لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۲۷ مقاله شامل ۳۰۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۰۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Numerical Simulation of Radiative-Conductive Heat Transfer in an Enclosure with an Isotherm Obstacle
۲MgO Nanoparticle-Catalyzed Synthesis and Broad-Spectrum Antibacterial Activity of Imidazolidine- and Tetrahydropyrimidine-2-Thione Derivatives
۳Introduction of a Novel Hybrid Weighted Exponential Logarithm-Maximum Throughput (HWEL-MT) Scheduler for QoS Improvement of LTE/4G Cellular Networks
۴The study of potential evapotranspiration in future periods due to climate change in west of Iran
۵How morphological surface parameters are correlated with electrocatalytic performance of cobalt-based nanostructures
۶Impact of ultrasound on oil yield and content of functional food ingredients at the oil extraction from sunflower
۷A neuromorphic real-time VLSI design of Ca2+ dynamic in an astrocyte
۸Tuning the electronic and optical properties of XP(X = Al,Ga) monolayer semiconductors using biaxial strain effect: Modified Becke-Johnson calculations
۹A novel SOI-MESFET with parallel oxide-metal layers for high voltage and radio frequency applications
۱۰Adsorption, intercalation and sensing of helium on yttrium functionalized open edge boron nitride: A first principle DFT and TDDFT study
۱۱A harmonics suppressed microstrip cell for integrated applications
۱۲Compact microstrip low pass filter with flat group-delay using triangle-shaped resonators
۱۳Multiplicity results for discrete anisotropic equations
۱۴Development of a direct time integration method based on Bezier curve and 5th-order Bernstein basis function
۱۵Impacts of soil-structure interaction on the structural control of nonlinear systems using adaptive control approach
۱۶A facile and selective approach for enrichment of L-cysteine in human plasma sample based on zinc organic polymer: Optimization by response surface methodology
۱۷A novel optimized double junction CZTS/CIGS solar cell with improved performance: A numerical simulation
۱۸Controllable DC-link bridge-type FCL for low voltage ride-through enhancement of converter interfaced DG systems
۱۹Evaluating the capability of walkability audit tools for assessing sidewalks
۲۰Semiconducting behavior of substitutionally doped bilayer graphene
۲۱Low-power, high-speed 1-bit inexact Full Adder cell designs applicable to low-energy image processing
۲۲Nonmetal—Metal transition in carbon films embedded by Ni nanoparticles: The temperature coefficient of resistivity (TCR), Raman spectra and surface morphology
۲۳Synthesis and characterization of polyester bionanocomposite membrane with ultrasonic irradiation process for gas permeation and antibacterial activity
۲۴Comment on “DFT investigation of structural, electronic and optical properties of pure and Er-doped ZnO: Modified Becke-Johnson exchange potential”
۲۵Spin- and valley-dependent electrical conductivity of ferromagnetic group-IV 2D sheets in the topological insulator phase
۲۶Fabrication of water-compatible superparamagnetic molecularly imprinted biopolymer for clean separation of baclofen from bio-fluid samples: A mild and green approach
۲۷Electronic structure and x-ray spectroscopy of Cu2MnAl1- xGax
۲۸Robust general N user authentication scheme in a centralized quantum communication network via generalized GHZ states
۲۹Optimal selling price, replenishment lot size and number of shipments for two-echelon supply chain model with deteriorating items
۳۰Design of a compact narrowband quad-channel diplexer for multi-channel long-range RF communication systems
۳۱Weak Solutions and Energy Estimates for Singular p-Laplacian-Type Equations
۳۲Kinetics of continuous production of β-carotene in an airlift bioreactor
۳۳Application of novel copper organic material for facile microextraction of sodium valproate from human plasma samples: Experimental design optimization and isotherm study
۳۴Preparation of Polyurethane Acrylate Coated Carbon Nanotube Nanocomposites by Emulsion Polymerization.
۳۵Effects of different concentrations of mannitol on gene expression in Stevia rebaudiana Bertoni.
۳۶Prevalence of sleep quality disorder among Iranian drivers: a systematic review and meta-analysis.
۳۷Mycoplasma pneumoniae and toll-like receptors: A mutual avenue.
۳۸Fabrication of water-compatible superparamagnetic molecularly imprinted biopolymer for clean separation of baclofen from bio-fluid samples: A mild and green approach.
۳۹Hydrophilic Multitemplate Molecularly Imprinted Biopolymers Based on a Green Synthesis Strategy for Determination of B-Family Vitamins.
۴۰Investigation of the currency, disappearance and half-life of URLs of web resources cited in Iranian researchers: A comparative study
۴۱Mycoplasma pneumoniae and toll-like receptors: A mutual avenue
۴۲Insulator-semimetallic transition in quasi-1D charged impurity-infected armchair boron-nitride nanoribbons
۴۳Ultrasonically synthesis of Mn- and Cu- @ ZnS-NPs-AC based ultrasound assisted extraction procedure and validation of a spectrophotometric method for a rapid preconcentration of Allura Red AC (E129) in food and water samples
۴۴Colorimetric sensor of detection of Cr (III) and Fe (II) ions in aqueous solutions using gold nanoparticles modified with methylene blue
۴۵DGMRES and index numerical range of matrices
۴۶Design of compact microstrip branch line coupler using semi-circular and rectangular resonators with wide range suppressed harmonics
۴۷Reconfigurable all-optical NOT, XOR, and NOR logic gates based on two dimensional photonic crystals
۴۸Improvement of extreme learning machine using self-adaptive evolutionary algorithm for estimating discharge capacity of sharp-crested weirs located on the end of circular channels
۴۹Penta-SiC5 monolayer: A novel quasi-planar indirect semiconductor with a tunable wide band gap
۵۰Hydrophilic Multitemplate Molecularly Imprinted Biopolymers Based on a Green Synthesis Strategy for Determination of B-Family Vitamins
۵۱Multiplicity Results for Kirchhoff-Type Three-Point Boundary Value Problems
۵۲On the intra- and interband plasmon modes in doped armchair graphene nanoribbons
۵۳On selection of forwarding nodes for long opportunistic routes
۵۴Evolution of intense laser pulse spot size propagating in collisional plasma embedded in magnetic field with variable direction
۵۵Ti Impurity Effect on the Optical Coefficients in 2D Cu2Si: A DFT Study
۵۶Optical solitons for a family of nonlinear (1 + 1)-dimensional time-space fractional Schrödinger models
۵۷Compact Lowpass Filter with Ultra-High Figure-of-Merit and Flat Group Delay
۵۸Minimizing total weighted completion and batch delivery times with machine deterioration and learning effect: a case study from wax production
۵۹Theoretical Prediction of an Antimony-Silicon Monolayer (penta-Sb 2Si) : Band Gap Engineering by Strain Effect
۶۰On the effect of grains interface parameters on the macroscopic properties of polycrystalline materials
۶۱Stress and strain effects on the electronic structure and optical properties of ScN monolayer
۶۲A miniaturized microstrip Wilkinson power divider with harmonics suppression using radial/rectangular-shaped resonators
۶۳Variational Approaches to Kirchhoff-Type Second-Order Impulsive Differential Equations on the Half-Line
۶۴The Kubo-Greenwood spin-dependent electrical conductivity of 2D transition-metal dichalcogenides and group-IV materials: A Green's function study
۶۵The role of electronic dopant on full band in-plane RKKY coupling in armchair graphene nanoribbons-magnetic impurity system
۶۶Invalidity of the Fermi liquid theory and magnetic phase transition in quasi-1D dopant-induced armchair-edged graphene nanoribbons
۶۷Multi-objective dynamic distribution feeder reconfiguration in automated distribution systems
۶۸Coherent control of the route of magnetic phases in quasi-1D armchair graphene nanoribbons via doping in the presence of electronic correlations
۶۹Effect of Nickel Distributions Embedded in Amorphous Carbon Films on Transport Properties
۷۰Gap States of ZnO Thin Films by New Methods: Optical Spectroscopy, Optical Conductivity and Optical Dispersion Energy
۷۱Aptamer-integrated DNA nanoassembly: A simple and sensitive DNA framework to detect cancer cells.
۷۲Ultrasonically synthesis of Mn- and Cu- @ ZnS-NPs-AC based ultrasound assisted extraction procedure and validation of a spectrophotometric method for a rapid preconcentration of Allura Red AC (E129) in food and water samples.
۷۳Nano-Biphasic Calcium Phosphate Ceramic for the Repair of Bone Defects.
۷۴Mild aerobic training with blood flow restriction increases the hypertrophy index and MuSK in both slow and fast muscles of old rats: Role of PGC-1α.
۷۵A new multi-criteria decision making approach for sustainable material selection problem: A critical study on rank reversal problem
۷۶Closure to "Combination of computational fluid dynamics, adaptive neuro-fuzzy inference system, and genetic algorithm for predicting discharge coefficient of rectangular side orifices" by Hamed Azimi, Saeid Shabanlou, Isa Ebtehaj, Hossein Bonakdari, and Saeid Kardar
۷۷Improved harmony search algorithm for electrical distribution network expansion planning in the presence of distributed generators
۷۸Human exposure to nanoparticles through trophic transfer and the biosafety concerns that nanoparticle-contaminated foods pose to consumers
۷۹High Performance Microstrip Low Pass Filter for Wireless Communications
۸۰Ontology-Based Modelling and Information Extracting of Physical Entities in Semantic Sensor Networks
۸۱Physiological and biochemical responses of durum wheat under mild terminal drought stress.
۸۲Genetic relationships and diversity among wild Salvia accessions revealed by ISSR and SCoT markers
۸۳Electronic and optical properties of graphene-like InAs: An ab initio study
۸۴Interpretation of f (R, T) gravity in terms of a conserved effective fluid
۸۵Using high-frequency ultrasound waves and nanofluid for increasing the efficiency and cooling performance of a PV module
۸۶Experimental and Numerical Assessment of Reduced IPE Beam Sections Connections with Box-Stiffener
۸۷Electrochemical Behavior and Determination of Rutin at the Copper Nanoparticles-Doped Zeolite A/Graphene Oxide-Modified Electrode
۸۸Applicability of CAAT box-derived polymorphism (CBDP) markers for analysis of genetic diversity in durum wheat
۸۹Microstrip bandpass filters using coupled feed lines for third and fourth generation communications
۹۰The Vanadium effect on the electronic and optical properties of Ti3C2 graphene like: Based DFT
۹۱Insight into an implicit time integration method based on Bezier curve and third-order Bernstein basis function for structural dynamics
۹۲Adsorption of malachite green from aqueous solution by nanozeolite clinoptilolite: Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies
۹۳Isolation and Molecular Identification of Bacteriocin-producing
۹۴The comparison of MAMA PCR and SSCP PCR to study chromosomal resistance against Ciprofloxacin and Nalidixic acid in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae.
۹۵Optimization of radioactive sources to achieve the highest precision in three-phase flow meters using Jaya algorithm.
۹۶Qualitative and quantitative analysis of Teucrium polium essential oil components by GC-MS coupled with MCR and PARAFAC methods.
۹۷Mycophenolate mofetil sensor based on molecularly imprinted polymer/multi-walled carbon nanotubes modified carbon paste electrode.
۹۸Effects of upper-body resistance exercise training on serum nesfatin-1 level, insulin resistance, and body composition in obese paraplegic men.
۹۹Nano-scale drug delivery systems for antiarrhythmic agents.
۱۰۰A Case of Multi-Ulcerative Abscess Due to Brucella abortus in Kerman, South East of Iran.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۲۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.