لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی طبری بابل در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی طبری بابل در سال ۱۳۹۴ کلا ۸۲ مقاله شامل ۸۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مطالعه آزمایشگاهی و عددی اثر قطر و مشخصات مکانیکی میلگرد تحت کشش در بتن مسلح
۲تحلیل خرپای دوبعدی با استفاده از روش اجزای محدود
۳بررسی تاثیر پودر میکروسیلیس بر مشخصات تازه و سخت شده بتن خود متراکم و کنترل پایداری این بتن در شرایط آزمایشگاهی
۴تبیین شکل محله پایدار با رویکرد پدافند غیر عامل
۵ملاحظات طراحی فضای سبز محلات از منظر پدافندغیرعامل
۶بررسی خواص مکانیکی و زیست محیطی بتن های متخلخل تراوا بعنوان روسازی بتنی
۷بررسی عوامل موثر در طراحی داخلی منازل با الگوی بومی مطالعه موردی :خانه گیگاسر گیلان رشت
۸ارزیابی روش های زمانبندی وظایف در سرویس نگاشت-کاهش و چارچوبHadoop
۹ارائه ی رویکردی نوین مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات برای حل مساله ی چیدمان بسته ها
۱۰بررسی پاسخ لرزهای خطی سدهای بتنی قوسی با احتساب نیروهای هیدرودینامیک
۱۱تولید پایشگر درستی یابی زمان اجرای نیازمندی های ایمنی سیستم های واکنشی با استفاده ازشبکه های پتری رنگی زمان دار
۱۲ارائه ی چیدمان بهینه درمسئله ی چیدمان بسته ها دردوبعدباارزیابی و قیاس الگوریتم های فراابتکاری پیشنهادی
۱۳تأثیرآتش در خرابی پیش رونده سازه فولادی
۱۴ارزیابی دیوار های برشی فولادی سینوسی با بازشور
۱۵تعین مقدار مناسب تعداد حالات مسئله در طراحی یک آتوماتای یادگیر جدید برای رنگآمیزی گراف
۱۶طراحی یک آتوماتای یادگیر جدید برای رنگآمیزی گراف
۱۷بررسی مراحل یادگیری و تعداد نسل در طراحی یک آتوماتای یادگیر جدید برای رنگ آمیزی گراف
۱۸مقایسه آتوماتای یادگیر با الگوریتم PSO در رنگآمیزی گراف
۱۹بررسی رفتار سیستم های دوگانه دارای تیرهای با مقطع کاهش یافته و مهاربند کمانش ناپذیر
۲۰اثر میراگر ویسکوپلاستیک بر رفتار قاب های فولادی تحت اثر انفجار
۲۱بررسی تعداد پارامترهای موثر در پیشبینی مدول الاستیسیته بتن خودتراکم با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی RBF
۲۲بررسی ظرفیت متاکائولن و پودر سنگ آهک در پایدارسازی مخلوط های بتن خودتراکم
۲۳بررسی تاثیر بازشو بر رفتار دیوار برشی فولادی موجدار سینوسی
۲۴اثر آتش در خرابی پیش رونده سازه فولادی با دیافراگم صلب
۲۵پیش بینی زلزله های استان مازندران ، با استفاده از شبکه عصبی
۲۶ارائهی مسئلهی چیدمان بستهها در دو بعد برای دستیابی به چیدمان بهینه با ارزیابی و قیاس الگورتیمهای بهبود یافتهی بهینهسازی ازدحام ذرات
۲۷ارائهی رویکردهایی مبتنی بر الگورتیمهای بهبود یافتهی بهینهسازی ازدحام ذرات برای حل مسئلهی چیدمان بستهها در دو بعد
۲۸ارزیابی چالش های امنیتی و تاثیر آن بر محاسبات ابری با استفاده ازشبکه های پتری
۲۹رائه مدلی پویا جهت زمانبندی وظایف در سرویس نگاشت کاهش بستر Hadoop
۳۰مروری بر مدلهای بهبود یافتهی الگورتیم بهینه سازی ازدحام ذرات برای حل مسئله ی چیدمان بسته های دو بعدی
۳۱ارائه ی مسئله ی چیدمان بسته های دو بعدی با بکارگیری رویکردی مبتنی بر الگورتیم بهینه-سازی ازدحام ذرات
۳۲نقش اندیشه در فرآیند طراحی معماری
۳۳تدوین الگوی تاب آوری اجتماع محور بافت قدیم مورد مطالعه: بافت قدیم شهر ساری
۳۴ارزیابی و قیاس مدلهای الگورتیم بهبود یافتهی بهینهسازی ازدحام ذرات برای دستیابی به چیدمان بهینه در مسئلهی چیدمان بستههای دو بعدی
۳۵ارائهی مسئلهی چیدمان بستههای دو بعدی با بکارگیری رویکردهایی مبتنی برالگورتیم های بهبود یافتهی بهینهسازی ازدحام ذرات
۳۶مدیریت اقتصادی نگهداری راه با استفاده از نرم افزار Real Cost : مطالعه موردی
۳۷بررسی آزمایشگاهی تاثیر میکروسیلیس و خاکستر پوسته برنج بر خواصمهندسی بتن خودتراکم با رویکرد دستیابی به درصد بهینه این پودرها
۳۸برسی تاثیر اتش در اتصالات RCS (ستون عبوری)
۳۹ارائه ی مسئله چیدمان بسته های دو بعدی با بکارگیری الگورتیم بهینه سازی ازدحام ذرات نوین
۴۰دست یابی به چیدمان بهینه سه گانه در مسئله چیدمان بسته های دو بعدی با بکارگیری مدل ترکیبی پیشرفته
۴۱ارائه ی رویکردی مبتنی بر مدل ترکیبی پیشرفته برای مسئله ی چیدمان بسته های دو بعدی
۴۲بهینهسازی زمانبندی در پروژههای راهسازی بر اساس تفکر ناب
۴۳ارائه ی رهیافتی مبتنی بر الگورتیم بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته برای دستیابی به چیدمان بهینه در مسئله ی چیدمان بسته ها در دو بعد
۴۴ارائه ی مسئله ی چیدمان بسته ها با بکارگیری رهیافتی مبتنی بر الگورتیم بهینه سازی ازدحام ذرات
۴۵ارائه ی الگورتیم بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته برای حل مسئله ی چیدمان بسته ها در دو بعد
۴۶بررسی توزیع انرژی در سازه بتنی مجهز به جداگر دوبل آونگی تحتزلزله های حوزه دور و نزدیک
۴۷بررسی جابجایی نسبی طبقات در ساختمان بتنی دارای جداگر دوبل آونگیتحت نگاشتهای دور و نزدیک
۴۸اثر آتش در خرابی پیشرونده سازه فولادی با دیافراگم صلب
۴۹پیشبینی زلزله با توجه به مطالعات سایزموتکتونیکی گسلها با استفاده از شبکه عصبی
۵۰روشی مبتنی بر HOG جهت افزایش دقت و سرعت دسته بندی اشیاء در تصاویر
۵۱بررسی خواص بتن مقاومت بالا باسنگدانه های بازیافتی
۵۲ارزیابی زوایه ی بهینه ی المان های مایل در ساختمان های بلند مرتبه با سیستم شبکه ی مورب
۵۳تحلیل لرزهای سدهای بتنی وزنی براساس فرمولبندی تغییرمکان کل ونسبی
۵۴بررسی روش طراحی ساختمان های بلند مرتبه با شبکه ی مورب در برابر بار های جانبی ناشی از باد
۵۵بررسی نحوه بکارگیری نور در بناهای مذهبی مسجد، کلیسا، معبد
۵۶بررسی تزئینات اسلیمی مساجد دوره صفوی نمونه موردی مسجدجامع عباسی مسجد امام
۵۷اثر آتش در خرابی پیش رونده سازه فولادی با دیافراگم صلب
۵۸ارائه ی مسئله چیدمان بسته ها در دو بعد با بکارگیری رهیافتی مبتنی بر الگورتیم بهینه سازی ازدحام ذرات پیشرفته
۵۹ارائه ی مسئله چیدمان بسته ها در دو بعد با بکارگیری رهیافتی مبتنی بر الگورتیم بهینه سازی ازدحام ذرات پیشرفته
۶۰ارزیابی لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موجدار سینوسی با بازشو
۶۱ارائه ی مسئله چیدمان بسته های دو بعدی با بکارگیری الگورتیم بهینه سازی ازدحام ذرات نوین
۶۲دست یابی به چیدمان بهینه سه گانه در مسئله چیدمان بسته های دو بعدی با بکارگیری مدل ترکیبی پیشرفته
۶۳ارائه ی رویکردی مبتنی بر مدل ترکیبی پیشرفته برای مسئله ی چیدمان بسته های دو بعدی
۶۴الگورتیم بهینه سازی ازدحام ذرات پیشرفته برای دستیابی به چیدمان بهینه سه گانه در مسئله چیدمان بسته های دو بعدی
۶۵بررسی آیین معماری ارمنی و معماری کلیسا و شباهت های اسلامی
۶۶گونه شناسی مسکن، مطالعات موردی پلان های خانه های مسکونی در دوره قاجار، پهلوی و معاصر شهرستان گرگان با نگرش شکلی و اقلیمی
۶۷ارائه­ی تغییراتی در ساختار الگورتیم بهینه­سازی ازدحام ذرات برای دستیابی به چیدمان بهینه سه گانه در مسئله چیدمان بسته­ها در دو بعد
۶۸ارائه­ی الگورتیم بهینه­سازی ازدحام ذرات نوین برای دست­یابی به چیدمان بهینه در مسئله چیدمان بسته­های دو بعدی
۶۹بررسی تطبیقی معماری کلاسیک و پست مدرن ایران
۷۰بررسی تاثیر مولفه های افقی زلزله بر روی سازه بتنی جداسازی شده با جداگر پایه پاندولی اصطکاکی و بدون جداساز
۷۱مقایسه عملکرد سازه جداسازی شده با جداساز آونگ اصطکاکی با در نظر گرفتن مولفه های افقی زلزله به صورت عمودبرهم
۷۲اثر همزمان مولفه های انتقالی و دورانی زلزله بر پاسخ ساختمان های فولادی نامنظم در پلان
۷۳بررسی نقش مایه ها و تحولات تصویری نگاره ی جدال رستم و دیو سپید در مکتب شیراز
۷۴بازیافت پسماند های عمرانی و ساختمانی (مورد مطالعه ، بررسی بازیافت شهر کرمانشاه)
۷۵تاثیرات آموزش های محیط یار در توسعه پایدار
۷۶توسعه پایدار، پروژه های عمرانی
۷۷مدل سازی و فرموله کردن مقاومت فشاری بتن با سنگدانه ی بازیافتی با روش برنامه نویسی ژنتیک
۷۸بررسی تاثیر استفاده از افزودنی معدنی در مقاومت فشاری بتن بازیافتی با استفاده از روش برنامه نویسی ژنتیک
۷۹بررسی روش طراحی ساختمان های بلند مرتبه با شبکه ی مورب در برابر بار های جانبی ناشی از باد
۸۰تاثیر حجم خمیر بر ظرفیت روانی بتن خودتراکم
۸۱بررسی آزمایشگاهی خواص مهندسی و پایداری بتن خودتراکم حاوی پوزولان متاکایولین
۸۲بررسی مسایل مربوط به سلامت کار و ایمنی در ساختمان های بتن آرمه و صنعت بتن

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.