لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه اردکان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه اردکان در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۴ مقاله شامل ۵۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Electronic Structure of Biotin Conformers Studied with SAC-CI and OVGF Methods.
۲Ionization of the Conformers of cis Nanotubular Cyclic Peptides in the Gas Phase: Effect of Size and Conformation on Ionization
۳Correction to: Development of a Spectrophotometric Method for the Measurement of Kinetic Solubility: Economical Approach to be Used in Pharmaceutical Companies (Pharmaceutical Chemistry Journal, (2017), 51, 6, (511-515), 10.1007/s11094-017-1645-9)
۴Assessing the effects of slope gradient and land use change on soil quality degradation through digital mapping of soil quality indices and soil loss rate
۵Investigating the Role of Wind in the Dispersion of Heavy Metals Around Mines in Arid Regions (a Case Study from Kushk Pb-Zn Mine, Bafgh, Iran).
۶Electronic Structure of Biotin Conformers Studied with SAC-CI and OVGF Methods
۷Investigating the Role of Wind in the Dispersion of Heavy Metals Around Mines in Arid Regions (a Case Study from Kushk Pb–Zn Mine, Bafgh, Iran)
۸Mindfulness for female outpatients with chronic primary headaches: an internet-based bibliotherapy.
۹New Multinuclear Scaffold Molybdocene-Gold Lidocaine Complex: DNA/HSA Binding, Molecular Docking, Cytotoxicity and Mechanistic Insights.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.