لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۷۲ مقاله شامل ۳۸۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۴۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Two contrary roles of Fe3O4 nanoparticles on kinetic and thermodynamic of Paclitaxel degradation by Citrobacter amalonaticus Rashtia immobilized on sodium alginate gel beads.
۲Ecological risk assessment of trace metals in the surface sediments of the Persian Gulf and Gulf of Oman: Evidence from subtropical estuaries of the Iranian coastal waters.
۳Ultrasound induced strain in ultrasmall CoFe2O4@polyvinyl alcohol nanocomposites.
۴p53 and miR-34b/c genetic variation and their impact on ulcerative colitis susceptibility.
۵Electrochemical characterization of in situ functionalized gold organosulfur self-assembled monolayer with conducting polymer and carbon nanotubes for determination of rutin.
۶Characterization of (Uropathogenic) E. coli isolated from urinary tract infections: phylogenetic typing and distribution of virulence-associated traits.
۷SEPP1 and SEP15 gene polymorphisms and susceptibility to breast cancer.
۸Effect of flavonoids rich extract of Capparis spinosa on inflammatory involved genes in amyloid-beta peptide injected rat model of Alzheimer's disease.
۹A novel method for predicting kidney stone type using ensemble learning
۱۰Optimal process integration architectures in off-site construction: Theorizing the use of multi-skilled resources
۱۱Characterization and inhibition studies of hemolymph phenoloxidase from Dociostaurus maroccanus
۱۲New strategies for estimation of cut and fill areas in road design with different ground cross-section offsets
۱۳Experimental and Theoretical Investigations of Magnetic Properties of Co Ferrite/Polyvinyl Alcohol Nanocomposites
۱۴SEPP1 and SEP15 gene polymorphisms and susceptibility to breast cancer
۱۵Molecular engineering of the electronic, structural, and electrochemical properties of nanostructured 1-methyl-4-phenyl 1,2,4 triazolium-based [PhMTZ][X1–10] ionic liquids through anionic changing
۱۶Characterization of (Uropathogenic) E. coli isolated from urinary tract infections: phylogenetic typing and distribution of virulence-associated traits
۱۷p53 and miR-34b/c genetic variation and their impact on ulcerative colitis susceptibility
۱۸Capacity and channel coding for wireless point-to- point Z2 channel
۱۹Evaluation of different statistical methods using SAS software: an in silico approach for analysis of real-time PCR data
۲۰An investigation on the fresh and hardened properties of self-compacting concrete incorporating magnetic water with various pozzolanic materials
۲۱An experimental and numerical investigation on low velocity impact response of a composite structure inspired by dragonfly wing configuration
۲۲Additive-induced aggregate changes of two structurally similar dyes in aqueous solutions: A comparative photophysical study
۲۳Effect of SnO2, ZrO2, and CaCO3 nanoparticles on water transport and durability properties of self-compacting mortar containing fly ash: Experimental observations and ANFIS predictions
۲۴Modules which are invariant under t-automorphisms of their injective hulls
۲۵Minimizing an indefinite quadratic function subject to a single indefinite quadratic constraint
۲۶Synthesis and evaluation of MoWCoS/G and MoWCuS/G as new transition metal dichalcogenide nanocatalysts for electrochemical hydrogen evolution reaction
۲۷Ultrasound induced strain in ultrasmall CoFe2O4@polyvinyl alcohol nanocomposites
۲۸Investigation on endosymbionts of Mediterranean flour moth gut and studying their role in physiology and biology
۲۹Jastrow-like ground states for quantum many-body potentials with near-neighbors interactions
۳۰Development of an adaptive discharge coefficient to improve the accuracy of cross-ventilation airflow calculation in building energy simulation tools
۳۱Ecological risk assessment of trace metals in the surface sediments of the Persian Gulf and Gulf of Oman: Evidence from subtropical estuaries of the Iranian coastal waters
۳۲A powerful discriminative approach for selecting the most efficient unit in DEA
۳۳On Higher-Order Wave Equations in GUP Formalism
۳۴The influence of MCM-41 mesoporous shell in photocatalytic activity of magnetic core-shell
۳۵A molecular dynamics study on the buckling behavior of cross-linked functionalized carbon nanotubes under physical adsorption of polymer chains
۳۶Electrochemical characterization of in situ functionalized gold organosulfur self-assembled monolayer with conducting polymer and carbon nanotubes for determination of rutin
۳۷Two contrary roles of Fe3O4 nanoparticles on kinetic and thermodynamic of Paclitaxel degradation by Citrobacter amalonaticus Rashtia immobilized on sodium alginate gel beads
۳۸Techno-economic role of PV tracking technology in a hybrid PV-hydroelectric standalone power system
۳۹Effect of flavonoids rich extract of Capparis spinosa on inflammatory involved genes in amyloid-beta peptide injected rat model of Alzheimer's disease
۴۰On the solution of a class of complex symmetric linear systems
۴۱Template-based synthesis of uniform bimetallic nickel-tin oxide hollow nanospheres as a new sensing platform for detection of erythrosine in food products
۴۲Multi-objective game theory model and fuzzy programing approach for sustainable watershed management
۴۳Optimized treatment of wastewater containing cytotoxic drugs by living and dead biomass of the freshwater microalga, Chlorella vulgaris
۴۴Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading
۴۵Genetic similarities and phylogenetic analysis of human and farm animal species based on mitogenomic nucleotide sequences
۴۶An input–output damage detection method using static equivalent formulation of dynamic vibration
۴۷Cyclic testing of steel frames infilled with concrete sandwich panels
۴۸Improving the CFD modelling of cross-ventilation in highly-packed urban areas
۴۹Atomistic-continuum modeling of vibrational behavior of carbon nanotubes using the variational differential quadrature method
۵۰Nonlinear harmonically excited vibration of third-order shear deformable functionally graded graphene platelet-reinforced composite rectangular plates
۵۱Removal of Cd(ӀӀ) and phenol using novel cross-linked magnetic EDTA/chitosan/TiO2 nanocomposite
۵۲Synthesis and characterization of MCM-41 ropes
۵۳One-pot chemoselective synthesis of novel pyrrole-substituted pyrido [2,3-d]pyrimidines using [γ-Fe2O3@HAp-SO3H] as an efficient nanocatalyst
۵۴Comparison of optical properties and photocatalytic behavior of TiO2/MWCNT, CdS/MWCNT and TiO2/CdS/MWCNT nanocomposites
۵۵Application of 3D gold nanotube ensembles in electrochemical sensing of ultra-trace Hg (II) in drinkable water
۵۶PVP-assisted enhancement in ion storage performance of sol-gel derived nano-structured NiCo2O4 thin films as battery-type electrode
۵۷High performance of mixed halide perovskite solar cells: Role of halogen atom and plasmonic nanoparticles on the ideal current density of cell
۵۸Evaluation of thiazolidinone derivatives as a new class of mushroom tyrosinase inhibitors
۵۹The impact of customers’ participation level and various incentive values on implementing emergency demand response program in microgrid operation
۶۰Performance improvement of plasmonic-based thin film assisted MSM-PDs
۶۱Modelling enhancement of cross-ventilation in sheltered buildings using stochastic optimization
۶۲Perturbed resonant 1-soliton solution with anti-cubic nonlinearity by Riccati-Bernoulli sub-ODE method
۶۳Mixed fractional Heston model and the pricing of American options
۶۴A hybrid algorithm coupling genetic programming and Nelder–Mead for topology and size optimization of trusses with static and dynamic constraints
۶۵Nanoporous Na+-montmorillonite perchloric acid as an efficient heterogeneous catalyst for synthesis of merocyanine dyes based on isoxazolone and barbituric acid
۶۶Molecular dynamics study of gigahertz nanomechanical oscillators based on an ion inside a series of electrically charged carbon nanotubes
۶۷Molecular docking based on virtual screening, molecular dynamics and atoms in molecules studies to identify the potential human epidermal receptor 2 intracellular domain inhibitors
۶۸Effects of Starting Precursor Ratio on Optoelectrical Properties and Blue Emission of Nanostructured C-ZnS Thin Films Prepared by Spin Coating
۶۹A comparison of MVDR and LCMV beamformers’ floating point implementations on FPGAs
۷۰Bending analysis of functionally graded nanobeams based on the fractional nonlocal continuum theory by the variational Legendre spectral collocation method
۷۱Some physical properties of n-IZO/p-CuO thin film heterojunction diodes completely made by spray pyrolysis
۷۲A one-step biomarker quantification methodology for DCE-MRI of adnexal masses: Capturing kinetic pattern from early to late enhancement
۷۳Functional variants of p21 gene alter susceptibility to meningioma.
۷۴Facile and Efficient Synthesis of Tetrahydrobenzimidazo [2,1-
۷۵Fine tuning the emission wavelengths of the 7-hydroxy-1-indanone based nano-structure dyes: Near-infrared (NIR) dual emission generation with large stokes shifts.
۷۶An inter-subunit disulfide bond of artemin acts as a redox switch for its chaperone-like activity.
۷۷Characterization of active and infiltrative tumorous subregions from normal tissue in brain gliomas using multiparametric MRI.
۷۸The Molecular Basis of the Sodium Dodecyl Sulfate Effect on Human Ubiquitin Structure: A Molecular Dynamics Simulation Study.
۷۹Effect of Polygonum persicaria (Polygonales: Polygonaceae) Extracted Agglutinin on Life Table and Antioxidant Responses in Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) Larvae.
۸۰Zein nanoparticle as a novel BMP6 derived peptide carrier for enhanced osteogenic differentiation of C2C12 cells.
۸۱Screening for Causative Mutations of Major Prolificacy Genes in Iranian Fat-Tailed Sheep.
۸۲VDR and GC gene polymorphisms modulate the risk of lumbar disc degeneration in Iran.
۸۳Molecular Design of Efficient Organic D-A-π -A Dye Featuring Triphenylamine as Donor Fragment for Application in Dye-Sensitized Solar Cells.
۸۴Ornamental potential and freezing tolerance of six Thymus spp. species as ground-covering plants in the landscape Šešių rūšių čiobrelių, skirtų vietovėms apželdinti, dekoratyvumo potencialas ir atsparumas šalčiui
۸۵Investigating the bias resulted from ignoring bulmer effect on the genetic and economic output in progeny test and genomic selection program Bulmer etkisinin gözardı edilmesinin projeni testinde genetik ve ekonomik sonuçları ve genomik seleksiyon programındaki olumsuz etkisinin araştırılması
۸۶A force analogy method (FAM) assessment on different static condensation procedures for frames with full Rayleigh damping
۸۷The mediation role of social capital in relationship between buyer-supplier relationship with green supply chain collaboration
۸۸Islamic symbols in food packaging and purchase intention of Muslim consumers
۸۹Statistical optimization and modeling approach for azo dye decolorization: Combined effects of ultrasound waves and nanomaterial-based adsorbent
۹۰The simultaneous effect of electromagnetic and ultrasound treatments on Escherichia coli count in red grape juice
۹۱Proteochemometric modeling of the origin of thymidylate synthase inhibition
۹۲A suitable method for removing of heavy metal ions from aqueous solutions using proper copolymer and its derivations
۹۳Recent Advances in the Synthesis of Biscoumarin Derivatives
۹۴Optimal design of hybrid photovoltaic-hydroelectric standalone energy system for north and south of Iran
۹۵The order of minimal realization of Jordan canonical form systems
۹۶Prediction of UCS and CBR of microsilica-lime stabilized sulfate silty sand using ANN and EPR models; application to the deep soil mixing
۹۷Two descriptions of relative derived categories
۹۸Characterization of active and infiltrative tumorous subregions from normal tissue in brain gliomas using multiparametric MRI
۹۹The effect of resistance training set configuration on strength, power, and hormonal adaptation in female volleyball players
۱۰۰Exponential differential operators for singular integral equations and space fractional Fokker-Planck equation

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۷۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.