لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۱۶ مقاله شامل ۱۷۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱River suspended sediment modelling using the CART model: A comparative study of machine learning techniques.
۲Bioconjugated graphene oxide hydrogel as an effective adsorbent for cationic dyes removal.
۳The impact resistance and mechanical properties of fiber reinforced self-compacting concrete (SCC) containing nano-SiO2 and silica fume
۴Bioconjugated graphene oxide hydrogel as an effective adsorbent for cationic dyes removal
۵Analysis of conjugate natural convection within a porous square enclosure occupied with micropolar nanofluid using local thermal non-equilibrium model
۶River suspended sediment modelling using the CART model: A comparative study of machine learning techniques
۷A comparison study on a sulfonated graphene-polyaniline nanocomposite coated fiber for analysis of nicotine in solid samples through the traditional and vacuum-assisted HS-SPME
۸Excitonic effects in the K and L2,3 edges spectra of bulk and monolayer black phosphorus from first-principles
۹Forced convection of nanofluids in an extended surfaces channel using lattice Boltzmann method
۱۰Investigation of hybrid mode in cylindrical nonlinear waveguide
۱۱Physiological and biochemical modifications by postharvest treatment with sodium nitroprusside extend vase life of cut flowers of two gerbera cultivars
۱۲Spatio-temporal variation of throughfall in a hyrcanian plain forest stand in Northern Iran
۱۳Calculation of Electronic and Optical Properties of AgGaO2 Polymorphs Using Many-Body Approaches
۱۴Synthesis and sonocatalytic performance of a ternary magnetic MIL-101(Cr)/RGO/ZnFe
۱۵Interaction between the sequence of feeding of hay and concentrate, and boiling of barley on feed intake, the activity of hydrolytic enzymes and fermentation in the hindgut of Arabian mares.
۱۶Comparison of the atmospheric- and reduced-pressure HS-SPME strategies for analysis of residual solvents in commercial antibiotics using a steel fiber coated with a multiwalled carbon nanotube/polyaniline nanocomposite.
۱۷Improving the first hyperpolarizability of anthracene through interaction with HX molecules (XF, Cl, Br): A theoretical study.
۱۸Numerical modeling of flow pattern in spillway approach channel
۱۹A Sensitive Electrochemical Sensor for Voltammetric Determination of Ganciclovir Based on Au-ZnS Nanocomposite
۲۰Dft study of the alkali metal influence on structure and optical properties of B12 nanocluster
۲۱Silver nanoparticles supported on ionic-tagged magnetic hydroxyapatite as a highly efficient and reusable nanocatalyst for hydrogenation of nitroarenes in water
۲۲A new optimal design of surface mounted permanent magnet synchronous motors with integral slot per pole
۲۳An estimation of the rotation age using autoregressive price model and trunk analysis data: Results for pinus brutia ten
۲۴The effect of ball size distribution on power draw, charge motion and breakage mechanism of tumbling ball mill by discrete element method (DEM) simulation
۲۵Synthesis of hyperbranched polyglycerols using ascorbic acid as an activator
۲۶Investigating the effect of column removal on progressive collapse of buildings designed by buckling restrained braced and bending frames
۲۷Prevalence and pathological lesions of onchocercosis (Onchocerca fasciata) in camels (Camelus dromedarius)
۲۸Partial replacement of dietary methionine with betaine and choline in heat-stressed broiler chickens
۲۹Morphopathological characteristics of histomoniasis in Japanese quails (Coturnix coturnix Japonica)
۳۰Switching optimal adaptive trajectory tracking control of quantum systems
۳۱An evaluation model for the implementation of hospital information system in public hospitals using multi-criteria-decision-making (MCDM) approaches
۳۲Interaction between the sequence of feeding of hay and concentrate, and boiling of barley on feed intake, the activity of hydrolytic enzymes and fermentation in the hindgut of Arabian mares
۳۳Novel magnetically separable Ag3PO4/MnFe2O4 nanocomposite and its high photocatalytic degradation performance for organic dyes under solar-light irradiation
۳۴Modelling and detection of live tree-related high impedance fault in distribution systems
۳۵A framework for wide-area monitoring of tree-related high impedance faults in medium-voltage networks
۳۶The effects of massage therapy on sleep quality of patients with end-stage renal disease undergoing hemodialysis
۳۷Prediction of the landslide susceptibility: Which algorithm, which precision?
۳۸Nano-bio control of bacteria: A novel mechanism for antibacterial activities of magnetic nanoparticles as a temporary nanomagnets
۳۹Comparison of the atmospheric- and reduced-pressure HS-SPME strategies for analysis of residual solvents in commercial antibiotics using a steel fiber coated with a multiwalled carbon nanotube/polyaniline nanocomposite
۴۰Synthesis and sonocatalytic performance of a ternary magnetic MIL-101(Cr)/RGO/ZnFe2O4 nanocomposite for degradation of dye pollutants
۴۱Multi-objective optimization of converting process of auxetic foam using three different statistical methods
۴۲A genetic study of celiac disease in patients with multiple sclerosis in comparison with celiac patients and healthy controls
۴۳Development of an automated GIS tool for reproducing the HAND terrain model
۴۴Some results on the cofiniteness and annihilators of local cohomology modules
۴۵Preparation of new GO-based slide ring hydrogel through a convenient one-pot approach as methylene blue absorbent
۴۶Indoor radon measurement in dwellings of Khorramabad City, Iran
۴۷Advances in serological, imaging techniques and molecular diagnosis of Toxoplasma gondii infection
۴۸Development of a Rock Fragmentation Model for Using in Tunnel Blasts
۴۹Genome-Wide Identification of Potential Drug Target in Enterobacteriaceae Family: A Homology-Based Method
۵۰Ti Impurity Effect on the Optical Coefficients in 2D Cu2Si: A DFT Study
۵۱Dynamic Modeling and Controller Design of DSTATCOM in a Microgrid Based on Combination of Fuzzy Set and Galaxy-based Search Algorithm
۵۲Electro-synthesis and characterization of TiO2 nanoparticles and their application in removal of congo red from water without UV radiation
۵۳Effects of an extreme flood on river morphology (case study: Karoon River, Iran)
۵۴Effect of geometrical parameters on natural convection in a porous undulant-wall enclosure saturated by a nanofluid using Buongiorno's model
۵۵Improving the first hyperpolarizability of anthracene through interaction with HX molecules (X[dbnd]F, Cl, Br): A theoretical study
۵۶Convexity of the Solution Set of a Pseudoconvex Inequality in Riemannian Manifolds
۵۷Alleviation of thermal and overcrowding stress in finishing broilers by dietary propolis supplementation
۵۸Geochemical, Sr-Nd isotopic investigations and U-Pb zircon chronology of the Takht granodiorite, west Iran: Evidence for post-collisional magmatism in the northern part of the Urumieh-Dokhtar magmatic assemblage
۵۹In Situ Green Synthesis of Pd Nanoparticles on Tannic Acid-Modified Magnetite Nanoparticles as a Green Reductant and Stabilizer Agent: Its Application as a Recyclable Nanocatalyst (Fe3O4@TA/Pd) for Reduction of 4-Nitrophenol and Suzuki Reactions
۶۰Planktonic foraminifera and sea-level changes in the upper Cretaceous of the Gurpi Formation, Lorestan basin, SW Iran
۶۱Embryonic Stem Cells and Infertility.
۶۲Preparation of new GO-based slide ring hydrogel through a convenient one-pot approach as methylene blue absorbent.
۶۳Effects of forage source and forage particle size as a free-choice provision on growth performance, rumen fermentation, and behavior of dairy calves fed texturized starters.
۶۴Delivery of vinblastine-containing niosomes results in potent in vitro/in vivo cytotoxicity on tumor cells.
۶۵Study of Adsorption Mechanism of Congo Red on Graphene Oxide/PAMAM Nanocomposite.
۶۶Decentralized and hierarchical voltage management of renewable energy resources in distribution smart grid
۶۷Tree-related high impedance fault location using phase shift measurement of high frequency magnetic field
۶۸Effects of nitrogen forms and calcium amounts on growth and elemental concentration in Rosa hybrida cv. ‘Vendentta’
۶۹Development of new nanostructure based on poly(aspartic acid)-g-amylose for targeted curcumin delivery using helical inclusion complex
۷۰Structural, electrical and optical properties of Lin@C20 (n = 1–6) nanoclusters
۷۱Calibration of low-pressure MEMS gas sensor for detection of hydrogen gas
۷۲Study of adsorption mechanism of congo red on graphene oxide/PAMAM nanocomposite
۷۳Validation of expression stability of reference genes in response to herbicide stress in wild oat (Avena ludoviciana).
۷۴Development of eco-efficient and cost-effective reinforced self-consolidation concretes with hybrid industrial/recycled steel fibers
۷۵Gene dropping analysis of founder contributions and allelic diversity in an under selected population of Japanese Quails
۷۶Dendrimer grafted nanoporous silica fibers for headspace solid phase microextraction coupled to gas chromatography determination of solvent residues in edible oil
۷۷Ultra-high capacity DWDM system using different intensity modulation formats
۷۸Prediction of Energy Dissipation of Flow Over Stepped Spillways Using Data-Driven Models
۷۹A new predictor parameter for production rate of ornamental stones
۸۰Bouncing universe of entropy-corrected Friedmann equations
۸۱A new supramolecular zinc(II) complex containing 4-biphenylcarbaldehyde isonicotinoylhydrazone ligand: Nanostructure synthesis, catalytic activities and Hirshfeld surface analysis
۸۲An updated literature review on maternal-fetal and reproductive disorders of Toxoplasma gondii infection
۸۳Numerical simulation of natural convection heat transfer inside a ┴ shaped cavity filled by a MWCNT-Fe3O4/water hybrid nanofluids using LBM
۸۴A novel 2-stage WAPSS design method to improve inter-area mode damping in power systems
۸۵The spectral determinations of some classes of multicone graphs
۸۶Preparation and characterization of palladium (II) complex/cellulose nanowhisker as a new potent anticancer prodrug
۸۷Productive performance, nutrient digestibility and intestinal morphometry in broiler chickens fed corn or wheat-based diets supplemented with bacterial- or fungal-originated xylanase
۸۸Sonocatalytic performance of magnetically separable CuS/CoFe
۸۹Chemometrics-assisted investigation of interactions of Tasmar with human serum albumin at a glassy carbon disk: Application to electrochemical biosensing of electro-inactive serum albumin.
۹۰Interaction between the physical forms of starter and forage source on growth performance and blood metabolites of Holstein dairy calves.
۹۱Evaluation of a cooling/heating-assisted microextraction instrument using a needle trap device packed with aminosilica/graphene oxide nanocomposites, covalently attached to cotton.
۹۲Comparison of the Conventional and Electroenhanced Direct-Immersion Solid-Phase Microextraction for Sampling of Nicotine in Biological Fluids of the Human Body.
۹۳Antagonistic effect of isolated probiotic bacteria from natural sources against intestinal
۹۴The antimicrobial activity of probiotic bacteria
۹۵The mediating role of repetitive negative thinking and experiential avoidance on the relationship between childhood trauma and depression.
۹۶Effects of endurance training on hippocampus DJ-1, CB
۹۷Benzamide-4-Sulfonamides Are Effective Human Carbonic Anhydrase I, II, VII, and IX Inhibitors.
۹۸Influence of interspecies competition on beech (Fagus orientalis Lipsky) trees and some features of stand in mixed broad-leaved forest.
۹۹Effect of Mesenchymal Stem Cells and Chicken Embryo Extract on Flap Viability and Mast Cells in Rat Skin Flaps.
۱۰۰Selecting an appropriate method to remove cyanide from the wastewater of Moteh gold mine using a mathematical approach.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۱۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.