لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۹۵ مقاله شامل ۱۹۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۸۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Hexavalent chromium removal by multilayer membrane assisted by photocatalytic couple nanoparticle from both permeate and retentate.
۲Adsorption of Amido Black 10B from aqueous solution using polyaniline/SiO2 nanocomposite: Experimental investigation and artificial neural network modeling.
۳Sustainable supplier selection and order allocation through quantity discounts
۴Twofold minimum variance beamforming for enhanced ultrasound imaging
۵Electromagnetic Design and Modeling of a Two-Phase Axial-Flux Printed Circuit Board Motor
۶Generalized Analytical Equations for Injected Ring Oscillator With RC-Load
۷An investigation on flaring process of thin-walled tubes using multistage single point incremental forming
۸Linear Subspace Cryptanalysis of Harn's Secret Sharing-Based Group Authentication Scheme
۹Fabrication of PMMA/PANI/Fe3O4 as a Novel Conducting Hybrid Coating
۱۰Formability improvement in single point incremental forming of truncated cone using a two-stage hybrid deformation strategy
۱۱Synthesis of fused 1,5-disubstituted tetrazoles via a one-pot Knoevenagel condensation/nucleophilic substitution/intramolecular/intermolecular [3 + 2] cycloaddition reaction
۱۲Text mining by Tsallis entropy
۱۳Nanofluid heat transfer analysis in a microchannel heat sink (MCHS) under the effect of magnetic field by means of KKL model
۱۴Adsorption of Amido Black 10B from aqueous solution using polyaniline/SiO2 nanocomposite: Experimental investigation and artificial neural network modeling
۱۵Robustness analysis of steel structures with various lateral load resisting systems under the seismic progressive collapse
۱۶A Self-Balanced Step-Up Multilevel Inverter Based on Switched-Capacitor Structure
۱۷Mitigation of nonlinear oscillations of a Jeffcott rotor System with an optimized damper and nonlinear energy sink
۱۸Numerical investigation for CuO-H2O nanofluid flow in a porous channel with magnetic field using mesoscopic method
۱۹Numerical investigation of nanofluid free convection under the influence of electric field in a porous enclosure
۲۰CuO-water nanofluid flow due to magnetic field inside a porous media considering Brownian motion
۲۱Energy-based evaluation of liquefaction of fiber-reinforced sand using cyclic triaxial testing
۲۲Fe3O4-Ethylene glycol nanofluid forced convection inside a porous enclosure in existence of Coulomb force
۲۳Numerical simulation for forced convection flow of MHD CuO-H2O nanofluid inside a cavity by means of LBM
۲۴The influence of non-uniform magnetic field on heat transfer intensification of ferrofluid inside a T-junction
۲۵MHD forced convection flow of nanofluid in a porous cavity with hot elliptic obstacle by means of Lattice Boltzmann method
۲۶Inner pipe downward movement effect on melting of PCM in a double pipe heat exchanger
۲۷Antibacterial surface modified of novel nanocomposite sulfonated polyethersulfone/polyrhodanine membrane
۲۸3D numerical investigation of clamping pressure effect on the performance of proton exchange membrane fuel cell with interdigitated flow field
۲۹A novel regularization framework for transient noise reduction
۳۰Rosette diffusers for dense effluents in flowing currents
۳۱Experimental investigation of dynamic swelling and Bond number of crude oil during carbonated water flooding; Effect of temperature and pressure
۳۲Numerical simulation of heat sink cooling in the mainboard chip of a computer with temperature dependent thermal conductivity
۳۳Thermal performance of wavy fin in a compact heat exchanger duct using Galerkin method
۳۴Investigating injection of low salinity brine in carbonate rock with the assist of works of cohesion and adhesion and spreading coefficient calculations
۳۵A Square T-Type (ST-Type) Module for Asymmetrical Multilevel Inverters
۳۶Improvement of longitudinal fins configuration in latent heat storage systems
۳۷Numerical simulation for heat transfer intensification of nanofluid in a porous curved enclosure considering shape effect of Fe3O4 nanoparticles
۳۸Developing a multi-zone model for a HCCI engine to obtain optimal conditions using genetic algorithm
۳۹Adsorption of DNA/RNA nucleobases onto single-layer MoS2 and Li-Doped MoS2: A dispersion-corrected DFT study
۴۰An electrochemical nitric oxide biosensor based on immobilized cytochrome c on a chitosan-gold nanocomposite modified gold electrode
۴۱Numerical investigation of natural convection solar air heater with different fins shape
۴۲Constrained ice melting around one cylinder in horizontal cavity accelerated using three heat transfer enhancement techniques
۴۳Numerical simulation for impact of Coulomb force on nanofluid heat transfer in a porous enclosure in presence of thermal radiation
۴۴An optimized hybrid Convolutional Perfectly Matched Layer for efficient absorption of electromagnetic waves
۴۵New computational techniques for solving nonlinear problems using g-fractional differential operator
۴۶Aminosilane grafted Matrimid 5218/nano-silica mixed matrix membrane for CO2/light gases separation
۴۷Robust synergetic control design under inputs and states constraints
۴۸Magnetic Cr(VI) Ion Imprinted Polymer for the Fast Selective Adsorption of Cr(VI) from Aqueous Solution
۴۹Cultivation of newly isolated microalgae Coelastrum sp. in wastewater for simultaneous CO
۵۰Hexavalent chromium removal by multilayer membrane assisted by photocatalytic couple nanoparticle from both permeate and retentate
۵۱Application of ABC algorithm for selective harmonic elimination switching pattern of cascade multilevel inverter with unequal DC sources
۵۲Terminal synergetic design of a nonlinear robot manipulator in the presence of disturbances
۵۳Modeling of two-phase particulate flows in a confined jet with a focus on two-way coupling
۵۴Flow and heat transfer investigation of forced convection of nanofluid in a wavy channel at different wavelengths and phase difference
۵۵A survey of hysteresis energy distribution and lateral displacement in steel buildings with CCB brace at internal and external frames
۵۶Adsorption of heavy metals (Cu2+ and Zn2+) on novel bifunctional ordered mesoporous silica: Optimization by response surface methodology
۵۷Prediction of boiling point of imidazolium-based ionic liquid + solvent mixtures
۵۸A novel hybrid model predictive control design with application to a quadrotor helicopter
۵۹Biofouling mitigation of TFC membrane by in-situ grafting of PANI/Cu couple nanoparticle
۶۰Application of Synthesized NaA Nanozeolite as a Novel Supported Electrode for the Formaldehyde Electro-catalytic Oxidation
۶۱Design of an active control method for complete stabilization of unknown fractional-order non-autonomous systems
۶۲Rhamnolipid as new bio-agent for cleaning of ultrafiltration membrane fouled by whey
۶۳Simulation of CuO-water nanofluid heat transfer enhancement in presence of melting surface
۶۴Ductile damage and deformation mechanics in multistage single point incremental forming
۶۵An experimental study of the effective parameters on automatic line-break control valves action in natural gas pipelines
۶۶Improved CO2 separation of azide cross-linked PMP mixed matrix membrane embedded by nano-CuBTC metal organic framework
۶۷Phase change in spiral coil heat storage systems
۶۸A novel heat sink design with interrupted, staggered and capped fins
۶۹Sensor selection for extending lifetime of multi-channel cooperative sensing in cognitive sensor networks
۷۰Effects of Size and Shape on Elastic Constants of Graphene Sheet
۷۱The effects of pH, acidity, asphaltene and resin fraction on crude oil/water interfacial tension
۷۲A new control unit for electronic ferroresonance suppression circuit in capacitor voltage transformers
۷۳Influence of electric field on Fe3O4- water nanofluid radiative and convective heat transfer in a permeable enclosure
۷۴Choquet functional and it's applications in information theory
۷۵Robust bi-level optimization of relief logistics operations
۷۶Designing a bi-objective multi-echelon robust blood supply chain in a disaster
۷۷Cultivation of newly isolated microalgae Coelastrum sp. in wastewater for simultaneous CO2 fixation, lipid production and wastewater treatment
۷۸Application of chromium-doped fullerene as a carrier for thymine and uracil nucleotides: Comprehensive density functional theory calculations
۷۹Application of molecular force for mass analysis of Krypton/Xenon mixture in low-pressure MEMS gas sensor
۸۰Simulation of water based nanofluid convective flow inside a porous enclosure via non-equilibrium model
۸۱Non-Darcy free convection of Fe3O4-water nanoliquid in a complex shaped enclosure under impact of uniform Lorentz force
۸۲Simulation of nanofluid flow and natural convection in a porous media under the influence of electric field using CVFEM
۸۳Microstructure and texture evolution of friction stir welded dissimilar aluminum alloys: AA2024 and AA6061
۸۴Fabrication of UV photodetector using needle-shaped ZnO nanostructure arrays prepared on porous silicon substrate by a facile low-temperature method
۸۵Analysis of a Novel Transverse Laminated Rotor Flux Switching Machine
۸۶Magnetic nanofluid flow and convective heat transfer in a porous cavity considering Brownian motion effects
۸۷Effect of geometrical parameters on radiometric force in low-pressure MEMS gas actuator
۸۸Photocatalytic Behavior of Induced Membrane by ZrO2–SnO2 Nanocomposite for Pharmaceutical Wastewater Treatment
۸۹Investigation of monotonic and cyclic behavior of sand using a bounding surface plasticity model
۹۰Improved field emission properties of ZnO NRs using Al-doped and post oxygen annealing
۹۱Improved Fruit-Fly Optimization Algorithm and its Applications in Antenna Arrays Synthesis
۹۲Sliding mode based fractional-order iterative learning control for a nonlinear robot manipulator with bounded disturbance
۹۳Emergency logistics planning under supply risk and demand uncertainty
۹۴Seismic Evaluation of Steel Moment Frames Under Mainshock–Aftershock Sequence Designed by Elastic Design and PBPD Methods
۹۵Electromagnetic and thermal analysis of underground power solid-conductor cables under harmonic and unbalancing currents based on FEM
۹۶Robust PID controller design based on H∞ theory and a novel constrained artificial bee colony algorithm
۹۷Nanofluid thin film flow and heat transfer over an unsteady stretching elastic sheet by LSM
۹۸An analytical model with flexible accuracy for deep submicron DCVSL cells
۹۹Combining an experimental study and ANFIS modeling to predict landfill leachate transport in underlying soil—a case study in north of Iran
۱۰۰Electrochemical synthesis, characterization and application of a microstructure Cu3(BTC)2 metal organic framework for CO2 and CH4 separation

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۹۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.