لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۰۵۲ مقاله شامل ۴۳۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۹۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Suppression of p53R2 gene expression with specific siRNA sensitizes HepG2 cells to doxorubicin.
۲Corrigendum to "Environmental monitoring of complex hydrocarbon mixtures in water and soil samples after solid phase microextraction using PVC/MWCNTs nanocomposite fiber" [Chemosphere 93 (9) (November 2013) 1920-1926].
۳Mouse Bone Marrow-Derived Mast Cells Induce Angiogenesis by Tissue Engineering in Rats: Histological Evidence.
۴Nandrolone administration with or without strenuous exercise promotes overexpression of nephrin and podocin genes and induces structural and functional alterations in the kidneys of rats.
۵Regional analysis and derivation of copula-based drought Severity-Area-Frequency curve in Lake Urmia basin, Iran.
۶Ecological risk assessment of coastal ecosystems: The case of mangrove forests in Hormozgan Province, Iran.
۷Royal Jelly Promotes Ovarian Follicles Growth and Increases Steroid Hormones in Immature Rats.
۸Corrigendum to "Oxidation phenomena and color properties of grape pomace on nitrite-reduced meat emulsion systems" [Meat Sci. (121) (2016) 350-358].
۹Hydrogen bonding recognition and colorimetric detection of isoprenaline using 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol functionalized gold nanoparticles.
۱۰Bioelectrochemical BTEX removal at different voltages: assessment of the degradation and characterization of the microbial communities.
۱۱Rancidity development of refrigerated rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets: comparative effects of in vivo and in vitro lycopene.
۱۲Multiple Functions of Long Non-Coding RNAs in Oxidative Stress, DNA Damage Response and Cancer Progression.
۱۳Asymmetric d-wave superconducting topological insulator in proximity with a magnetic order
۱۴Joint mode selection and resource allocation in D2D communication based underlaying cellular networks
۱۵Pricing mechanism for interconnection between phone operators and virtual mobile VoIP operators
۱۶Multiobjective Scheduling of Microgrids to Harvest Higher Photovoltaic Energy
۱۷Improving Impact Strength in FSW of Polymeric Nanocomposites Using Stepwise Tool Design
۱۸QoS-Based Multi-criteria Handoff Algorithm for Femto-Macro Cellular Networks
۱۹Industrial solid waste management through the application of multi-criteria decision-making analysis: a case study of Shamsabad industrial complexes
۲۰Thermodynamic analysis of a novel combined cooling, heating and power system driven by solar energy
۲۱Hydrogen bonding recognition and colorimetric detection of isoprenaline using 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol functionalized gold nanoparticles
۲۲Regional analysis and derivation of copula-based drought Severity-Area-Frequency curve in Lake Urmia basin, Iran
۲۳Intelligent parameter optimization of Savonius rotor using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm
۲۴Nandrolone administration with or without strenuous exercise promotes overexpression of nephrin and podocin genes and induces structural and functional alterations in the kidneys of rats
۲۵On an efficient multilevel inverter assembly: structural savings and design optimisations
۲۶Extraction and determination of volatile organic acid concentration in pomegranate, sour cherry, and red grape juices by PPy-Ag nanocomposite fiber for authentication
۲۷Dynamic behaviour of saturated sandy soil reinforced with non-woven polypropylene fibre
۲۸Assessing the potential of data-driven models for estimation of long-term monthly temperatures
۲۹Ternary composite of TiO2 nanotubes/Ti plates modified by g-C3N4 and SnO2 with enhanced photocatalytic activity for enhancing antibacterial and photocatalytic activity
۳۰Claw hand mask ventilation in adults: An alternative and effective technique
۳۱Does coffee affect the bowel function after caesarean section?
۳۲Corrigendum to “Environmental monitoring of complex hydrocarbon mixtures in water and soil samples after solid phase microextraction using PVC/MWCNTs nanocomposite fiber” (Chemosphere (2013) 93(9) (1920–1926) (S0045653513009296) (10.1016/j.chemosphere.2013.06.072))
۳۳Variation in aggressiveness components of Zymoseptoria tritici populations in Iran
۳۴Multiple Functions of Long Non-Coding RNAs in Oxidative Stress, DNA Damage Response and Cancer Progression
۳۵Population structure, genetic diversity, and sexual state of the rice brown spot pathogen Bipolaris oryzae from three Asian countries
۳۶Corrigendum to “Oxidation phenomena and color properties of grape pomace on nitrite-reduced meat emulsion systems” [Meat Sci. (121) (2016) 350–358], (S0309174016302182), (10.1016/j.meatsci.2016.07.008)
۳۷Ecological risk assessment of coastal ecosystems: The case of mangrove forests in Hormozgan Province, Iran
۳۸Experimental and numerical investigation of lead-rubber dampers in chevron concentrically braced frames
۳۹The Role of School Culture and Basic Psychological Needs on Iranian Adolescents’ Academic Alienation: A Multi-Level Examination
۴۰A facile method for dye and heavy metal elimination by pH sensitive acid activated montmorillonite/polyethersulfone nanocomposite membrane
۴۱Developing three dimensional potential solver for investigation of propulsion performance of rigid and flexible oscillating foils
۴۲Integrating dynamic fuzzy C-means, data envelopment analysis and artificial neural network to online prediction performance of companies in stock exchange
۴۳Royal jelly promotes ovarian follicles growth and increases steroid hormones in immature rats
۴۴Mouse bone marrow-derived mast cells induce angiogenesis by tissue engineering in rats: Histological evidence
۴۵Employing thermoelectric generator for power generation enhancement in a Kalina cycle driven by low-grade geothermal energy
۴۶Suppression of p53R2 gene expression with specific siRNA sensitizes HepG2 cells to doxorubicin
۴۷HSE risk prioritization using robust DEA-FMEA approach with undesirable outputs: A study of automotive parts industry in Iran
۴۸Experimental seismic study on shear walls with fully-connected and beam-only-connected web plates
۴۹A novel dynamic model and control approach for SSSC to contribute effectively in AGC of a deregulated power system
۵۰Ni-Biurea complex anchored onto MCM-41: As an efficient and recyclable nanocatalyst for the synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones
۵۱Characteristics of mineral dust impacting the Persian Gulf
۵۲Health impacts quantification of ambient air pollutants using AirQ model approach in Hamadan, Iran
۵۳Effect of interdiffusion and external magnetic field on electronic states and light absorption in Gaussian-shaped double quantum ring
۵۴A novel, net-shape polymer electrolyte fuel cell: Higher power density, smaller stack size and less bipolar plate required
۵۵Use of different carbon sources for the biofloc system during the grow-out culture of common carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings
۵۶Optimizing adsorption of blue pigment from wastewater by nano-porous modified Na-bentonite using spectrophotometry based on response surface method
۵۷Asymmetric Andreev resonant state with a magnetic exchange field in spin-triplet superconducting monolayer MoS2
۵۸Aptamer based assay of plated-derived grow factor in unprocessed human plasma sample and MCF-7 breast cancer cell lysates using gold nanoparticle supported α-cyclodextrin
۵۹Tractor safety and related injuries in Iranian farms
۶۰Appropriate selection of shunt compensation reactor in parallel transmission lines: A case study
۶۱Royal jelly promotes ovarian follicles growth and increases steroid hormones in immature rats
۶۲Mouse bone marrow-derived mast cells induce angiogenesis by tissue engineering in rats: Histological evidence
۶۳Hydrothermal synthesize of modified Fe, Ag and K-SAPO-34 nanostructured catalysts used in methanol conversion to light olefins
۶۴Nutrient concentration in wheat and soil under allelopathy treatments
۶۵Nicotine Augments the Beneficial Effects of Mesenchymal Stem Cell-based Therapy in Rat Model of Multiple Sclerosis
۶۶Biosynthesis, characterization, and antibacterial activity of silver nanoparticles using Rheum turkestanicum shoots extract
۶۷Interlaced polyaniline/carbon nanotube nanocomposite co-electrodeposited on TiO2 nanotubes/Ti for high-performance supercapacitors
۶۸Growth, physiological status, and yield of salt-stressed wheat (Triticum aestivum L.) plants affected by biofertilizer and cycocel applications
۶۹Alterations of non-esterified fatty acids, β-hydroxybutyric acid, urea, and bilirubin traits in clinical endometritis cows following treatment
۷۰New Approaches for Estimation of Monthly Rainfall Based on GEP-ARCH and ANN-ARCH Hybrid Models
۷۱The potential ecological risk of soil trace metals following over five decades of agronomical practices in a semi-arid environment
۷۲Graphene based scaffolds on bone tissue engineering
۷۳Optimization of low-fat meat hamburger formulation containing quince seed gum using response surface methodology
۷۴Design and optimization of new La1−xCexNi1−yFeyO3 (x, y = 0–0.4) nano catalysts in dry reforming of methane
۷۵Ultrasensitive electrochemical immunosensing of tumor suppressor protein p53 in unprocessed human plasma and cell lysates using a novel nanocomposite based on poly-cysteine/graphene quantum dots/gold nanoparticle
۷۶The association between hematological parameters and metabolic syndrome in Iranian men: A single center large-scale study
۷۷Anthocyanin pigment stability of Cornus mas–Macrocarpa under treatment with pH and some organic acids
۷۸A Robust Stochastic Fractal Search approach for optimization of the surface grinding process
۷۹Selenium-Enriched Saccharomyces cerevisiae Reduces the Progression of Colorectal Cancer.
۸۰A prospective study of energy and protein intakes in critically ill patients.
۸۱Comparative virulence of Candida auris with Candida haemulonii, Candida glabrata and Candida albicans in a murine model.
۸۲Fabrication of novel nanohybrids by impregnation of CuO nanoparticles into bacterial cellulose and chitosan nanofibers: Characterization, antimicrobial and release properties.
۸۳Emergence of Vancomycin Intermediate and Resistant Staphylococcus aureus among Methicillin Resistant S. aureus isolated from clinical specimens in the northwest of Iran.
۸۴Berberine inhibits experimental varicocele-induced cell cycle arrest via regulating cyclin D1, cdk4 and p21 proteins expression in rat testicles.
۸۵A Comparison of the Postoperative Complications between Two Drainage Methods after Total Knee Arthroplasty.
۸۶Distribution of phosphorous pools in western river sediments of the Urmia Lake basin, Iran.
۸۷Central Composite Design Optimization of Zinc Removal from Contaminated Soil, Using Citric Acid as Biodegradable Chelant.
۸۸Reproductive factors influencing bone mineral density in postmenopausal women.
۸۹Optimization of low-fat meat hamburger formulation containing quince seed gum using response surface methodology.
۹۰Silibinin protects human endothelial cells from high glucose-induced injury by enhancing autophagic response.
۹۱Effects of Aloe Vera and Chitosan Nanoparticle Thin-Film Membranes on Wound Healing in Full Thickness Infected Wounds with Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus.
۹۲The association of interferon-gamma, interleukin-4 and interleukin-17 single-nucleotide polymorphisms with susceptibility to tuberculosis.
۹۳Chronic ethanol increases calcium/calmodulin-dependent protein kinaseIIδ gene expression and decreases monoamine oxidase amount in rat heart muscles: Rescue effect of Zingiber officinale (ginger) extract.
۹۴Very Rare Presentation of Cerebrovascular Accident in 20-Year-Old Man With Familial Mediterranean Fever-Case Report.
۹۵Sediment Source Fingerprinting of the Lake Urmia Sand Dunes.
۹۶Dietary deoxynivalenol does not affect mineral element accumulation in breast and thigh muscles of broiler chicken.
۹۷Pregestational stress attenuated fertility rate in dams and increased seizure susceptibility in offspring.
۹۸Case Report: Scleral Metastasis of Esophageal Squamous Cell Carcinoma.
۹۹Álvaro Alvim-Radiologist and Brazilian "Martyr to Science".
۱۰۰Hepatoprotective effect of thymol against subchronic toxicity of titanium dioxide nanoparticles: Biochemical and histological evidences.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۵۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.