لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۴۵ مقاله شامل ۱۳۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Nordhaus–Gaddum bounds for total Roman domination
۲Hardenability of Nanocrystalline Bulk Steel
۳Effect of miscibility on migration of third component in star-like co-continuous and disperse-within-disperse mixed brushes
۴Supramolecular donor-acceptor structures via orienting predeveloped fibrillar poly(3-hexylthiophene) crystals on bared/functionalized/grafted reduced graphene oxide with novel thiophenic constituents
۵Electrophoretic deposition of fiber hydroxyapatite/titania nanocomposite coatings
۶Corrigendum to “Environmental monitoring of complex hydrocarbon mixtures in water and soil samples after solid phase microextraction using PVC/MWCNTs nanocomposite fiber” (Chemosphere (2013) 93(9) (1920–1926) (S0045653513009296) (10.1016/j.chemosphere.2013.06.072))
۷Co-intercalation of Acid Red-27/sodium dodecyl sulfate in a Ce-containing Ni-Al-layered double hydroxide matrix and characterization of its luminescent properties
۸Effect of carbon precursor on electrochemical performance of LiFePO4-C nano composite synthesized by ultrasonic spray pyrolysis as cathode active material for Li ion battery
۹Enhanced microwave absorption property of MnFe9n+3O15n+4(0≤n≤1) (M = Ba, Sr)/CaCu3Ti4O12/ phosphorus-doped g-C3N4 nanocomposite: Preparation and optimization
۱۰A highly sensitive chemical gas detecting device based on N-doped ZnO as a modified nanostructure media: A DFT+NBO analysis
۱۱Real-time based approach for intelligent building energy management using dynamic price policies
۱۲Risk-based energy management of renewable-based microgrid using information gap decision theory in the presence of peak load management
۱۳Theoretical study of the structural and electronic properties of novel stanene-based buckled nanotubes and their adsorption behaviors
۱۴Proposal and thermoeconomic analysis of geothermal flash binary power plants utilizing different types of organic flash cycle
۱۵Aharonov-Casher effect and quantum transport in graphene based nano rings: A self-consistent Born approximation
۱۶Mimetic Ag nanoparticle/Zn-based MOF nanocomposite (AgNPs@ZnMOF) capped with molecularly imprinted polymer for the selective detection of patulin
۱۷Investigation of the adsorption of ozone molecules on TiO2/WSe2 nanocomposites by DFT computations: Applications to gas sensor devices
۱۸Effects of freeze and cold stress on certain physiological and biochemical traits in sensitive and tolerant barley (Hordeum vulgare) genotypes
۱۹Adsorption of toxic SOx molecules on heterostructured TiO2/ZnO nanocomposites for gas sensing applications: a DFT study
۲۰Stochastics multi-objective modelling of simultaneous reconfiguration of power distribution network and allocation of DGs and capacitors
۲۱Adsorption of thiophene on n-doped tio2Mos2 nanocomposites investigated by van der waals corrected density functional theory
۲۲Phosphated tungstate: An efficient new solid phosphoric acid catalyst for the synthesis of heterocyclic nitrones
۲۳PEGylated graphene oxide/Fe3O4 nanocomposite: Synthesis, characterization, and evaluation of its performance as de novo drug delivery nanosystem.
۲۴Anisotropic Friedel oscillations in graphene-like materials: The Dirac point approximation in wave-number dependent quantities revisited.
۲۵Application of sunflower stalk-carbon nitride nanosheets as a green sorbent in the solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons followed by HPLC.
۲۶Halomonas tabrizica sp. nov., a novel moderately halophilic bacterium isolated from Urmia Lake in Iran.
۲۷Mimetic Ag nanoparticle/Zn-based MOF nanocomposite (AgNPs@ZnMOF) capped with molecularly imprinted polymer for the selective detection of patulin.
۲۸Stochastic multi-objective model for optimal energy exchange optimization of networked microgrids with presence of renewable generation under risk-based strategies.
۲۹A new approximation method to solve boundary value problems by using functional perturbation concepts
۳۰A numerical study of RBFs-DQ method for multi-asset option pricing problems
۳۱Semisymmetric contact metric manifolds of dimension ≥ 5
۳۲Realization of surface plasmon polaritons by Fresnel diffraction
۳۳Thermodynamic analysis of a cascaded compression – Absorption heat pump and comparison with three classes of conventional heat pumps for the waste heat recovery
۳۴The effect of physical priming of seed on traits and yield of corn (Zea mays L.) under water deficit conditions in Iran
۳۵Integrated DR and reconfiguration scheduling for optimal operation of microgrids using Hong's point estimate method
۳۶Thermodynamic and economic assessments of a novel CCHP cycle utilizing low-temperature heat sources for domestic applications
۳۷Dynamical Strain-Induced Charge Pumping in Monolayer Graphene
۳۸A highly specific heterostructure composed of N-doped TiO2 anatase nanoparticles and double layer Au for detection of thiophene molecule: A DFT study
۳۹Comprehensive coordination of radial distribution network protection in the presence of synchronous distributed generation using fault current limiter
۴۰Jacobi–Lie symmetry and Jacobi–Lie T-dual sigma models on group manifolds
۴۱The combinatorial effects of osmolytes and alcohols on the stability of pyrazinamidase: Methanol affects the enzyme stability through hydrophobic interactions and hydrogen bonds
۴۲Requirement of system–reservoir bound states for entanglement protection
۴۳Effect of a gap opening on the conductance of graphene with magnetic barrier structures
۴۴Ni2Zn0.5Fe-LDH modified carbon paste electrode as an efficient electrocatalyst for water oxidation in neutral media
۴۵Analysis and implementation of a new SEPIC-based single switch buck-boost dc-dc converter with continuous input current
۴۶Einstein and Rastall theories of gravitation in comparison
۴۷Photo-Switchable Nanomechanical Systems Comprising a Nanocontainer (Montmorillonite) and Light-Driven Molecular Jack (Azobenzene-Imidazolium Ionic Liquids) as Drug Delivery Systems; Synthesis, Characterization, and in Vitro Release Studies
۴۸Braneworld black holes and entropy bounds
۴۹Semiconductor of spinons: From Ising band insulator to orthogonal band insulator
۵۰Emergent cosmos in Einstein–Cartan theory
۵۱Halomonas tabrizica sp. nov., a novel moderately halophilic bacterium isolated from Urmia Lake in Iran
۵۲Gentamicin Loaded Zn2(bdc)2(dabco) Frameworks as Efficient Materials for Drug Delivery and Antibacterial Activity
۵۳Einstein static universe, GUP, and natural IR and UV cut-offs
۵۴The co-annihilating graph of a commutative ring
۵۵Statistically optimized synthesis of cadmium tungstate nanoplates for use as a photocatalyst
۵۶Invariant Poisson-Nijenhuis structures on Lie groups and classification
۵۷Improved Energy Absorption Mechanism: Expansion of Circular Tubes by Rigid Tubes During the Axial Crushing
۵۸pH-responsive magnetic nanocomposites based on poly(2-succinyloxyethyl methacrylate-co-methylmethacrylate) for anticancer doxorubicin delivery applications
۵۹One new Aculops species (Trombidiformes: Eriophyoidea) from Ziziphus jujuba Mill. (Rhamnaceae) in Iran
۶۰Constrained groove pressing, cold-rolling, and post-deformation isothermal annealing: Consequences of their synergy on material behavior
۶۱A correction on the signed bad number
۶۲Anisotropic Friedel oscillations in graphene-like materials: The Dirac point approximation in wave-number dependent quantities revisited
۶۳Modules cofinite and weakly cofinite with respect to an ideal
۶۴Effect of morphology on the electrophoretic deposition of hydroxyapatite nanoparticles
۶۵An in vitro focus on doxorubicin hydrochloride delivery of novel pH-responsive poly(2-succinyloxyethylmethacrylate) and poly[(N-4-vinylbenzyl),N,N-diethylamine] diblock copolymers
۶۶Electrophoretic deposition of thick titania coatings at constant voltage by controlling current density
۶۷Effect of particles size on the characteristics of wet deposits during electrophoretic deposition
۶۸Determination of Activity Coefficients, Osmotic Coefficients, and Excess Gibbs Free Energies of KCl and KBr Aqueous Mixtures at 298.15 K
۶۹Improved configuration for symmetric and asymmetric multilevel inverters with reduced number of circuit devices
۷۰Hiding information in videos using motion clues of feature points
۷۱A new centrality measure based on the negative and positive effects of clustering coefficient for identifying influential spreaders in complex networks
۷۲A sub-wavelength polarization sensitive band-stop FSS with wide angular response for X- and Ku-bands
۷۳Chance constrained simultaneous optimization of substations, feeders, renewable and non-renewable distributed generations in distribution network
۷۴Effect of rich-club on diffusion in complex networks
۷۵LP-LPA: A link influence-based label propagation algorithm for discovering community structures in networks
۷۶Study of new synthesized ferrocenyl ionic liquids in oxidative esterification reaction
۷۷Ethno-medicinal survey on weed plants in agro-ecosystems: a case study in Jahrom, Iran
۷۸Multi-objective modelling of day ahead scheduling of MMG-based distribution networks accompanied by DEA considering economics, emissions and power quality
۷۹TiO2-based shaped catalyst for the recovery of elemental sulfur from H2S and SO2 gas streams
۸۰An Innovative Method for the Removal of Toxic SOx Molecules from Environment by TiO2/Stanene Nanocomposites: A First-Principles Study
۸۱TiO2/GRAPHENE OXIDE HETEROSTRUCTURES FOR GAS-SENSING: INTERACTION OF NITROGEN DIOXIDE WITH THE PRISTINE AND NITROGEN MODIFIED NANOSTRUCTURES INVESTIGATED BY DFT
۸۲Mg2+-assisted hydrothermal growth of vertically-aligned Ni3S2 nanorod bundles on nickel foam for application as binder-free supercapacitor electrodes
۸۳Sliding mode control of a bidirectional buck/boost DC-DC converter with constant switching frequency
۸۴Preparation of a novel stir bar coating based on montmorillonite doped polypyrrole/nylon-6 nanocomposite for sorptive extraction of organophosphorous pesticides in aqueous samples
۸۵Measuring Cost Efficiency with New Fuzzy DEA Models
۸۶Motor Oil Classification using Color Histograms and Pattern Recognition Techniques.
۸۷Well-protected quantum state transfer in a dissipative spin chain.
۸۸The role of phenolic OH groups of flavonoid compounds with H-bond formation ability to suppress amyloid mature fibrils by destabilizing β-sheet conformation of monomeric Aβ17-42.
۸۹Preconcentration of Pb(II) by using Mg(II)-doped NiFe
۹۰Immobilization of trypsin onto Fe
۹۱Genetic features of Pseudomonas aeruginosa isolates associated with eye infections referred to Farabi Hospital, Tehran, Iran.
۹۲Target-triggered three-way junction in conjugation with catalytic concatemers-functionalized nanocomposites provides a highly sensitive colorimetric method for miR-21 detection.
۹۳Ig-like Domain in Endoglucanase Cel9A from Alicyclobacillus acidocaldarius Makes Dependent the Enzyme Stability on Calcium.
۹۴Visual detection of peroxide-based explosives using novel mimetic Ag nanoparticle/ZnMOF nanocomposite.
۹۵Sensitive biosensing of organophosphate pesticides using enzyme mimics of magnetic ZIF-8.
۹۶Air-assisted liquid-liquid extraction coupled with dispersive liquid-liquid microextraction and a drying step for extraction and preconcentration of some phthalate esters from edible oils prior to their determination by GC.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۴۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.