لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۷۶ مقاله شامل ۲۶۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Highly efficient and environmentally benign method for the synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans using Ca9.5Mg0.5(PO4)5.5(SiO4)0.5F1.5 as a new bio- and nanocatalyst with Brønsted base and Lewis acid properties
۲Applying a modified version of Lyapunov exponent for cancer diagnosis in biomedical images: the case of breast mammograms
۳Effects of external wind breakers of Heller dry cooling system in power plants
۴How the morphological properties of Mentha longifolia.(L.) Huds. may be affected by geographical differences
۵An offline penetration-free protection scheme for PV-dominated distribution systems
۶Interactive effects of saline irrigation water and genotypes on nutrient composition of chamomile (Matricaria Recutita L.)
۷Responses of cucumber (Cucumissativus L.) to ozonated water under varying drought stress intensities
۸The Efficacy of Internet-based Cognitive Behavioral Therapy on the Anxiety Disorders among Adolescent Girls.
۹Health-promoting behaviours of Iranian nurses and its relationship with some occupational factors: A cross sectional study.
۱۰Complementary and alternative medicine use in thalassemia patients in Shiraz, southern Iran: A cross-sectional study.
۱۱Seed germination of medicinal sage is affected by gibberellic acid, magnetic field and laser irradiation.
۱۲"Not tonight zebrafish": the effects of Ruta graveolens on reproduction.
۱۳Experimental Investigation of Unsaturated Silt-Sand Soil Permeability
۱۴Designing a new model for organizational websites evaluation
۱۵Potential distribution of persian gazelle (Gazella subgutturosa subgutturosa) in bamoo national park, Shiraz, Iran: A presence-only model approach
۱۶The role of haloxylon plantations in improving carbon sequestration potential of sand dunes of Iran
۱۷Oak flour as a replacement of wheat and corn flour to improve biscuit antioxidant activity
۱۸Use of chemical mutagens for production of inactive pollen grains, embryo rescue, and morphological changes in cucumber
۱۹Evaluating the potential of fuzzy logic to predict compressive strength of lightweight concrete, SCC, and fly ash
۲۰Enhanced visible light photodegradation of pharmaceutical pollutant, warfarin by nano-sized SnTe, effect of supporting, catalyst dose, and scavengers
۲۱An enhanced decentralized reactive power sharing strategy for inverter-based microgrid
۲۲Significant enhancement of bond strength in the roll bonding process using Pb particles
۲۳Adherence to confidentiality principles from the viewpoint of Iranian dental students: A multicenter study
۲۴How geographical differences may affect the uptake of nutrients by the wild populations of pennyroyal [Mentha longifolia.(L.), Huds]
۲۵An effective hybrid harmony search and cuckoo optimization algorithm based fuzzy PID controller for load frequency control
۲۶Comparing problem-solving skills and cognitive emotion regulation in patients with psychosomatic symptoms and control population in Isfahan city, Iran
۲۷Influence of Temperature of Accumulative Roll Bonding on the Mechanical Properties of AA5083–1% Al2O3 Composite
۲۸Comparison of the effect of resistance training and lavender fragrances on erection function in men during methadone treatment of opioid dependence
۲۹Effects of ethanol concentrations of acrylate based dental adhesives on microtensile composite dentin bond strength and hybrid layer structure of a 10 wt% polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) incorporated bonding agent
۳۰Fabrication and characterization of electrospun poly lactic-co-glycolic acid/zeolite nanocomposite scaffolds using bone tissue engineering
۳۱Damage Index Distributions in RC Dual Lateral Load-Resistant Multi-Story Buildings Considering SSI Effects Under Bidirectional Earthquakes
۳۲Investigation and optimization of the electro-discharge machining parameters of 2024 aluminum alloy and Al/7.5% Al2O3 particulate-reinforced metal matrix composite
۳۳An Improvement to Determining Expert Weights in Group Multiple Attribute Decision Making Problem
۳۴Optimal flank wear in turning of Inconel 625 super-alloy using ceramic tool
۳۵In situ polymerization of poly(vinylimidazole) into the pores of ‎hierarchical MFI zeolite as an acid–base bifunctional catalyst for one-pot ‎C–C bond cascade reactions
۳۶Using composted wheat residue as a growth medium in culture of tomato
۳۷Tuning PI and fractional order PI controllers with an additional fractional order Pole
۳۸The study on rate of morbidity of fungal infections exiting in educational hospitals: Iran
۳۹Mineralogical and Textural Characteristics of Soils of Hancheng and Shannxi Province, China
۴۰Effect of sorbitol on dough rheology and quality of sugar replaced cookies
۴۱Self-tuning PID controller design using fuzzy logic for half car active suspension system
۴۲Fractional order [PI], [PD] and [PI][PD] controller design using Bode’s integrals
۴۳Experimental evaluation, new correlation proposing and ANN modeling of thermal properties of EG based hybrid nanofluid containing ZnO-DWCNT nanoparticles for internal combustion engines applications
۴۴Dynamic instability analysis of U-shaped electromechanical nano-sensor operated in vdW regime
۴۵Effects of Pediococcus acidilactici, mannan-oligosaccharide, butyric acid and their combination on growth performance and intestinal health in young broiler chickens challenged with Salmonella Typhimurium.
۴۶Comparison of the accuracy of the London atlas and Smith method in dental age estimation in 5-15.99-year-old Iranians using the panoramic view.
۴۷Comparison of accuracy between panoramic radiography, cone-beam computed tomography, and ultrasonography in detection of foreign bodies in the maxillofacial region: an
۴۸Fermented soybean meal exhibits probiotic properties when included in Japanese quail diet in replacement of soybean meal.
۴۹Numerical and experimental study of an innovative design of elbow in the pipe line of a pneumatic conveying system
۵۰The role of interface in improving fracture toughness of shaped steel fiber-reinforced composites
۵۱Opium Addiction and Ischemic Stroke in Isfahan, Iran: A Case-Control Study
۵۲Cyclostratigraphy across a Mississippian carbonate ramp in the Esfahan–Sirjan Basin, Iran: implications for the amplitudes and frequencies of sea-level fluctuations along the southern margin of the Paleotethys
۵۳The novel T755C mutation in BMP15 is associated with the litter size of Iranian Afshari, Ghezel, and Shal breeds
۵۴Effects of high temperatures on mechanical behavior of high strength concrete reinforced with high performance synthetic macro polypropylene (HPP) fibres
۵۵Effect of Tryptophan supplementation in protein deficient diets on performance, gut development and immune responses in broiler chickens
۵۶Enhancing low frequency oscillations damping of a power system by a TCSC controlled with sliding mode method
۵۷Sugar beet yield response to different levels of saline irrigation water and leaching in an arid region
۵۸Estimation of Re-hospitalization risk of diabetic patients based on Radial Base Function (RBF) neural network method combined with colonial competition optimization algorithm
۵۹Comparison of the accuracy of the London atlas and Smith method in dental age estimation in 5–15.99-year-old Iranians using the panoramic view
۶۰Advanced methods for nested Miller frequency compensation using voltage buffers
۶۱EDTA-functionalized clinoptilolite nanoparticles as an effective adsorbent for Pb(II) removal
۶۲A novel plasmonic elliptical nanocluster and investigating Fano response in π- and T-shaped arrays
۶۳Investigation of ERG Gene Expression in Iranian Patients with Multiple Sclerosis
۶۴Encapsulation of Nickel Nanoparticles and Homopoly(Vinylsulfonic Acid) in Mesoporous Carbon CMK-3 as an Acid–Metal Bifunctional Catalyst for Tandem Reductive Amination
۶۵Design of Low-Complexity and High-Speed Coplanar Four-Bit Ripple Carry Adder in QCA Technology
۶۶A forward-integrated buck DC-DC converter with low voltage stress for high step-down applications
۶۷Comparison of executive functions in different phases of bipolar i disorder in patients and general population
۶۸Detection of the effect of bee propolis ethanol extract against molecularly identified multiple-drug resistant bacterial isolates in wounds of hospitalized patients in Ahvaz City, Iran
۶۹Evaluation of one-alpha-hydroxy-cholecalciferol alone or in combination with cholecalciferol in Ca–P deficiency diets on development of tibial dyschondroplasia in broiler chickens
۷۰Genetic diversity of Iranian jujube (Ziziphus jujuba Mill.) ecotypes from Isfahan Region based on fruit physiochemical characteristics
۷۱Fruit characteristics of wild rose hip (Rosa spp.) genotypes from Isfahan region of Iran
۷۲Seed germination of medicinal sage is affected by gibberellic acid, magnetic field and laser irradiation
۷۳Leader-following consensus of discrete-time fractional-order multi-agent systems
۷۴Simultaneous effects of IGF1 and Fadrozole on parthenogenesis and pluripotency markers in chicken embryo.
۷۵Does the length of dental procedure influence children's behavior during and after treatment? A systematic review and critical appraisal.
۷۶A double-blind, placebo-controlled trial of Fennel (
۷۷The Effect of Short-term Treatment with Fennel on Lipid Profile in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Trial.
۷۸The Effectiveness of Emotional Schema Therapy on the Emotional Schemas and Emotional Regulation in Irritable Bowel Syndrome: Single Subject Design.
۷۹Effectiveness of Parents-Focused Cognitive-Behavioral Therapy on Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms, Obesity and Self-Esteem of Overweight Children with Attention Deficient Hyperactivity Disorder.
۸۰Comparison of salivary testosterone levels in different phases of bipolar I disorder and control group.
۸۱Green tea as a safe alternative approach for nonalcoholic fatty liver treatment: A systematic review and meta-analysis of clinical trials.
۸۲The effect of replacing egg yolk with sesame-peanut defatted meal milk on the physicochemical, colorimetry, and rheological properties of low-cholesterol mayonnaise.
۸۳Effect of chitosan edible coating with
۸۴Speech emotion recognition based on brain and mind emotional learning model.
۸۵Effect of Cd and Pb Pollutions on Physiological Growth: Wavelet Neural Network (WNN) as a New Approach on Age Determination of Coenobita scaevola.
۸۶Effect of omega-3 supplements on vasomotor symptoms in menopausal women: A systematic review and meta-analysis.
۸۷Effects of postharvest treatments with chitosan and putrescine to maintain quality and extend shelf-life of two banana cultivars.
۸۸Evaluation of thyme and ajwain as antibiotic growth promoter substitutions on growth performance, carcass characteristics and serum biochemistry in Japanese quails (
۸۹Evaluation of one-alpha-hydroxy-cholecalciferol alone or in combination with cholecalciferol in Ca-P deficiency diets on development of tibial dyschondroplasia in broiler chickens.
۹۰Identification of saprophytic and allergenic fungi in indoor and outdoor environments.
۹۱The Resilient Care of Patients with Vegetative State at Home: a Grounded Theory.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۷۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.