لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۵۸ مقاله شامل ۲۳۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۰۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Diopside-magnetite; A novel nanocomposite for hyperthermia applications.
۲Neural network formation control of a team of tractor-trailer systems
۳Highly efficient and environmentally benign method for the synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans using Ca9.5Mg0.5(PO4)5.5(SiO4)0.5F1.5 as a new bio- and nanocatalyst with Brønsted base and Lewis acid properties
۴An Enhanced Energy-Aware Cluster-Based Routing Algorithm in Wireless Sensor Networks
۵Thermal modeling and analysis of single and double effect solar stills: An experimental validation
۶In vitro degradation behavior, antibacterial activity and cytotoxicity of TiO2-MAO/ZnHA composite coating on Mg alloy for orthopedic implants
۷Interference optimization for multicast and broadcast traffics in multi-radio multi-channel WMNs equipped with directional antennas
۸Wave propagation in viscoelastic thin cylindrical nanoshell resting on a visco-Pasternak foundation based on nonlocal strain gradient theory
۹Experimental and theoretical investigation of thermal conductivity of ethylene glycol containing functionalized single walled carbon nanotubes
۱۰Diopside-magnetite; A novel nanocomposite for hyperthermia applications
۱۱Numerical investigation of the pseudopotential lattice Boltzmann modeling of liquid–vapor for multi-phase flows
۱۲A new correlation for predicting the thermal conductivity of ZnO–Ag (50%–50%)/water hybrid nanofluid: An experimental study
۱۳Fabrication of Cu Surface Composite Reinforced by Ni Particles Via Friction Stir Processing: Microstructure and Tribology Behaviors
۱۴Drug release, cytocompatibility, bioactivity, and antibacterial activity of doxycycline loaded Mg-Ca-TiO2 composite scaffold
۱۵A comparative evaluation of the additional impact of nanometer-sized tetravalent oxides on the performance of Doloma-Magnesia ceramic refractories
۱۶Investigation of permeability effect on slip velocity and temperature jump boundary conditions for FMWNT/Water nanofluid flow and heat transfer inside a microchannel filled by a porous media
۱۷Investigation of permeability and porosity effects on the slip velocity and convection heat transfer rate of Fe3O4/water nanofluid flow in a microchannel while its lower half filled by a porous medium
۱۸An offline penetration-free protection scheme for PV-dominated distribution systems
۱۹Microemulsion synthesis of ZnO–ZnWO4 nanoparticles for superior photodegradation of organic dyes in water
۲۰Does topical tranexamic acid reduce postcoronary artery bypass graft bleeding?
۲۱Distributed robust adaptive control of high order nonlinear multi agent systems.
۲۲Experimental investigation of surface vibration effects on increasing the stability and heat transfer coeffcient of MWCNTs-water nanofluid in a flexible double pipe heat exchanger
۲۳Distributed robust adaptive control of high order nonlinear multi agent systems
۲۴Torsion analysis of infinite hollow cylinders of functionally graded materials weakened by multiple axisymmetric cracks
۲۵Experimental investigation of the effects of temperature and mass fraction on the dynamic viscosity of CuO-paraffin nanofluid
۲۶Wet chemistry approach to the preparation of tantalum-doped hydroxyapatite: Dopant content effects
۲۷Structural and impedance spectroscopy characteristics of BaCO3/BaSnO3/SnO2 nanocomposite: Observation of a non-monotonic relaxation behavior
۲۸Effect of two isothermal obstacles on the natural convection of nanofluid in the presence of magnetic field inside an enclosure with sinusoidal wall temperature distribution
۲۹Measuring the viscosity of Fe3O4-MWCNTs/EG hybrid nanofluid for evaluation of thermal efficiency: Newtonian and non-Newtonian behavior
۳۰Application of electrolyte injection to the electro-chemical discharge machining (ECDM) on the optical glass
۳۱Zn and Zr co-doped M-type strontium hexaferrite: Synthesis, characterization and hyperthermia application
۳۲An enhanced decentralized reactive power sharing strategy for inverter-based microgrid
۳۳Temperature effect on mechanical and tribological characterization of Mg-SiC nanocomposite fabricated by high rate compaction
۳۴Investigation of deep rolling effects on the fatigue life of Al-SiC nanocomposite
۳۵A new experimental correlation for non-Newtonian behavior of COOH-DWCNTs/antifreeze nanofluid
۳۶Nonlinear aircraft system identification using artificial neural networks enhanced by empirical mode decomposition
۳۷An improved signal envelope estimation method for analysis of acoustic signals emitted by remotely piloted helicopters
۳۸An adaptive current limiting strategy to prevent fuse-recloser miscoordination in PV-dominated distribution feeders
۳۹Assessment of electronic medical record subsystem of educational hospitals according to iranian ministry of health and medical education assessment indicators using analytical hierarchy process in 2016
۴۰Detailed comparison of compatibilizers MAPE and SEBS-g-MA on the mechanical/thermal properties, and morphology in ternary blend of recycled PET/HDPE/MAPE and recycled PET/HDPE/SEBS-g-MA
۴۱Comparative study of ann and anfis models for predicting temperature in machining
۴۲Experimental and numerical investigation of thermal loads in Inocnel 718 machining
۴۳Path-planning of a hybrid parallel robot using stiffness and workspace for foot rehabilitation
۴۴Spatial analysis of social justice in city of Isfahan, Iran
۴۵Electrically conductive poly- ϵ -caprolactone/polyethylene glycol/multi-wall carbon nanotube nanocomposite scaffolds coated with fibrin glue for myocardial tissue engineering
۴۶Fabrication and characterization of electrospun poly lactic-co-glycolic acid/zeolite nanocomposite scaffolds using bone tissue engineering
۴۷Development of fitted line and fitted cosine curve for recognition and analysis of unnatural patterns in process control charts
۴۸Solvent-free preparation of 3-aryl-2-[(aryl)(arylamino)]methyl-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one derivatives using ZnO-ZnAl2O4 nanocomposite as a heterogeneous catalyst
۴۹Fundamental frequency analysis of rectangular piezoelectric nanoplate under in-plane forces based on surface layer, non-local elasticity, and two variable refined plate hypotheses
۵۰An Aurivillius perovskite nano-structure of SrBi4Ti4O15: efficient catalyst for the preparation of novel dihydronaphtho[2′,1′:4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-7(6H)-one derivatives using HSBM technique
۵۱Using experimental data to estimate the heat transfer and pressure drop of non-Newtonian nanofluid flow through a circular tube: Applicable for use in heat exchangers
۵۲Adaptive sliding mode synchronisation for fractional-order non-linear systems in the presence of time-varying actuator faults
۵۳Effects of strontium adding on the drug delivery behavior of silica nanoparticles synthesized by P123-assisted sol-gel method
۵۴Experimental investigation of heat transfer and friction coefficient of the water/graphene oxide nanofluid in a pipe containing twisted tape inserts under air cross-flow
۵۵An experimental study of emission characteristics from cylindrical furnace: Effects of using diesel-ethanol-biodiesel blends and air swirl
۵۶On the performance of sink placement in WSNs considering energy-balanced compressive sensing-based data aggregation
۵۷Simulated and experimental investigation of the airfoil contour forming of 301 austenitic stainless steel considering the springback
۵۸Addition impact of nano-carbon black on the performance of MgO.CaO compounds
۵۹Rapid mechanochemical synthesis of nickel-vanadium carbide nanocomposite powder by magnesiothermic reaction
۶۰Mechanochemical self-explosive synthesis and characterization of Mo-V2C nanocomposite
۶۱Localization improvement in wireless sensor networks using a new statistical channel model
۶۲Anodic pine cone-like WO3/MoO3/TiO2 film with well-defined nanoflakes on Ti–6Al–7Nb implant
۶۳An experimental study on rheological behavior of a nanofluid containing oxide nanoparticle and proposing a new correlation
۶۴Present a multi-criteria modeling and optimization (energy, economic and environmental) approach of industrial combined cooling heating and power (CCHP) generation systems using the genetic algorithm, case study: A tile factory
۶۵Numerical investigation on the flow and heat transfer of a multi-lobe particle and equivalent spherical particles in a packed bed with considering the wall effects
۶۶A new practical feed-forward cascade analyze for close loop identification of combustion control loop system through RANFIS and NARX
۶۷Experimental evaluation, new correlation proposing and ANN modeling of thermal properties of EG based hybrid nanofluid containing ZnO-DWCNT nanoparticles for internal combustion engines applications
۶۸Microemulsion synthesis, optical and photocatalytic properties of vanadium-doped nano ZnO
۶۹Hydroxyapatite- M-type strontium hexaferrite: A new composite for hyperthermia applications
۷۰MgO-CeO2 nanocomposite: efficient catalyst for the preparation of 2-aminothiophenes and thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one derivatives
۷۱Numerical study on thermal performance of an air-cooled heat exchanger: Effects of hybrid nanofluid, pipe arrangement and cross section
۷۲A Low-Power High-Speed Spintronics-Based Neuromorphic Computing System Using Real Time Tracking Method
۷۳An overview of key challenges in the fabrication of metal matrix nanocomposites reinforced by graphene nanoplatelets
۷۴Comparison of nonlinear Von Karman and Cosserat theories in very large deformation of skew plates
۷۵The effect of bronze particles on CO2 laser cutting of reinforced polytetrafluoroethylene
۷۶A dynamic task scheduling framework based on chicken swarm and improved raven roosting optimization methods in cloud computing
۷۷Effect of omega-3 on plasma levels of homocysteine and fibrinogen following a single session of circuit resistance training in non-athlete obese women
۷۸Synthesis of 3,4,5-substituted furan-2(5H)-ones using Al-doped ZnO nanostructure
۷۹Development and validation of an enhanced semi-empirical method for estimation of aerodynamic characteristics of light, propeller-driven airplanes
۸۰Multi-objective optimization of functionally graded materials, thickness and aspect ratio in micro-beams embedded in an elastic medium
۸۱The Effect of Hydroalcoholic Extracts of Capsella Bursa-Pastoris on Heavy Menstrual Bleeding: A Randomized Clinical Trial.
۸۲A novel approach for dynamic compaction of Mg–SiC nanocomposite powder using a modified Split Hopkinson Pressure Bar
۸۳Fabrication of bioactive porous bredigite (Ca7MgSi4O16) scaffold via space holder method
۸۴A new correlation for estimating the thermal conductivity and dynamic viscosity of CuO/liquid paraffin nanofluid using neural network method
۸۵In-vitro biocompatibility, bioactivity, and mechanical strength of PMMA-PCL polymer containing fluorapatite and graphene oxide bone cements.
۸۶Designing an Inverter-based Operational Transconductance Amplifier-capacitor Filter with Low Power Consumption for Biomedical Applications
۸۷Differential quadrature method for two-dimensional unsaturated water flow
۸۸The design and validation of a hybrid digital-signal-processing plug-in for traditional cochlear implant speech processors.
۸۹Biofeedback efficacy to improve clinical symptoms and endoscopic signs of solitary rectal ulcer syndrome.
۹۰Chondrogenic Response in Presence of Cartilage Extracellular Matrix Nanoparticles.
۹۱Beneficial effects of the treatment of iron deficiency on clinical condition, left ventricular function, and quality of life in patients with chronic heart failure.
۹۲Design, Synthesis, Biological Evaluation and Molecular Modeling Study of Novel Indolizine-1-Carbonitrile Derivatives as Potential Anti-Microbial Agents.
۹۳A rare complication of nasogastric tube insertion.
۹۴Exosomes and microRNAs: New potential therapeutic candidates in Alzheimer disease therapy.
۹۵A new template and teleoperation system for human guided spine surgery.
۹۶Spiritual aspects of care for chronic Muslim patients: A qualitative study.
۹۷Social Support and Depression in Iranian Cancer Patients: the Role of Demographic Variables.
۹۸Incorporation of magnetic NaX zeolite/DOX into the PLA/chitosan nanofibers for sustained release of doxorubicin against carcinoma cells death in vitro.
۹۹ARA lncRNA, is upregulated in liver and breast tumor tissues.
۱۰۰Color Spectrographic Respiratory Monitoring from the External Ear Canal.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۵۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.