لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۰۹ مقاله شامل ۳۶۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۰۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Attenuation of heat stress-induced spermatogenesis complications by betaine in mice.
۲Fabrication of magnetic Fe3O4@nSiO2@mSiO2-NH2 core-shell mesoporous nanocomposite and its application for highly efficient ultrasound assisted dispersive µSPE-spectrofluorimetric detection of ofloxacin in urine and plasma samples.
۳Estimating primary energy of cosmic rays by calculating secondary particles density in optimum distance from shower core
۴Preparation of an organic–inorganic hybrid based on synergy of Brønsted and Lewis acid centres as heterogeneous magnetic nanocatalyst for ultrafast synthesis of acetaminophen
۵Modelling and evaluation of anaerobic digestion process of tomato processing wastes for biogas generation
۶A comprehensive review on modeling of pneumatic and flash drying
۷Purely infinite simple kumjian-pask algebras
۸Effect of Y2BaCuO5 Nanoparticle Doping on Critical Current Density of YBa2Cu3 O 7-δ Bulk Superconductor
۹The noble effect of aging on the thermal conductivity of modified CNTs-ethylene glycol nanofluids
۱۰Electro-Optical Properties and Structural Stability Perspectives of M3N and M2C2 (M = Sc, La) Clusters Encapsulated in B80 Fullerene: A Density Functional Theory Study
۱۱Effect of natural neosporosis on bull sperm quality
۱۲Comparative evaluation of the effects of ezetimibe and atorvastatin on serum lipid profile changes in experimental hypercholesterolemia in cat
۱۳An eco-benign and high speed protocol for the synthesis of 2-aroyl-3,5-diarylfuran derivatives using Teflon-supported iodine
۱۴Attenuation of heat stress-induced spermatogenesis complications by betaine in mice
۱۵Interactive effects of temperature and genotype on almond (Prunus dulcis L.) pollen germination and tube length
۱۶A novel intracellular pH-responsive formulation for FTY720 based on PEGylated graphene oxide nano-sheets
۱۷Existence of three weak solutions for some singular elliptic problems
۱۸A study of pica in cattle in Iran
۱۹Theoretical approach into potential possibility of efficient NO2 detection via B40 and Li@B40 fullerenes
۲۰Determining the contribution of different effective factors to individual voltage unbalance emission in n-bus radial power systems
۲۱Role of sputtering power on the microstructural and electro-optical properties of ITO thin films deposited using DC sputtering technique
۲۲Fabrication of magnetic Fe3O4@nSiO2@mSiO2–NH2 core–shell mesoporous nanocomposite and its application for highly efficient ultrasound assisted dispersive µSPE-spectrofluorimetric detection of ofloxacin in urine and plasma samples
۲۳Metal endowment reflected in chemical composition of silicates and sulfides of mineralized porphyry copper systems, Urumieh-Dokhtar magmatic arc, Iran
۲۴Estimating Vsand and reservoir properties from seismic attributes and acoustic impedance inversion: A case study from the Mansuri oilfield, SW Iran
۲۵Mesoporous silica nanoparticles supported copper(II) and nickel(II) Schiff base complexes: Synthesis, characterization, antibacterial activity and enzyme immobilization
۲۶Selective high capacity adsorption of Congo red, luminescence and antibacterial assessment of two new cadmium(II) coordination polymers
۲۷Modules with Chain Condition on Non-finitely Generated Submodules
۲۸Novel generation of deep eutectic solvent as an acceptor phase in three-phase hollow fiber liquid phase microextraction for extraction and preconcentration of steroidal hormones from biological fluids
۲۹Ternary complexes of Zn(II) and Cu(II) with 1-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)methylene)-4-phenylthiosemicarbazide in the presence of heterocyclic bases as auxiliary ligands: Synthesis, spectroscopic and structural characterization and antibacterial activity
۳۰Colorimetric sensing of oxalate based on its inhibitory effect on the reaction of Fe (III) with curcumin nanoparticles
۳۱Analysis of genetic diversity of white shrimp (Metapenaeus Affinis) from the northwest of the Persian Gulf using microsatellite markers
۳۲Entanglement and non-classical properties of generalized supercoherent states
۳۳Response surface methodology optimized dispersive liquid–liquid microextraction coupled with surface plasmon resonance of silver nanoparticles as colorimetric probe for determination of captopril
۳۴The prospect of using sub-lethal imidacloprid or pirimicarb and a parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum, simultaneously, to control Aphis gossypii on cucumber plants
۳۵In situ synthesized and embedded silver nanoclusters into poly vinyl alcohol-borax hydrogel as a novel dual mode “on and off” fluorescence sensor for Fe (III) and thiosulfate
۳۶Comparative study of SDP and DP methods for optimal water release from reservoirs: A case study on the Dez Dam, Iran
۳۷Initial assessment of recharge areas for large karst springs: a case study from the central Zagros Mountains, Iran Evaluation initiale des aires de recharge des grandes émergences karstiques: une étude de cas, les Monts Zagros centraux, Iran Avaliação inicial de áreas de recarga para grandes nascentes cársticas: um estudo de caso no centro das Montanhas de Zagros, Irã Evaluación inicial de áreas de recarga para grandes manantiales cársticos: un caso de estudio en Zagros Mountains central, Irán
۳۸High-intensity interval training lowers blood pressure and improves apelin and NOx plasma levels in older treated hypertensive individuals
۳۹Investigating of four main carbapenem-resistance mechanisms in high-level carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients
۴۰The visible-light photodegradation of nonylphenol in the presence of carbon-doped TiO
۴۱Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Gene Expressions Related to Insulin, Lipid, and Inflammation Pathways in Patients With Diabetic Nephropathy.
۴۲Overexpression of Endometrial Estrogen Receptor-Alpha in The Window of Implantation in Women with Unexplained Infertility.
۴۳In situ synthesized and embedded silver nanoclusters into poly vinyl alcohol-borax hydrogel as a novel dual mode "on and off" fluorescence sensor for Fe (III) and thiosulfate.
۴۴Okra (Abelmoscus esculentus) Improved Islets Structure, and Down-Regulated PPARs Gene Expression in Pancreas of High-Fat Diet and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats.
۴۵Organic and inorganic nano-Fe
۴۶R-P-spaces and subrings of C(X)
۴۷Zagreb, multiplicative zagreb indices and coindices of NCn(k) and Ca3(C6) graphs
۴۸Design and synthesis of a magnetic hierarchical porous organic polymer: A new platform in heterogeneous phase-transfer catalysis
۴۹Association of two groups of phytoplasma with various symptoms in some wooden and herbaceous plants
۵۰Silica nanoparticles: A potential carrier of chlorpyrifos in slurries to control two insect pests of stored products
۵۱Effect of bed roughness on velocity profile and water entrainment in a sedimentary density current
۵۲A combination of dispersive liquid-liquid microextraction and surface plasmon resonance sensing of gold nanoparticles for the determination of ziram pesticide
۵۳The combined effect of Pdx1 overexpression and Shh manipulation on the function of insulin-producing cells derived from adipose-tissue stem cells
۵۴Astaxanthin improves glucose metabolism and reduces blood pressure in patients with type 2 diabetes mellitus
۵۵Valid for the elites? the trade-off between test fairness and test validity
۵۶Impact of soil salinity on diversity and community of sugarcane endophytic plant growth promoting bacteria (Saccharum officinarum L. var. CP48)
۵۷Atmospheric circulation patterns of heavy precipitation in warm season in Iran
۵۸Nano-bio control of bacteria: A novel mechanism for antibacterial activities of magnetic nanoparticles as a temporary nanomagnets
۵۹Crown ether functionalized magnetic hydroxyapatite as eco-friendly microvessel inorganic-organic hybrid nanocatalyst in nucleophilic substitution reactions: an approach to benzyl thiocyanate, cyanide, azide and acetate derivatives
۶۰Band structure and orbital character of monolayer MoS2 with eleven-band tight-binding model
۶۱Maternal rearing condition and age affect progeny fitness in the parasitoid wasp Lysiphlebus fabarum
۶۲An ultra-compact all optical full adder based on nonlinear photonic crystal resonant cavities
۶۳Buchwald-Hartwig amination reaction of aryl halides using heterogeneous catalyst based on Pd nanoparticles decorated on chitosan functionalized graphene oxide
۶۴Effect of postparturient oral calcium administration on serum total calcium concentration in Holstein cows fed diets of different dietary cation-anion difference in late gestation
۶۵Diagnostic measures in ridge regression model with AR(1) errors under the stochastic linear restrictions
۶۶Assessment of Aflatoxin B1 and Ochratoxin A levels in rice produced in Khuzestan and Kohgiluyeh and boyer Ahmad Provinces, Iran
۶۷Effect of anodic potential on the electrochemical response of passive layers formed on the surface of coarse- and fine-grained pure nickel in borate buffer solutions
۶۸An asexual strain of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Braconidae) gains fitness in superparasitised hosts, but a sexual strain pays costs
۶۹A novel copper complex supported on magnetic reduced graphene oxide: an efficient and green nanocatalyst for the synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthol derivatives
۷۰A new reference tip-timing test bench and simulator for blade synchronous and asynchronous vibrations
۷۱A study of hematologic and biochemical profile in female dromedary camels during the breeding and non-breeding seasons
۷۲How Does Lithiation Affect Electro-Optical Features of Corannulene (C20H10) and Quadrannulene (C16H8) Buckybowls?
۷۳Experimental and mathematical analysis of a piezoelectrically actuated multilayered imperfect microbeam subjected to applied electric potential
۷۴Study of YBa2Cu3O7−δ Superconductor/Graphene Oxide Composite
۷۵Synthesis and characterization of novel silica coated magnetic nanoparticles with tags of β-cyclodextrin: application as an eco-friendly and chiral micro-vessel catalyst in the enantioselective reduction of ketones
۷۶Multiple crack identification in frame structures using a hybrid Bayesian model class selection and swarm-based optimization methods
۷۷On the small Krull dimension of modules
۷۸Erratum to “On α-DICC modules” Commun. Algebra. 22(6):1933–1944 (1994)
۷۹P-closure ideals in BCI-algebras
۸۰Comparison of the symptoms and localisation of endometriosis involvement according to fertility status of endometriosis patients
۸۱Low-loss and high-performance mid-infrared plasmon-phonon in graphene-hexagonal boron nitride waveguide
۸۲Delineation of groundwater potential zones using remote sensing (RS), geographical information system (GIS) and analytic hierarchy process (AHP) techniques: a case study in the Leylia–Keynow watershed, southwest of Iran
۸۳A one-pot three-component approach to synthesis of novel dihydroxyoxoindeno[1,2-b]pyrrole derivatives
۸۴Stress distribution in a five-layer sandwich plate with FG face sheets using layerwise method
۸۵Local thermal nonequilibrium conjugate natural convection heat transfer of nanofluids in a cavity partially filled with porous media using Buongiorno’s model
۸۶Thermomechanical Creep Analysis of FGM Thick Cylindrical Pressure Vessels with Variable Thickness
۸۷Electro-synthesis and characterization of TiO2 nanoparticles and their application in removal of congo red from water without UV radiation
۸۸Silver Nanoparticles Engineered β-Cyclodextrin/γ-Fe2O3@ Hydroxyapatite Composite: Efficient, Green and Magnetically Retrievable Nanocatalyst for the Aqueous Reduction of Nitroarenes
۸۹Closure to "simultaneous optimization of operating rules and rule curves for multireservoir systems using a self-adaptive simulation-GA model" by Ali Ahmadi Najl, Ali Haghighi, and Hossein Mohammad Vali Samani
۹۰Optimal bidding strategy for an energy hub in energy market
۹۱Closure to "uncertainty analysis of pipe-network hydraulics using a many-objective particle swarm optimization" by Adell Moradi Sabzkouhi and Ali Haghighi
۹۲Corrigendum to “First venom gland transcriptomic analysis of Iranian yellow scorpion “Odonthubuthus doriae” with some new findings” (Toxicon (2016) (120) (69–77)(S0041010116302124)(10.1016/j.toxicon.2016.07.010))
۹۳Organic and inorganic nano-Fe3O4: Alga Ulva flexuosa-based synthesis, antimicrobial effects and acute toxicity to briny water rotifer Brachionus rotundiformis
۹۴The visible-light photodegradation of nonylphenol in the presence of carbon-doped TiO2 with rutile/anatase ratio coated on GAC: Effect of parameters and degradation mechanism
۹۵Overexpression of endometrial estrogen receptor-alpha in the window of implantation in women with unexplained infertility
۹۶Efficient approaches for enclosing the united solution set of the interval generalized Sylvester matrix equations
۹۷The hydrogeochemical and isotopic investigations of the two-layered Shiraz aquifer in the northwest of Maharlou saline lake, south of Iran
۹۸A Novel Cationic Surfactant-Assisted Switchable Solvent-Based Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for Determination for Orange II in Food Samples
۹۹Flow-mode biodiesel production from palm oil using a pressurized microwave reactor
۱۰۰Magnetic graphene oxide inlaid with silver nanoparticles as antibacterial and drug delivery composite.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۰۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.