لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۲۵ مقاله شامل ۵۰۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Heterogeneous sonocatalytic degradation of anazolene sodium by synthesized dysprosium doped CdSe nanostructures.
۲Carvacrol promotes angiogenic paracrine potential and endothelial differentiation of human mesenchymal stem cells at low concentrations.
۳Fuzzy Logic Based Reliable and Real-Time Routing Protocol for Mobile Ad hoc Networks
۴A numerical study on heat transfer of the nanofluid flow inside helical tube through the two-phase method
۵Synthesis of a variety of key medicinal heterocyclic compounds via chemical fixation of CO2 onto o-alkynylaniline derivatives
۶The interaction of phosgene gas with different BN nanocones: DFT studies
۷Heterogeneous sonocatalytic degradation of anazolene sodium by synthesized dysprosium doped CdSe nanostructures
۸Synthesis of Fe3O4@NiO core-shell nanocomposite by the precipitation method and investigation of Cr(VI) adsorption efficiency
۹Surface imprinting of silica gel by methyldopa and its application in the solid phase extraction procedure
۱۰Design and simulation of all optical decoder based on nonlinear PhCRRs
۱۱An all optical 8 to 3 encoder based on photonic crystal OR-gate ring resonators
۱۲Ultrasonic-assisted synthesis of nano lead(II) coordination polymer as precursors for preparation of lead(II) oxide nano-structures: Thermal, optical properties and XRD studies
۱۳Magnetorheological and volumetric properties of starch and polyethylene glycol solutions in the presence of nio nanoparticles
۱۴Correction to: Reversible Flip-Flops in Quantum-Dot Cellular Automata (International Journal of Theoretical Physics, (2017), 56, 9, (2990-3004), 10.1007/s10773-017-3466-8)
۱۵Energy-Aware Clustering-Based Routing in Wireless Sensor Networks Using Cuckoo Optimization Algorithm
۱۶English vocabulary learning through recommender system based on sentence complexity and vocabulary difficulty
۱۷Changes in essential oil accumulation of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) in response to phosphate biological and chemical fertilizer
۱۸Ultrasonic-assisted synthesis of nano lead(II) coordination polymer as precursors for preparation of lead(II) oxide nano-structures: Thermal, optical properties and XRD studies.
۱۹Correction: Synergistic Effect of Free and Nano-encapsulated Chrysin-Curcumin on Inhibition of hTERT Gene Expression in SW480 Colorectal Cancer Cell Line.
۲۰Regulatory effect of Resveratrol and Prednisolone on MDR1 Gene Expression in Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line (CCRF-CEM): An Epigenetic Perspective.
۲۱Comparison of the Effects of Clofibrate and Silafibrate on Sperm Parameters Quality and Sex Hormones in Male Rats.
۲۲Nanocatalysts for C-Se cross-coupling reactions
۲۳The effect of physical priming of seed on traits and yield of corn (Zea mays L.) under water deficit conditions in Iran
۲۴The effect of crops cultivation on soil erosion indices based on ImpelERO model in northeast Iran
۲۵Solid-liquid phase change investigation through a double pipe heat exchanger dealing with time-dependent boundary conditions
۲۶Three component coupling of amines, alkyl halides and carbon dioxide: An environmentally benign access to carbamate esters (urethanes)
۲۷DFT study on the adsorption behavior and electronic response of AlN nanotube and nanocage toward toxic halothane gas
۲۸Adsorption properties of chloropicrin on pristine and borazine-doped nanographenes: A theoretical study
۲۹Si-doped phagraphene as a drug carrier for adrucil anti-cancer drug: DFT studies
۳۰Web-based monitoring system using Wireless Sensor Networks for traditional vineyards and grape drying buildings
۳۱Co-electrodeposition and properties evaluation of functionally gradient nickel coated ZrO2 composite coating
۳۲Effect of fruit and milk sugars on solute–solvent interactions of diphenhydramine-hydrochloride drug in aqueous solutions in viewpoint of volumetric and transport properties
۳۳Designing a 2-to-4 decoder on nanoscale based on quantum-dot cellular automata for energy dissipation improving
۳۴An optimized Bidding-based coverage improvement algorithm for hybrid wireless sensor networks
۳۵An optimized design of full adder based on nanoscale quantum-dot cellular automata
۳۶Optical graphene quantum dots gas sensors: Theoretical study
۳۷Anatomic features of c-shaped mandibular second molars in a selected iranian population using CBCT
۳۸A model for examining the factors impacting the near field communication technology adoption in the organizations
۳۹Synergistic Effect of Free and Nano-encapsulated Chrysin-Curcumin on Inhibition of hTERT Gene Expression in SW480 Colorectal Cancer Cell Line
۴۰The influence of the double-ring nanotubules diameter of Bn (n = 14, 20, 24 and 32) on the electronic and structural properties due to lithium atom doping: quantum chemistry approach
۴۱A Program-Aware Fault-Injection Method for Dependability Evaluation Against Soft-Error Using Genetic Algorithm
۴۲Fuzzy Logic Based Distance and Energy-Aware Routing Protocol in Delay-Tolerant Mobile Sensor Networks
۴۳Tunable High Performance 16-Channel Demultiplexer on 2D Photonic Crystal Ring Resonator Operating at Telecom Wavelengths
۴۴A novel proposal for all-optical Galois field adder based on photonic crystals
۴۵Correction: Synergistic Effect of Free and Nano-encapsulated Chrysin-Curcumin on Inhibition of hTERT Gene Expression in SW480 Colorectal Cancer Cell Line
۴۶An Optical Five Channel Demultiplexer-Based Simple Photonic Crystal Ring Resonator for WDM Applications
۴۷Quantum-dot Cellular Automata in Designing the Arithmetic and Logic Unit: Systematic Literature Review, Classification and Current Trends
۴۸Correction to: A new three-level fault tolerance arithmetic and logic unit based on quantum dot cellular automata (Microsystem Technologies, (2018), 24, 2, (1295-1305), 10.1007/s00542-017-3502-x)
۴۹Evaluation of sustainable supply chain risk management using an integrated fuzzy TOPSIS- CRITIC approach
۵۰Semi-pilot scale fluidized bed reactor for removal of a textile dye through heterogeneous Fenton process using natural pyrite
۵۱The ClCN adsorption on the pristine and Al-doped boron nitride nanosheet, nanocage, and nanocone: Density functional studies
۵۲Sonochemical preparation and photocatalytic application of Ag-ZnS-MWCNTs composite for the degradation of Rhodamine B under visible light: Experimental design and kinetics modeling
۵۳A novel fault tolerant majority gate in quantum-dot cellular automata to create a revolution in design of fault tolerant nanostructures, with physical verification
۵۴Encapsulated cholesterol oxidase in metal-organic framework and biomimetic Ag nanocluster decorated MoS2 nanosheets for sensitive detection of cholesterol
۵۵Optical absorption in planar graphene superlattice: The role of structural parameters
۵۶Small scale effects on buckling and postbuckling behaviors of axially loaded FGM nanoshells based on nonlocal strain gradient elasticity theory
۵۷Programming guidelines for improving software resiliency against soft-errors without performance overhead
۵۸Phase Control of Transient Optical Properties of Double Coupled Quantum-Dot Nanostructure via Gaussian Laser Beams
۵۹A study of the diagnostic value of Inhibin A Tests for occurrence of preeclampsia in pregnant women.
۶۰Molecular interactions of thymol with bovine serum albumin: Spectroscopic and molecular docking studies.
۶۱Improvement in the stability of betanin by liposomal nanocarriers: Its application in gummy candy as a food model.
۶۲Investigation of caspase 9 gene expression and apoptosis induction after photodynamic therapy with zinc phthalocyanine in SW872 skin cancer cell line
۶۳A systematic literature review on QoS-aware service composition and selection in cloud environment
۶۴Filtering properties of Thue–Morse nano-photonic crystals containing high-temperature superconductor
۶۵A hybrid intrusion detection system based on ABC-AFS algorithm for misuse and anomaly detection
۶۶A Content-Addressable Memory structure using quantum cells in nanotechnology with energy dissipation analysis
۶۷Formal verification approaches and standards in the cloud computing: A comprehensive and systematic review
۶۸Low-bias flat band-stop filter based on velocity modulated gaussian graphene superlattice
۶۹Performance of agitated-vessel U tube heat exchanger using spiky twisted tapes and water based metallic nanofluids
۷۰Robust tunable excitonic features in monolayer transition metal dichalcogenide quantum dots
۷۱Resource discovery in the peer to peer networks using an inverted ant colony optimization algorithm
۷۲Selfish node detection in ad hoc networks based on fuzzy logic
۷۳Behavior-based decision making: a tutorial
۷۴Effect of Prying Action Forces on Design Method of Rigid Bolted Connections with Circular End Plate
۷۵Design of Improved Arithmetic Logic Unit in Quantum-Dot Cellular Automata
۷۶An Optimized Three-Level Design of Decoder Based on Nanoscale Quantum-Dot Cellular Automata
۷۷Low Input Power an All Optical 4? ×? 2 Encoder based on Triangular Lattice Shape Photonic Crystal
۷۸Recommender systems: A systematic review of the state of the art literature and suggestions for future research
۷۹Proposal for realizing an all-optical half adder based on photonic crystals
۸۰Comparison of the effects of clofibrate and silafibrate on sperm parameters quality and sex hormones in male rats
۸۱Load balancing mechanisms in the software defined networks: a systematic and comprehensive review of the literature
۸۲Herman Melville in Iran: Translations, interpretations, and receptions
۸۳Effect of alcoholic euphorbia cyparissias extract on histologic alternation in prostate and seminal vesicle in diabetic model
۸۴Probabilistic and Multi-Objective Placement of D-STATCOM in Distribution Systems Considering Load Uncertainty
۸۵On lithium doping in two stable nano-flakes of the B24: The double-ring versus the quasiplanar configuration
۸۶Adaptive nonsingular terminal sliding mode controller for micro/nanopositioning systems driven by linear piezoelectric ceramic motors.
۸۷Anatomic Features of C-shaped Mandibular Second Molars in a Selected Iranian Population Using CBCT.
۸۸Synergistic Growth Inhibitory Effects of Chrysin and Metformin Combination on Breast Cancer Cells through hTERT and Cyclin D1 Suppression
۸۹Big data handling mechanisms in the healthcare applications: A comprehensive and systematic literature review.
۹۰Protective Effects of Matricaria chamomilla Extract on Torsion/ Detorsion-Induced Tissue Damage and Oxidative Stress in Adult Rat Testis.
۹۱miRNA 196a2(rs11614913) & 146a(rs2910164) polymorphisms & breast cancer risk for women in an Iranian population.
۹۲Characterizing the Interaction between Pyrogallol and Human Serum Albumin by Spectroscopic and Molecular Docking Methods.
۹۳Ultrasound-assisted Synthesis of Ag-ZnS/rGO and its Utilization in Photocatalytic Degradation of Tetracycline Under Visible Light Irradiation.
۹۴Association between the PPARa and PPARGCA gene variations and physical performance in non-trained male adolescents.
۹۵Synthesis of TiO
۹۶The ameliorative effect of carvacrol on oxidative stress and germ cell apoptosis in testicular tissue of adult diabetic rats.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۲۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.