لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه صنعتی سهند در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی سهند در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۴۶ مقاله شامل ۸۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۶۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Sono-precipitation of Ag2CrO4-C composite enhanced by carbon-based materials (AC, GO, CNT and C3N4) and its activity in photocatalytic degradation of acid orange 7 in water.
۲Sono-coprecipitation synthesis and physicochemical characterization of CdO-ZnO nanophotocatalyst for removal of acid orange 7 from wastewater.
۳Synthesis of dual thermo- and pH-sensitive poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid)-grafted cellulose nanocrystals by reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization.
۴A decentralized receding horizon optimal approach to formation control of networked mobile robots
۵Favard's inequality for pseudo-integral
۶An investigation on Preparation and Effects of Post Heat Treatment on Electroless Nanocrystalline Ni–Sn–P Coatings
۷Hardenability of Nanocrystalline Bulk Steel
۸Microstructural characterization of ball-milled metal matrix nanocomposites (Cr, Ni, Ti)-25 wt% (Al2O3np, SiCnp)
۹Preparation of hyperbranched poly (amidoamine)-grafted graphene nanolayers as a composite and curing agent for epoxy resin
۱۰Comparison of hydrocyclone and flotation ability in reduction of kaolin ore calcite
۱۱Density-dependent phase transition in nano-confinement water using molecular dynamics simulation
۱۲Sono-coprecipitation synthesis and physicochemical characterization of CdO-ZnO nanophotocatalyst for removal of acid orange 7 from wastewater
۱۳Discriminative keyword spotting using triphones information and N-best search
۱۴Thermal performance of rotating closed-loop pulsating heat pipes: Experimental investigation and semi-empirical correlation
۱۵Effect of miscibility on migration of third component in star-like co-continuous and disperse-within-disperse mixed brushes
۱۶Synthesis and in vitro evaluation of a novel magnetic drug delivery system; proecological method for the preparation of CoFe2O4 nanostructures
۱۷Supramolecular donor-acceptor structures via orienting predeveloped fibrillar poly(3-hexylthiophene) crystals on bared/functionalized/grafted reduced graphene oxide with novel thiophenic constituents
۱۸Sono-precipitation of Ag2CrO4-C composite enhanced by carbon-based materials (AC, GO, CNT and C3N4) and its activity in photocatalytic degradation of acid orange 7 in water
۱۹Synthesis of dual thermo- and pH-sensitive poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid)-grafted cellulose nanocrystals by reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization
۲۰Adsorption modeling of CO2 in fluidized bed reactor
۲۱Effect of systematic addition of the third component on the melting characteristics and structural evolution of binary alloy nanoclusters
۲۲Enhanced mechanical properties of in situ aluminium matrix composites reinforced by alumina nanoparticles
۲۳A novel cepstral-based technique for automatic cognitive load estimation
۲۴Effects of sintering temperature on microstructure and mechanical properties of spark plasma sintered titanium
۲۵High efficient decolorization of Reactive Red 120 azo dye over reusable Fe-ZSM-5 nanocatalyst in electro-Fenton reaction
۲۶Numerical solution of the state-delayed optimal control problems by a fast and accurate finite difference θ-method
۲۷Some properties of solid helium and helium nanoclusters using the effective HFD-like interaction potential: Adsorption and desorption inside carbon nanotube
۲۸Microstructure evolution during austenite reversion in Fe-Ni martensitic alloys
۲۹Facile preparation of branched hierarchical ZnO nanowire arrays with enhanced photocatalytic activity: A photodegradation kinetic model
۳۰Optimizing adsorption of blue pigment from wastewater by nano-porous modified Na-bentonite using spectrophotometry based on response surface method
۳۱A Wideband Continuous Time Quadrature Delta Sigma Modulator Based on a Real DSM for Low Power WLAN Receiver
۳۲Hydrothermal synthesize of modified Fe, Ag and K-SAPO-34 nanostructured catalysts used in methanol conversion to light olefins
۳۳Effect of employing ultrasonic waves during pulse electrochemical deposition on the characteristics and biocompatibility of calcium phosphate coatings
۳۴Sonosynthesis of VOx/MCM-41 nanocatalyst enhanced by various metal oxides (Mg, AL, Zr) for CO2-oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene
۳۵High-temperature flow behaviour modelling of stress–strain curves of the sintered Cu–28Zn pre-alloyed powder compacts considering dynamic recrystallisation
۳۶N,N'-methylenebis(acrylamide)-crosslinked poly(acrylic acid) particles as doxorubicin carriers: A comparison between release behavior of physically loaded drug and conjugated drug via acid-labile hydrazone linkage
۳۷PEGylated graphene oxide/Fe3O4 nanocomposite: Synthesis, characterization, and evaluation of its performance as de novo drug delivery nanosystem.
۳۸Synthesis of dual temperature - and pH-responsive yolk-shell nanoparticles by conventional etching and new deswelling approaches: DOX release behavior.
۳۹Effect of employing ultrasonic waves during pulse electrochemical deposition on the characteristics and biocompatibility of calcium phosphate coatings.
۴۰Using Chitosan/CHPATC as coagulant to remove color and turbidity of industrial wastewater: Optimization through RSM design.
۴۱Effective role of medium supplementation in microalgal lipid accumulation.
۴۲Numerical simulation of low-density lipoprotein mass transport in human arterial stenosis - Calculation of the filtration velocity.
۴۳Dynamic Stability improvement of islanded power plant by smart power management system—principles, descriptions and scenarios
۴۴Dynamic Stability improvement of islanded power plant by smart power management system: Implementation of PMS logic
۴۵Fabrication of nanostructured flowerlike p-BiOI/p-NiO heterostructure and its efficient photocatalytic performance in water treatment under visible-light irradiation
۴۶Performance modelling of a partially-aerated submerged fixed-film bioreactor: Mechanistic analysis versus semi data-driven method
۴۷Delay-dependent criteria for robust dynamic stability control of articulated vehicles
۴۸Experimental and simulation studies of the effect of restrictor and distributor on the performance of thermal mass flow meter
۴۹Open- and closed-loop responses of joint mechanisms in perturbed stance under visual and cognitive interference
۵۰Comparison of late PCCI combustion, performance and emissions of diesel engine for B20 and B100 fuels by KIVA-CHEMKIN coupling
۵۱Influence of synthesis and operating parameters on silicalite-1 membrane properties
۵۲Preparation of organic-inorganic hybrid nanocomposites from chemically modified epoxy and novolac resins and silica-attached carbon nanotubes by sol-gel process: Investigation of thermal degradation and stability
۵۳Rheology, morphology, and mechanical properties of reactive compatibilized polypropylene/polystyrene blends via Friedel–Crafts alkylation reaction in the presence of clay
۵۴Chitosan-modified acrylic nanofiltration membrane for efficient removal of pharmaceutical compounds
۵۵Co-electrodeposition and properties evaluation of functionally gradient nickel coated ZrO2 composite coating
۵۶The relationship between shoulder joint response with cervical multifidus muscle dimensions
۵۷Thin-film composite membranes incorporated with large-area graphene oxide sheets and adjustable surface charges
۵۸Effect of surface modification with various thiol compounds on colloidal stability of gold nanoparticles
۵۹Effect of alumina loading on the properties and activity of SO4 2−/ZrO2 for biodiesel production: Process optimization via response surface methodology
۶۰Ultrasound assisted dispersion of Bi2Sn2O7-C3N4 nanophotocatalyst over various amount of zeolite Y for enhanced solar-light photocatalytic degradation of tetracycline in aqueous solution
۶۱Microstructural evolution of friction stir welded SAF 2205 duplex stainless steel
۶۲Fabrication of improved La0.8Sr0.2MnO3 cathode layer for solid oxide fuel cells using economical coating methods
۶۳Cracking Problems in the Segments of Tabriz Metro Tunnel: A 3D Computational Study
۶۴Dynamic deformation response of Al-Mg and Al-Mg/B4C composite at elevated temperatures
۶۵Preparation of carbon nanotube-containing hybrid composites from epoxy, novolac, and epoxidized novolac resins using sol–gel method
۶۶A low loss and power efficient micro-electro-thermally actuated RF MEMS switch for low power and low loss applications
۶۷CO2/O2-enhanced ethane dehydrogenation over a sol–gel synthesized Ni/ZrO2–MgO nanocatalyst: Effects of Mgo, ZrO2,and NiO on the catalytic performance
۶۸Incorporation of mono and bimetallic MnNi into SAPO-34 framework used in conversion of methanol to ethylene and propylene: Alteration of acidic properties and catalytic performance
۶۹Performance improvement of shunt active power filter by a new wavelet-based low-pass filter: Theory and implementation
۷۰Mercury ion adsorption on AC@Fe3O4-NH2-COOH from saline solutions: Experimental studies and artificial neural network modeling
۷۱Synthesis and characterization of poly(thiophene-co-pyrrole) conducting copolymer nanoparticles via chemical oxidative polymerization
۷۲Optimal algorithms for inverse vertex obnoxious center location problems on graphs
۷۳Understanding holistic human pose using class-specific convolutional neural network
۷۴The magnetic graphene-based nanocomposite: An efficient anticancer delivery system
۷۵Hydrothermal green synthesis of gold nanoparticles using mushroom (Agaricus bisporus) extract: Physico-chemical characteristics and antifungal activity studies
۷۶A novel zero dead zone PFD and efficient CP for PLL applications
۷۷FDTD simulation of radar cross section reduction by a collisional inhomogeneous magnetized plasma
۷۸The Effect of Hydroxyapatite Coatings on the Passivation Behavior of Oxidized and Unoxidized Superelastic Nitinol Alloys
۷۹An Efficient Nonstandard Finite Difference Scheme for a Class of Fractional Chaotic Systems
۸۰Synthesis of dual temperature – and pH-responsive yolk-shell nanoparticles by conventional etching and new deswelling approaches: DOX release behavior
۸۱Using Chitosan/CHPATC as coagulant to remove color and turbidity of industrial wastewater: Optimization through RSM design
۸۲Mixed-mode fracture of a superelastic NiTi alloy: Experimental and numerical investigations
۸۳A Detailed Study of the Effects of Biodiesel Addition and Exhaust Gas Recirculation on Diesel Engine PCCI Combustion, Performance and Emission Characteristics by KIVA-CHEMKIN Coupling
۸۴Salient Point Detection in Protrusion Parts of 3D Object Robust to Isometric Variations
۸۵Investigation on Electrochemical Properties of Polythiophene Nanocomposite with Graphite Derivatives as Supercapacitor Material on Breath Figure-Decorated PMMA Electrode
۸۶Evaluation of different enzymatic treatment procedures on sugar extraction from microalgal biomass, experimental and kinetic study
۸۷Fabrication of whole-thermoplastic normally closed microvalve, micro check valve, and micropump
۸۸PAHON: Power-Aware Hybrid Optical Network
۸۹Facile and rapid auto-combustion synthesis of nano-porous γ-Al2O3 by application of hexamethylenetetramine in fuel composition
۹۰Positivity-preserving sixth-order implicit finite difference weighted essentially non-oscillatory scheme for the nonlinear heat equation
۹۱Influence of carbon source content on the structure and performance of KOH/Ca12Al14O33–C nanocatalyst used in the transesterification reaction via microwave irradiation
۹۲The effect of graphene oxide on surface features, biological performance and bio-stability of calcium phosphate coating applied by pulse electrochemical deposition
۹۳Fracture resistance and micromechanical deformations in PP/PA6/EPDM ternary blends: Effect of rubber functionality, dispersion state and loading conditions
۹۴Influence of stress aging process on variants of nano-Ni4Ti3 precipitates and martensitic transformation temperatures in NiTi shape memory alloy
۹۵Geochemical modeling of orogenic gold deposit using PCANN hybrid method in the Alut, Kurdistan province, Iran
۹۶Deposition, Characterization and Evaluation of Monolayer and Multilayer Ni, Ni–P and Ni–P–Nano ZnOp Coatings
۹۷Fabricating core (Au)-shell (different stimuli-responsive polymers) nanoparticles via inverse emulsion polymerization: Comparing DOX release behavior in dark room and under NIR lighting.
۹۸Ultrasound assisted dispersion of Bi
۹۹Biocompatibility assessment of graphene oxide-hydroxyapatite coating applied on TiO
۱۰۰Fluid-structure interaction of patient-specific Circle of Willis with aneurysm: Investigation of hemodynamic parameters.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۴۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.