لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۷۰ مقاله شامل ۲۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Sonochemical synthesis and characterization of a new nano Ce(III) coordination supramolecular compound; highly sensitive direct fluorescent sensor for Cu2.
۲In vitro study of antioxidant and antibacterial activities of Lactobacillus probiotic spp.
۳In vitro study of antioxidant and antibacterial activities of Lactobacillus probiotic spp.
۴Evaluation of Dyeing Properties of Carpet Woolen Yarn with Natural and Wild Pomegranate Peel (Punica granatum)
۵The role of pyruvic acid as starting material in some organic reactions in the presence of SBA-Pr-SO3H nanocatalyst
۶Hydrogen-abstraction reactions of fully hydrogenated fullerene cages with the amino radical: a density functional study
۷A meshless method for solving 1D time-dependent heat source problem
۸Sonochemical synthesis and characterization of a new nano Ce(III) coordination supramolecular compound; highly sensitive direct fluorescent sensor for Cu2+
۹Dynamic capacitated maximal covering location problem by considering dynamic capacity
۱۰Sol–gel auto-combustion production of SrFe12O19 magnetic nanoparticles and its application in the synthesis of spirooxindol–quinazolinone derivatives
۱۱Linear programming: an alternative approach for developing formulations for emergency food products
۱۲Selective detection of Hg2+ ion in aqueous medium with the use of 3-(pyrimidin-2-ylimino)indolin-2-one-functionalized SBA-15
۱۳Green bio-based synthesis of Fe2O3@SiO2-IL/Ag hollow spheres and their catalytic utility for ultrasonic-assisted synthesis of propargylamines and benzo[b]furans
۱۴Synthesis, characterization and computational study of CuI nanoparticles immobilized on modified poly (styrene-co-maleic anhydride) as a green, efficient and recyclable heterogeneous catalyst in the synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles via click reaction
۱۵Recent Progress in the Development of Conducting Polymer-Based Nanocomposites for Electrochemical Biosensors Applications: A Mini-Review.
۱۶Pd@HNTs-CDNS-g-C
۱۷Combination of carbon nanotube and cyclodextrin nanosponge chemistry to develop a heterogeneous Pd-based catalyst for ligand and copper free C-C coupling reactions.
۱۸Silver(I) dithiocarbamate on modified magnetic cellulose: Synthesis, density functional theory study and application.
۱۹Academic Stress and Self-Regulation among University Students in Malaysia: Mediator Role of Mindfulness.
۲۰A decade of road traffic fatalities among the elderly in north-West Iran.
۲۱Current Applications of Suzuki-Miyaura Coupling Reaction in The Total Synthesis of Natural Products: An update
۲۲Developing a domain ontology for knowledge management technologies
۲۳Delayed hemorrhage in kidney transplantation: A life-threatening condition
۲۴A cooperative covering problem under disruption considering backup coverage
۲۵Developing heuristic algorithms for optimisation of location-allocation of fuel-distribution network
۲۶Thermoeconomic and environmental analysis of solar flat plate and evacuated tube collectors in cold climatic conditions
۲۷Application of asymmetric Sharpless aminohydroxylation in total synthesis of natural products and some synthetic complex bio-active molecules
۲۸A comparative study of osteopontin and MMP-2 protein expression in peripheral and central giant cell granuloma of the jaws
۲۹Properties of YBCO high temperature superconductor synthesized by microwave oven
۳۰Improved carbon nanotube growth inside an anodic aluminum oxide template using microwave radiation
۳۱The immediate and long-term effects of kinesio taping on fine dexterity in children with spastic cerebral palsy
۳۲Efficient device for the benign removal of organic pollutants from aqueous solutions using modified mesoporous magnetite nanostructures
۳۳Comparison of surgical outcomes of two opponensplasty techniques in traumatic isolated low median nerve palsy
۳۴Forest road profile optimization using meta-heuristic techniques
۳۵Efficient production of tri-acetylated mono-acylated mannosylerythritol lipids by Sporisorium sp. aff. sorghi SAM20
۳۶The survey of analytical methods for sample preparation and analysis of fragrances in cosmetics and personal care products
۳۷High yield expression and modified purification of novel recombinant truncated protein FimH.Mrph against urinary tract infections by escherichia coli and Proteus Mirabilis
۳۸Theoretical studies of the influence of nanoparticle dopants on the ferroelectric properties of a ferroelectric liquid crystal
۳۹Coping Styles Mediate Perfectionism Associations with Depression Among Undergraduate Students
۴۰Study of prenatal screening tests in pregnant women and comparison with fetal karyotype results
۴۱GJB2 mutations causing autosomal recessive non-syndromic hearing loss (ARNSHL) in two Iranian populations: Report of two novel variants
۴۲Preparation, characterisation, drug loading and release properties of a novel KIT-6/poly(AA-EGDMA) nanocomposite
۴۳Cardiac involvements in patients with celiac disease by doppler tissue echocardiography compared to conventional echocardiography
۴۴Paenibacillus xanthanilyticus sp. nov., a xanthan-degrading bacterium isolated from soil
۴۵Establishment and experimental validation of an updated predictive equation for the development and lap-spliced length of GFRP bars in concrete
۴۶Pd@HNTs-CDNS-g-C3N4: A novel heterogeneous catalyst for promoting ligand and copper-free Sonogashira and Heck coupling reactions, benefits from halloysite and cyclodextrin chemistry and g-C3N4 contribution to suppress Pd leaching
۴۷Silver(I) dithiocarbamate on modified magnetic cellulose: Synthesis, density functional theory study and application
۴۸Iodine-catalyzed tandem oxidative coupling reaction: A one-pot strategy for the synthesis of new coumarin-fused pyrroles
۴۹A highly sensitive fluorescent bulk sensor based on isonicotinic acid hydrazide–immobilized nano-fumed silica (fumed-Si–INAH) for detection of Hg2+ and Cr3+ ions in aqueous media
۵۰Karyological study of some annual Polygonum species in Iran
۵۱A decade of road traffic fatalities among the elderly in north-West Iran
۵۲Investigating the Effect of Online and Offline Workplace Communication Networks on Employees’ Job Performance: Considering the Role of Culture
۵۳Binary semiconductor oxide nanoparticles on graphene oxide (CdO/CeO2/RGO) for the treatment of hazardous organic water pollutants
۵۴Metabolic syndrome in Iranian patients with systemic lupus erythematosus and its determinants
۵۵Multi-generation system incorporated with PEM electrolyzer and dual ORC based on biomass gasification waste heat recovery: Exergetic, economic and environmental impact optimizations
۵۶On love and darkness: The Dark Triad and mate retention behaviors in a non-Western culture
۵۷Gender differences among patients with Hepatitis C virus undergoing rehabilitation through methadone maintenance treatment
۵۸The Taylor wavelets method for solving the initial and boundary value problems of Bratu-type equations
۵۹Copper Nanoparticles in Polyvinyl Alcohol–Acrylic Acid Matrix: An Efficient Heterogeneous Catalyst for the Regioselective Synthesis of 1,4-Disubstituted 1,2,3-Triazoles via Click Reaction
۶۰Tactical production planning in a hybrid MTS/MTO system using Stackelberg game
۶۱Effectiveness of the national food supplementary program on children growth and nutritional status in Iran.
۶۲The role of probiotic Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 bacteriocin on effect of HBsu on planktonic cells and biofilm formation of Bacillus subtilis.
۶۳Pre-concentration of Zn(II) ions from aqueous solutions using meso-porous pyridine-enrobed magnetite nanostructures.
۶۴The Dark Triad of personality and infidelity intentions: The moderating role of relationship experience
۶۵Carbon quantum dots as nano-scaffolds for Α-Fe2O3 growth: Preparation of Ti/CQD@Α-Fe2O3 photoanode for water splitting under visible light irradiation
۶۶Lithium chloride attenuates mitomycin C induced necrotic cell death in MDA-MB-231 breast cancer cells via HMGB1 and Bax signaling
۶۷Approximation algorithms for color spanning diameter
۶۸Validated determination of losartan and valsartan in human plasma by stir bar sorptive extraction based on acrylate monolithic polymer, liquid chromatographic analysis and experimental design methodology
۶۹Monthly assessments of exergetic, economic and environmental criteria and optimization of a solar micro-CCHP based on DORC
۷۰Analysis of YBCO high temperature superconductor doped with silver nanoparticles and carbon nanotubes using Williamson–Hall and size–strain plot
۷۱Effects of graphene oxide doping on the structural and superconducting properties of YBa2Cu3O7 − δ
۷۲Improving the catalytic activity of magnetic Fe3O4/ZnO-CdO/reduced graphene oxide for ultrasonic degradation of the organic pollutants and the green oxidation of olefins
۷۳Novel Collophorina and Coniochaeta species from Euphorbia polycaulis, an endemic plant in Iran
۷۴Percutaneous ethanol injection as a promising and minimally invasive treatment for axillary osmidrosis: Double-blinded randomized controlled trial
۷۵A green synthesis of biaryls in water catalyzed by palladium nanoparticles immobilized on N-amidinoglycine-functionalized iron oxide nanoparticles
۷۶Palladium N-Heterocyclic Carbene Complex of Vitamin B1 Supported on Silica-Coated Fe3O4 Nanoparticles: A Green and Efficient Catalyst for C–C Coupling
۷۷Polarizability of the Si60H60 Derivatives Containing Epoxide Moieties (Si60H60−2nOn with n up to 30): A DFT Study
۷۸Fractional-Order Legendre Functions and Their Application to Solve Fractional Optimal Control of Systems Described by Integro-differential Equations
۷۹A Novel Fluorescent Chemosensor Assembled with 2,6-Bis(2-Benzimidazolyl)Pyridine-Functionalized Nanoporous Silica-Type SBA-15 for Recognition of Hg2+ Ion in Aqueous Media
۸۰Stable under specialization sets and cofiniteness
۸۱Recent Research and Developments in Information Organization in Iran: A Historical Review
۸۲Introduction to the special issue: Politics of research in language education
۸۳Asymmetric synthesis of chiral oxindoles using isatin as starting material
۸۴Synthesis, characterization and immobilization of a novel mononuclear vanadium (V) complex on modified magnetic nanoparticles as catalyst for epoxidation of allyl alcohols
۸۵Species relationship and population structure analysis in Geranium SUBG. Robertium with the use of issr molecular markers
۸۶First report on the percentiles of the glomerular filtration rate in iranian children using the 2009 schwartz equations
۸۷A study of emotional intelligence and the effect of educational intervention in emergency medicine residents
۸۸HPA decorated Halloysite Nanoclay: An efficient catalyst for the green synthesis of Spirooxindole derivatives
۸۹An Invitation to the Less-Treaded Path of Autoethnography in TESOL Research
۹۰Effects of exercise training on adipose tissue apelin expression in streptozotocin-nicotinamide induced diabetic rats.
۹۱Paul Virilio’s dromology and the postmodern city in Don DeLillo’s Cosmopolis
۹۲Sensitivity analyses of four systemic lupus erythematosus disease activity indices in predicting the treatment changes in consecutive visits: a longitudinal study
۹۳Nickel-Catalyzed Deoxycyanation of Activated Phenols via Cyanurate Intermediates with Zn(CN)
۹۴Application of the Asymmetric Pictet-Spengler Reaction in the Total Synthesis of Natural Products and Relevant Biologically Active Compounds.
۹۵Parent-only Group Cognitive Behavioral Intervention for Children with Anxiety Disorders: A Control Group Study.
۹۶Effect of lysophosphatidic acid on the follicular development and the expression of lysophosphatidic acid receptor genes during in vitro culture of mouse ovary.
۹۷The Effects of Sodium Selenite on Mitochondrial DNA Copy Number and Reactive Oxygen Species Levels of In Vitro Matured Mouse Oocytes.
۹۸The Effects of Lysophosphatidic Acid on The Incidence of Cell Death in Cultured Vitrified and Non-Vitrified Mouse Ovarian Tissue: Separation of Necrosis and Apoptosis Border.
۹۹Design, synthesis and biological evaluation of benzofuran appended benzothiazepine derivatives as inhibitors of butyrylcholinesterase and antimicrobial agents.
۱۰۰Efficient Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Pyrazolopyranopyrimidines in the Presence of SBA-Pr-SO3H as a Nanoporous Acid Catalyst.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۷۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.