-Principles Calculations
۶First-Principle Study of the Electronic and Magnetic Properties of Nd1−xLaxFeSi Alloys (x = 0, 0.25, 0.50, 0.75, and 1)
۷An evolutionary non-linear ranking algorithm for ranking scientific collaborations
۸A novel collaborative approach for location prediction in mobile networks
۹Automatic 3-D tubular centerline tracking of coronary arteries in coronary computed tomographic angiography
۱۰Applying a modified version of Lyapunov exponent for cancer diagnosis in biomedical images: the case of breast mammograms
۱۱DoS, impersonation and de-synchronization attacks against an ultra-lightweight RFID mutual authentication protocol for IoT
۱۲An Enhanced Energy-Aware Cluster-Based Routing Algorithm in Wireless Sensor Networks
۱۳Spectroscopic and molecular modeling probing of biophysical influence of β-casein nano-protein on adrenaline and arachidonoyl adrenaline
۱۴Predicting rutting performance of carbon nano tube (CNT) asphalt binders using regression models and neural networks
۱۵Multiobjective Problems: Enhanced Necessary Conditions and New Constraint Qualifications through Convexificators
۱۶Food heritage and promoting herbal medicine-based niche tourism in Isfahan, Iran
۱۷Distillation without hot utilities; development of novel distillation configurations for energy and costs saving for separation of propylene/propane mixture
۱۸The effect of the number of calcination steps on preparing crack free titania thick templated films for use in dye sensitized solar cells
۱۹Plasminogen Activator Inhibitor Type-1 as a Regulator of Fibrosis
۲۰Quantum simulation of discrete curved spacetime by the Bose–Hubbard model: From analog acoustic black hole to quantum phase transition
۲۱Hyperbranched polyglycerol coated on copper oxide nanoparticles as a novel core-shell nano-carrier hydrophilic drug delivery model
۲۲Preserving quality in minimum frame selection within multi-frame super-resolution
۲۳Non-uniform EWMA-PCA based cache size allocation scheme in Named Data Networks
۲۴Effect of carbon precursor on electrochemical performance of LiFePO4-C nano composite synthesized by ultrasonic spray pyrolysis as cathode active material for Li ion battery
۲۵Investigation of the scintillation properties of LuAG:Tb3+ nanocrystalline powders and nanoceramic prepared by SPS method
۲۶IRelast package
۲۷On nonsmooth robust multiobjective optimization under generalized convexity with applications to portfolio optimization
۲۸Visual electrochemiluminescence biosensing of aflatoxin M1 based on luminol-functionalized, silver nanoparticle-decorated graphene oxide
۲۹Efficient biodiesel production using a lipase@ZIF-67 nanobioreactor
۳۰The Bishop–Phelps–Bollobás property for numerical radius of operators on L1(μ)
۳۱Forward osmosis water desalination: Fabrication of graphene oxide-polyamide/polysulfone thin-film nanocomposite membrane with high water flux and low reverse salt diffusion
۳۲Micro-scale sustainability assessment of infrastructure projects on urban transportation systems: Case study of Azadi district, Isfahan, Iran
۳۳Immobilization of methotrexate anticancer drug onto the graphene surface and interaction with calf thymus DNA and 4T1 cancer cells
۳۴Extraction and quantification system for environmental radioxenon sample analysis
۳۵Numerical simulation of the nuclear reactors kinetics behavior using method of lines based on the GDQ method
۳۶Estimation of the poisons reactivity in the P.W.R Nuclear Reactors using modified higher order sliding mode observer based on the multi-point nuclear reactor model
۳۷Micromechanics based damage model for predicting compression behavior of polymer concretes
۳۸CsI nanocrystal doped with Eu2+ ions for radiation detection
۳۹Different slip systems controlling crystallographic preferred orientation and intracrystalline deformation of amphibole in mylonites from the Neyriz mantle diapir, Iran
۴۰A novel genetic algorithm based method for solving continuous nonlinear optimization problems through subdividing and labeling
۴۱Advances in Achaemenid brick manufacturing technology: Evidence from the monumental gate at Tol-e Ajori (Fars, Iran)
۴۲Theoretical studies of cubic AuCu3-type intermetallic actinide compounds NpPx3 (Px=Al, Ga, In)
۴۳Recently developed heat pump assisted distillation configurations: A comparative study
۴۴A Novel Segment-Based Data Transfer Scheme for Low-Power CMOS Surveillance Image Sensors
۴۵Zero divisors and units with small supports in group algebras of torsion-free groups
۴۶Time depended deformation and buckling of viscoelastic thick plates by a fully discretized finite strip method using Third order shear deformation theory
۴۷Analysis of natural convection in nanofluid-filled H-shaped cavity by entropy generation and heatline visualization using lattice Boltzmann method
۴۸Spectroscopic studies of the interaction between alprazolam and apo-human serum transferrin as a drug carrier protein
۴۹Well-to-wheel life cycle assessment of Eruca Sativa-based biorefinery
۵۰Experimental study of calcium sulfate fouling in a heat exchanger during liquid-solid fluidized bed with cylindrical particles
۵۱Soil stabilization with non-conventional eco-friendly agricultural waste materials: An experimental study
۵۲Natural convection analysis employing entropy generation and heatline visualization in a hollow L-shaped cavity filled with nanofluid using lattice Boltzmann method- experimental thermo-physical properties
۵۳A new stratified random sample customer selection for load research study in distribution networks
۵۴Novel synergistic activities of tetracycline copper oxide nanoparticles integrated into chitosan micro particles for delivery against multiple drug resistant strains: Generation of reactive oxygen species (ROS) and cell death
۵۵The investigation of topological phase of Gd1−xYxAuPb (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) alloys under hydrostatic pressure
۵۶Detecting hidden errors in an ontology using contextual knowledge
۵۷Developing a fuzzy ANP model for performance appraisal based on firm strategy
۵۸Opto-electronic and antibacterial activity investigations of mono-dispersed nanostructure copper oxide prepared by a novel method: reduction of reactive oxygen species (ROS)
۵۹Electronic and Magnetic Structures, Magnetic Hyperfine Fields and Electric Field Gradients in UX3 (X = In, Tl, Pb) Intermetallic Compounds
۶۰Factors influencing whistle-blowing in the Iranian health system
۶۱Exploration, antifungal and antiaflatoxigenic activity of halophilic bacteria communities from saline soils of Howze-Soltan playa in Iran
۶۲Buckling of functionally graded plates under thermal, axial, and shear in-plane loading using complex finite strip formulation
۶۳An Archaeometallurgical Investigation of a Steel Sword from the Safavid Dynasty
۶۴Estimating the population proportion in pair ranked set sampling with application to air quality monitoring
۶۵Xylanase immobilization on modified superparamagnetic graphene oxide nanocomposite: Effect of PEGylation on activity and stability
۶۶Supported ruthenium hydride catalysts for direct conversion of alcohols to carboxylic acids using styrene oxide as oxidant
۶۷The effect of Knee-Ankle orthosis stiffness on the parameters of walking.
۶۸RNA/Protein Discordant Expression of Fndc5 in Central Nervous System Is Likely to Be Mediated Through microRNAs.
۶۹Multilayer Nanoporous Graphene as a Water Purification Membrane.
۷۰Isolation, characterization and genomic analysis of a novel lytic bacteriophage vB_SsoS-ISF002 infecting Shigella sonnei and Shigella flexneri.
۷۱Quercetin Prevents Body Weight Loss Due to the Using of Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles in Rat.
۷۲Improvement of the radiographic method for measurement of effective energy of pulsed X-ray emission from a PF device for different anode's insert materials.
۷۳A hierarchical Bayesian tri-variate analysis on factors associated with anthropometric measures in a large sample of children and adolescents: the CASPIAN-IV study.
۷۴Allergenicity reduction of bovine milk β-lactoglobulin by proteolytic activity of lactococcus lactis BMC12C and BMC19H isolated from Iranian dairy products.
۷۵Urban Renewal Mega Projects and Residents' Quality of Life: Evidence from Historical Religious Center of Mashhad Metropolis.
۷۶Optimization of ANFIS using a genetic algorithm for physical work rate classification.
۷۷Investigating multicolour photochromic behaviour of AgCl and AgI thin films loaded with silver nanoparticles.
۷۸Design, Synthesis and Anti-HIV-1 Evaluation of a Novel Series of 1,2,3,4-Tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid Derivatives.
۷۹Effect of 12-week- Rebound Therapy Exercise on Static Stability of Patients with Spinal Cord Injury.
۸۰The Effect of Core Stability Training on Functional Movement Patterns in Collegiate Athletes.
۸۱A combined computational/experimental study on HSA binding of two water-soluble Schiff base ligands derived from pyridine derivative and ethylendiamine.
۸۲Bacteriophage application for biocontrolling
۸۳Sensitive and Flexible Polymeric Strain Sensor for Accurate Human Motion Monitoring.
۸۴The performance of immobilized Candida rugosa lipase on various surface modified graphene oxide nanosheets.
۸۵The influence of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) ligands on cancer cell tumorigenicity.
۸۶A comparative study on the effects of high-fat diet and endurance training on the PGC-1α-FNDC5/irisin pathway in obese and non-obese male C57BL/6 mice.
۸۷Six Sessions of Anterior-to-Posterior Ankle Joint Mobilizations Improve Patient-Reported Outcomes in Chronic Ankle Instability Patients: A Critically Appraised Topic.
۸۸Poly (butylene adipate-co-butylene terephthalate) nanoparticles prepared by electrospraying technique for docetaxel delivery in ovarian cancer induced mice.
۸۹Security Investment in Contagious Networks.
۹۰Inhibition of Human Immunodeficiency Type 1 Virus (HIV-1) Life Cycle by Different Egg White Lysozymes.
۹۱New generation of drug delivery systems based on ginsenoside Rh2-, Lysine- and Arginine-treated highly porous graphene for improving anticancer activity.
۹۲Lead, zinc, and cadmium uptake, accumulation, and phytoremediation by plants growing around Tang-e Douzan lead-zinc mine, Iran.
۹۳A nonparametric method for assessment of interactions in a median regression model for analyzing right censored data.
۹۴Expression of ZMYND15 in Testes of Azoospermic Men and Association with Sperm Retrieval.
۹۵Loading of polymyxin B onto anionic mesoporous silica nanoparticles retains antibacterial activity and enhances biocompatibility.
۹۶Novel Multicomponent Synthesis of Pyridine-Pyrimidines and Their Bis-Derivatives Catalyzed by Triazine Diphosphonium Hydrogen Sulfate Ionic Liquid Supported on Functionalized Nanosilica.
۹۷Nickel-cysteine nanoparticles: Synthesis, characterization and application for direct electron transfer studies.
۹۸Measuring sustainability of urban blocks: The case of Dowlatabad, Kermanshah city
۹۹The effect of business intelligence adoption on agile supply chain performance
۱۰۰Multiple pathways linking environmental knowledge and awareness to employees’ green behavior

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۸۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.