لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۴۷ مقاله شامل ۳۲۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Role of adenosine signaling in the pathogenesis of breast cancer.
۲A comparison between ten advanced and soft computing models for groundwater qanat potential assessment in Iran using R and GIS
۳Evaluation of different statistical methods using SAS software: an in silico approach for analysis of real-time PCR data
۴Towards application of linear genetic programming for indirect estimation of the resilient modulus of pavements subgrade soils
۵Finite groups with a given number of relative centralizers
۶Stress-update algorithms for Bigoni-Piccolroaz yield criterion coupled with a generalized function of kinematic hardening laws
۷Separate and simultaneous binding of tamoxifen and estradiol to human serum albumin: Spectroscopic and molecular modeling investigations
۸Three VO2+ complexes of the pyridoxal-derived Schiff bases: Synthesis, experimental and theoretical characterizations, and catalytic activity in a cyclocondensation reaction
۹The concern of emergence of multi-station reaction pathways that might make stepwise the mechanism of the 1,3-dipolar cycloadditions of azides and alkynes
۱۰Role of adenosine signaling in the pathogenesis of breast cancer
۱۱Effect of Hydrostatic Pressure on the Structural, Electronic and Optical Properties of SnS2 with a Cubic Structure: The DFT Approach
۱۲Optimizing Teleportation Cost in Distributed Quantum Circuits
۱۳Groundwater potential mapping using C5.0, random forest, and multivariate adaptive regression spline models in GIS.
۱۴Immunomodulatory and Anti-inflammatory Effects of Thymoquinone.
۱۵Targeting the leptin receptor: To evaluate therapeutic efficacy and anti-tumor effects of Doxil, in vitro and in vivo in mice bearing C26 colon carcinoma tumor.
۱۶Familial Esophageal Squamous Cell Carcinoma with damaging rare/germline mutations in KCNJ12/KCNJ18 and GPRIN2 genes.
۱۷Some complementary inequalities to Jensen's operator inequality.
۱۸The computational study of the γ-Fe
۱۹Development and psychometric properties of the Hookah Smoking Initiation for Women Questionnaire (HIWQ).
۲۰Multi-spectroscopic and molecular modeling studies to reveal the interaction between propyl acridone and calf thymus DNA in the presence of histone H1: binary and ternary approaches.
۲۱Does high pressure have any effect on the structure of alpha amylase and its ability to binding to the oligosaccharides having 3-7 residues? Molecular dynamics study.
۲۲Progressive delayed respiratory complications of sulfur mustard poisoning in 43 Iranian veterans, three decades after exposure.
۲۳DMRFusion: A differentially methylated region detection tool based on the ranked fusion method.
۲۴Cytotoxic Effects and Anti-Angiogenesis Potential of Pistachio (Pistacia vera L.) Hulls against MCF-7 Human Breast Cancer Cells.
۲۵An overview on hepatoprotective effects of thymoquinone.
۲۶Effects of oral dosage of lead acetate II on osteocalcin gene expression in rat mesenchymal stem cells
۲۷Solid-phase extraction of ultra-trace levels of lead using tannic acid-coated graphene oxide as an efficient adsorbent followed by electrothermal atomic absorption spectrometry; Response surface methodology-central composite design
۲۸Heat-flux estimation in a nonlinear heat conduction problem with a dual-phase-lag model
۲۹The effect of crops cultivation on soil erosion indices based on ImpelERO model in northeast Iran
۳۰An in vitro study on curcumin delivery by nano-micelles for esophageal squamous cell carcinoma (KYSE-30)
۳۱A hybrid Bayesian network and tensor factorization approach for missing value imputation to improve breast cancer recurrence prediction
۳۲Missing value imputation for breast cancer diagnosis data using tensor factorization improved by enhanced reduced adaptive particle swarm optimization
۳۳DMRFusion: A differentially methylated region detection tool based on the ranked fusion method
۳۴Cytotoxic effects and anti-angiogenesis potential of pistachio (Pistacia vera L.) hulls against MCF-7 human breast cancer cells
۳۵Inverse analysis of a porous fin to estimate time-dependent base temperature
۳۶Some complementary inequalities to Jensen’s operator inequality
۳۷Antioxidant response of bamboo (Indocalamus latifolius) as affected by heavy metal stress
۳۸Synthesis of New Pyrimido[4′,5′:3,4]pyrazolo[1,2-b]phthalazine-4,7,12-triones: Derivatives of a New Heterocyclic Ring System
۳۹Novel CuFe2O4@SiO2-OP2O5H magnetic nanoparticles: Preparation, characterization and first catalytic application to the synthesis of 1,8-dioxo-octahydroxanthenes
۴۰Effect of Magnetized Ethanol on the Shape Evolution of Zinc Oxide from Nanoparticles to Microrods: Experimental and Molecular Dynamic Simulation Study
۴۱Novel three-step synthesis of imidazo[1,2-c]quinazoline-5(6H)-thione derivatives
۴۲The effects of 12 weeks body balance and pelvic floor muscles exercise on back pain intensity during pregnancy
۴۳Synthesis of new 3H-chromeno[2,3-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-diones via the tandem intramolecular Pinner/Dimroth rearrangement
۴۴Analysis of the climate change effect on wheat production systems and investigate the potential of management strategies
۴۵Synthesis and application of polythiophene-coated Fe3O4 nanoparticles for preconcentration of ultra-trace levels of cadmium in different real samples followed by electrothermal atomic absorption spectrometry
۴۶Numerical ANFIS-Based Formulation for Prediction of the Ultimate Axial Load Bearing Capacity of Piles Through CPT Data
۴۷Generating the visual biofeedback signals applicable to reduction of wrist spasticity: A pilot study on stroke patients
۴۸Synthesis and characterization of supportless Ni-Pd-CNT nanocatalyst for hydrogen production via steam reforming of methane
۴۹Quantum Mechanical Study of γ-Fe2O3 Nanoparticle as a Nanocarrier for Anticancer Drug Delivery
۵۰New empirical formulations for indirect estimation of peak-confined compressive strength and strain of circular RC columns using LGP method
۵۱Human serum albumin–amlodipine binding studied by multi-spectroscopic, zeta-potential, and molecular modeling techniques
۵۲Multi-spectroscopic and molecular modeling studies to reveal the interaction between propyl acridone and calf thymus DNA in the presence of histone H1: binary and ternary approaches
۵۳Targeting the leptin receptor: To evaluate therapeutic efficacy and anti-tumor effects of Doxil, in vitro and in vivo in mice bearing C26 colon carcinoma tumor
۵۴Groundwater potential mapping using C5.0, random forest, and multivariate adaptive regression spline models in GIS
۵۵Probing the binding of lomefloxacin to a calf thymus DNA-histone H1 complex by multi-spectroscopic and molecular modeling techniques
۵۶In-situ synthesis and characterization of nano-structured NiAl-Al2O3 composite during high energy ball milling
۵۷Phase Control of Transient Optical Properties of Double Coupled Quantum-Dot Nanostructure via Gaussian Laser Beams
۵۸HPLC profiling of phenolics and flavonoids of Adonidia merrillii fruits and their antioxidant and cytotoxic properties.
۵۹MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Cardiomyocytes.
۶۰A colorimetric gold nanoparticle aggregation assay for malathion based on target-induced hairpin structure assembly of complementary strands of aptamer.
۶۱Phase transitions and magnetization of the mixed-spin Ising-Heisenberg double sawtooth frustrated ladder.
۶۲Petrography, major and trace elemental geochemistry of the ordovician-silurian siliciclastics in North of tabas block, central Iran: Implications for provenance and paleogeography
۶۳Antiangiogenic and antiapoptotic effects of green-synthesized zinc oxide nanoparticles using
۶۴HPLC profiling of phenolics and flavonoids of Adonidia merrillii fruits and their antioxidant and cytotoxic properties
۶۵Optimization of PLGA formulation containing protein or peptide-based antigen: Recent advances.
۶۶Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectors.
۶۷A novel three-input approximate XOR gate design based on quantum-dot cellular automata
۶۸Structural and mechanistic studies of γ-Fe2O3 nanoparticle as capecitabine drug nanocarrier
۶۹High-order sliding mode control of a bioreactor model through non-commensurate fractional equations
۷۰Assessment of Soil Fertility for Sugar Beet Production Using Fuzzy AHP Approach and GIS in the Northeastern region of Iran
۷۱Continuing Professional Development Strategies: A Model for the Iranian EFL Teachers’ Success
۷۲Generation of circular polarization in CMB radiation via nonlinear photon-photon interaction
۷۳Solvent Effects on the Structure And Spectroscopic Properties of the Second-Generation Anticancer Drug Carboplatin: A Theoretical Insight
۷۴Random vortex method for geometries with unsolvable schwarz-christoffel formula
۷۵DFT study on the mechanistic, energetic and structural aspects of adsorption of tirapazamine onto pristine and functionalized carbon nanotubes
۷۶Cardiogenic effects of characterized Geum urbanum extracts on adipose-derived human mesenchymal stem cells.
۷۷Evaluation of different gridded rainfall datasets for rainfed wheat yield prediction in an arid environment.
۷۸Effect of bioactive glass nanoparticles on biological properties of PLGA/collagen scaffold.
۷۹Use of spectroscopic and zeta potential techniques to study the interaction between lysozyme and curcumin in the presence of silver nanoparticles at different sizes.
۸۰Effects of Oral Dosage of Lead Acetate II on Osteocalcin Gene Expression in Rat Mesenchymal Stem Cells.
۸۱An
۸۲Protective effects of crocetin on depression-like behavior induced by immobilization in rat.
۸۳Association of virulence gene expression with colistin-resistance in Acinetobacter baumannii: analysis of genotype, antimicrobial susceptibility, and biofilm formation.
۸۴The association between green tea consumption and breast cancer risk: A systematic review and meta-analysis.
۸۵Simultaneous detection and determination of mercury (II) and lead (II) ions through the achievement of novel functional nucleic acid-based biosensors.
۸۶Silver Nanoparticles Synthesized Coating with
۸۷The data on health locus of control and its relationship with quality of life in HIV-positive patients.
۸۸Data on insulin therapy refusal among type II diabetes mellitus patients in Mashhad, Iran.
۸۹The diagnostic and prognostic value of copeptin in cardiovascular disease, current status, and prospective.
۹۰Using Modified Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) to assess undergraduate medical students.
۹۱Treatment of the breast cancer by using low frequency electromagnetic fields and Mn(II) complex of a Schiff base derived from the pyridoxal.
۹۲A label-free fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on dsDNA-capped mesoporous silica nanoparticles and Rhodamine B.
۹۳Association between carotid intima-media thickness and ulcerative colitis: a systematic review and meta-analysis.
۹۴Human serum Albumin-malathion complex study in the presence of silver nanoparticles at different sizes by multi spectroscopic techniques.
۹۵Isothermal titration calorimetry and stopped flow circular dichroism investigations of the interaction between lomefloxacin and human serum albumin in the presence of amino acids.
۹۶Apoptotic efficacy and antiproliferative potential of silver nanoparticles synthesised from aqueous extract of sumac (
۹۷Using paracrine effects of Ad-MSCs on keratinocyte cultivation and fabrication of epidermal sheets for improving clinical applications.
۹۸Growth Responses and Photosynthetic Indices of Bamboo Plant (
۹۹Comparative study of teaching natural delivery benefits and optimism training on mothers' attitude and intention to select a type of delivery: an educational experiment.
۱۰۰Impact of curcumin on sirtuins: A review.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۴۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.