لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه خوارزمی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه خوارزمی در سال ۱۳۹۷ کلا ۵۴۳ مقاله شامل ۲۸۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۹۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A novel task specific magnetic polymeric ionic liquid for selective preconcentration of potassium in oil samples using centrifuge-less dispersive liquid-liquid microextraction technique and its determination by flame atomic emission spectroscopy.
۲Adipose Derived Stem Cells Affect miR-145 and p53 Expressions of Co-Cultured Hematopoietic Stem Cells.
۳In Vitro Effects of Wistar Rat Prenatal and Postnatal Cerebrospinal Fluid on Neural Differentiation and P roliferation of Mesenchymal Stromal Cells Derived from Bone Marrow.
۴Suspended graphene oxide nanoparticle for accelerated multilayer osteoblast attachment.
۵Click functionalization of magnetite nanoparticles: A new magnetically recoverable catalyst for the selective epoxidation of olefins
۶DITKIN CONDITIONS
۷The effect of Trichoderma harzianum in mitigating low temperature stress in tomato (Solanum lycopersicum L.) plants
۸Application of calculated NMR parameters, aromaticity indices and wavefunction properties for evaluation of corrosion inhibition efficiency of pyrazine inhibitors
۹Modelling and solving the integrated inventory-location-routing problem in a multi-period and multi-perishable product supply chain with uncertainty: Lagrangian relaxation algorithm
۱۰Suspended graphene oxide nanoparticle for accelerated multilayer osteoblast attachment
۱۱Antiproliferative and interaction studies of a synthesized palladium(II) complex with human hemoglobin
۱۲Adipose derived stem cells affect miR-145 and p53 expressions of co-cultured hematopoietic stem cells
۱۳In vitro effects of wistar rat prenatal and postnatal cerebrospinal fluid on neural differentiation and p roliferation of mesenchymal stromal cells derived from bone marrow
۱۴Preparation and evaluation of hybrid organic-inorganic poly(urethane-siloxane) membranes with build-in poly(ethylene glycol) segments for efficient separation of CO2/CH4 and CO2/H2
۱۵Preparation and characterization of a novel polyethersulfone (PES) ultrafiltration membrane modified with a CuO/ZnO nanocomposite to improve permeability and antifouling properties
۱۶Covalent functionalization of graphene oxide with molybdenum-carboxylate complexes: New reusable catalysts for the epoxidation of olefins
۱۷Neurobehavioral assessment of rats exposed to pristine polystyrene nanoplastics upon oral exposure
۱۸Allowable Distance from Impact Pile Driving to Prevent Structural Damage Considering Limits in Different Standards
۱۹Preparation of antimicrobial wound dressings via thiol–ene photopolymerization reaction
۲۰A novel task specific magnetic polymeric ionic liquid for selective preconcentration of potassium in oil samples using centrifuge-less dispersive liquid-liquid microextraction technique and its determination by flame atomic emission spectroscopy
۲۱Removal of Cd(ӀӀ) and phenol using novel cross-linked magnetic EDTA/chitosan/TiO2 nanocomposite
۲۲A lexicographic radial projection onto the efficient frontier in Data Envelopment Analysis
۲۳Chitosan-film associated with mesenchymal stem cells enhanced regeneration of peripheral nerves: A rat sciatic nerve model
۲۴Adipose derived stem cells affect miR-145 and p53 expressions of co-cultured hematopoietic stem cells
۲۵In vitro effects of wistar rat prenatal and postnatal cerebrospinal fluid on neural differentiation and p roliferation of mesenchymal stromal cells derived from bone marrow
۲۶A collocation method for fractional diffusion equation in a long time with Chebyshev functions
۲۷An optimal integrated lot sizing policy of inventory in a bi-objective multi-level supply chain with stochastic constraints and imperfect products
۲۸Embryological features of Alhagi persarum (Fabaceae): Adapt to environmental constraints
۲۹Structural analysis of the interaction between free, glycated and fructated hemoglobin with propolis nanoparticles: A spectroscopic study
۳۰A Robust Stochastic Fractal Search approach for optimization of the surface grinding process
۳۱Stabilization of Immobilized Lipases by Intense Intramolecular Cross-Linking of Their Surfaces by Using Aldehyde-Dextran Polymers.
۳۲Hematological Abnormality, Oxidative Stress, and Genotoxicity Induction in the Greenhouse Pesticide Sprayers; Investigating the Role of NQO1 Gene Polymorphism.
۳۳Effects of Combining Medication and Pivotal Response Treatment on Aberrant Behavior in Children with Autism Spectrum Disorder.
۳۴Probing the interaction of two chemotherapeutic drugs of oxali-palladium and 5-fluorouracil simultaneously with milk carrier protein of β-lactoglobulin.
۳۵Investigating the anticipatory postural adjustment phase of gait initiation in different directions in chronic ankle instability patients.
۳۶Long-term effect of direction-movement control training on female patients with chronic neck pain.
۳۷Biochemical Characterization of Recombinant Thermostable Cohnella sp. A01 β-Glucanase
۳۸Lead, zinc, and cadmium uptake, accumulation, and phytoremediation by plants growing around Tang-e Douzan lead-zinc mine, Iran.
۳۹Swimming Training Attenuates Allodynia and Hyperalgesia Induced by Peripheral Nerve Injury in an Adult Male Rat Neuropathic Model: Effects on Irisin and GAD65.
۴۰Regioselective Opening of Nitroepoxides with Unsymmetrical Diamines.
۴۱Design and optimization of noscapine nanosuspensions and study of its cytotoxic effect.
۴۲Removal of Cd(ӀӀ) and phenol using novel cross-linked magnetic EDTA/chitosan/TiO
۴۳Multiple Spectroscopic, Docking and Cytotoxic Study of a Synthesized 2,2' Bipyridin Phenyl Isopentylglycin Pt(II) Nitrate Complex: Human Serum Albumin and Breast Cancer Cell Line of MDA-MB231 as Targets.
۴۴Analysis of maximal covering location-allocation model for congested healthcare systems in user choice environment
۴۵Robust bi-objective cost-effective, multi-period, location-allocation organ transplant supply chain
۴۶Novel chitosan/polyvinyl alcohol thin membrane adsorbents modified with detonation nanodiamonds: Preparation, characterization, and adsorption performance
۴۷The follow-up role of the vestibular evoked myogenic potential test in meniere’s disease
۴۸An integrated location-inventory-routing humanitarian supply chain network with pre- and post-disaster management considerations
۴۹Reliable predictors of reduced redundancy test performance: The interaction between lexical bonds and test takers’ depth and breadth of vocabulary knowledge
۵۰One-pot Three-component Route for the Synthesis of Functionalized 4H-chromenes Catalyzed by ZrOCl2·8H2O in Water
۵۱Vibration analysis of FG spinning beam using higher-order shear deformation beam theory in thermal environment
۵۲Experimental study on flow over in-reservoir arced labyrinth weirs
۵۳Probing the interaction of two chemotherapeutic drugs of oxali-palladium and 5-fluorouracil simultaneously with milk carrier protein of β-lactoglobulin
۵۴Long-term effect of direction-movement control training on female patients with chronic neck pain
۵۵Investigation of nonlinear optical behavior of creatinine for measuring its concentration in blood plasma
۵۶Assessing the accuracy of TDR-based water leak detection system
۵۷Multi-objective optimization of reliability–redundancy allocation problem with cold-standby strategy using NSGA-II
۵۸Intranasal insulin treatment restores cognitive deficits and insulin signaling impairment induced by repeated methamphetamine exposure
۵۹Portfolio rebalancing with respect to market psychology in a fuzzy environment: A case study in Tehran Stock Exchange
۶۰The effect of 8 weeks of interval aerobic exercise before and after induction of breast cancer on serum level of irisin and tumor growth in balb/c mice
۶۱Sensitivity analysis of dynamic load carrying capacity of a cable-suspended robot
۶۲Improved visible photocatalytic activity of TiO2 nanoparticles to use in submerged membrane photoreactor for organic pollutant degradation
۶۳Hierarchically Pore Structure poly 2-(Dimethyl amino) ethyl methacrylate/Hi-ZSM-5: A Novel Acid–Base Bi-functional Catalyst as Heterogeneous Platform for a Tandem Reaction
۶۴Discussion of "experimental investigation on 3D turbulent flow around straight and T-shaped groynes in a flat bed channel" by Akbar Safarzadeh, Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri, and Amir Reza Zarrati
۶۵A New Analytical Model for Estimating the Natural Frequency of Pile-Supported Bridges
۶۶Preparation, characterisation, drug loading and release properties of a novel KIT-6/poly(AA-EGDMA) nanocomposite
۶۷Nature of the magma storage system beneath the Damavand volcano (N. Iran): An integrated study
۶۸Application of TiO2 nanoparticles for eco-friendly biodiesel production from waste olive oil
۶۹Reliability evaluation of a multicast over coded packet networks
۷۰An Artificial Neural Network and Bayesian Network model for liquidity risk assessment in banking
۷۱On selection of forwarding nodes for long opportunistic routes
۷۲Teachers’ use of motivational strategies: effects of a motivation-oriented professional development course
۷۳Surface functionalized cadmium telluride quantum dots for the optical detection and determination of herbicides
۷۴Lead, zinc, and cadmium uptake, accumulation, and phytoremediation by plants growing around Tang-e Douzan lead–zinc mine, Iran
۷۵Experimental investigation of impact loading on honeycomb sandwich panels filled with foam
۷۶Heavy metals contamination and human health risk assessment in soils of an industrial area, Bandar Abbas–South Central Iran
۷۷Removal enhancement of basic blue 41 by RGO-Tio2 nanocomposite synthesized using pulsed laser
۷۸Dispersion and growth characteristics in a circular waveguide loaded with alternate metal and dielectric discs
۷۹Design and optimization of noscapine nanosuspensions and study of its cytotoxic effect
۸۰In situ polymerization of poly(vinylimidazole) into the pores of ‎hierarchical MFI zeolite as an acid–base bifunctional catalyst for one-pot ‎C–C bond cascade reactions
۸۱A survey of the automorphism groups of some fulleroids
۸۲Comparing performance of genetic and discrete invasive weed optimization algorithms for solving the inventory routing problem with an incremental delivery
۸۳Enhancement of output power in a two-section periodical circular waveguide structure using magnetized plasma and a relativistic electron beam
۸۴Regioselective Opening of Nitroepoxides with Unsymmetrical Diamines
۸۵Agroinfiltration: a rapid and reliable method to select suitable rose cultivars for blue flower production
۸۶An Enhanced and Provably Secure Chaotic Map-Based Authenticated Key Agreement in Multi-Server Architecture
۸۷Peculiar velocity measurement in a clumpy universe
۸۸Local study of helical magnetorotational instability in viscous Keplerian disks
۸۹Nonstationary analysis of nonlinear rotating shafts passing through critical speed excited by a nonideal energy source
۹۰New polyvinyl chloride (PVC) nanocomposite consisting of aromatic polyamide and chitosan modified ZnO nanoparticles with enhanced thermal stability, low heat release rate and improved mechanical properties
۹۱Corrigendum to “Synthesis and DFT calculations of some 2-aminothiazoles” [J. Mol. Struct. 1157 (5) (April 2018) 300–305] (S0022286017316927) (10.1016/j.molstruc.2017.12.072))
۹۲A comprehensive study on the performance and antifouling enhancement of the PVDF mixed matrix membranes by embedding different nanoparticulates: Clay, functionalized carbon nanotube, SiO2 and TiO2
۹۳Surface modification of PES membrane via aminolysis and immobilization of carboxymethylcellulose and sulphated carboxymethylcellulose for hemodialysis
۹۴Accounting for political opinions, power, and influence: A Voting Advice Application
۹۵Spectral iterative method and convergence analysis for solving nonlinear fractional differential equation
۹۶Transport and retention of carbon dots (CDs) in saturated and unsaturated porous media: Role of ionic strength, pH, and collector grain size
۹۷Synthesis and DFT calculations of some 2-aminothiazoles
۹۸Effects of micro-nano bubble water and binary mineral admixtures on the mechanical and durability properties of concrete
۹۹Thin reduced graphene oxide film with enhanced optical nonlinearity
۱۰۰Saccharin: an efficient organocatalyst for the one-pot synthesis of 4-amidocinnolines under metal and halogen-free conditions

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۴۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.