لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۰۲ مقاله شامل ۳۰۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Peer sampling gossip-based distributed clustering algorithm for unstructured P2P networks
۲Sensor fault diagnosis of singular delayed LPV systems with inexact parameters: an uncertain system approach
۳The analysis of demographics, environmental and knowledge factors affecting prospective residential PV system adoption: A study in Tehran
۴Codification of scan path parameters and development of perimeter scan strategies for 3D bowl-shaped laser forming
۵A bi-objective aggregate production planning problem with learning effect and machine deterioration: Modeling and solution
۶Single machine batch processing problem with release dates to minimize total completion time
۷Effects of cognitive load on the amount and temporal structure of postural sway variability in stroke survivors
۸City Compactness: Assessing the Influence of the Growth of Residential Land Use
۹Automated sleep staging of OSAs based on ICA preprocessing and consolidation of temporal correlations.
۱۰Modeling the interaction of navigational systems in a reward-based virtual navigation task.
۱۱Presenting a conceptual pattern of HSE performance of oil trucks.
۱۲Cognitive profile of individuals with obsessive-compulsive tendencies
۱۳Securing templates in a face recognition system using Error-Correcting Output Code and chaos theory
۱۴A knowledge-based genetic algorithm for a capacitated fuzzy p-hub centre network under uncertain information
۱۵Redundancy allocation in series-parallel systems under warm standby and active components in repairable subsystems
۱۶Solving group decision-making problems in manufacturing systems by an uncertain compromise ranking method
۱۷A Fuzzy Analytic Network Process (FANP) approach for prioritizing internet of things challenges in Iran
۱۸A mathematical approach to derive the optimal ordering policy with backorders and inspection
۱۹Spin-dependent electronic transport properties of transition metal atoms doped α-armchair graphyne nanoribbons
۲۰A new mechanism to improve the detection rate of shilling attacks in the recommender systems
۲۱Preventive maintenance effect on the aggregate production planning model with tow-phase production systems: Modeling and solution methods
۲۲A novel 2D-Graph clustering method based on trust and similarity measures to enhance accuracy and coverage in recommender systems
۲۳A critical review of robust self-scheduling for generation companies under electricity price uncertainty
۲۴Supervised hierarchical neighborhood graph construction for manifold learning
۲۵A Multi-Stage Robust Transmission Expansion Planning Model Based on Mixed-Binary Linear Decision Rules? Part II
۲۶A Multi-Stage Robust Transmission Expansion Planning Model Based on Mixed-Binary Linear Decision Rules? Part I
۲۷Collection and distribution of returned-remanufactured products in a vehicle routing problem with pickup and delivery considering sustainable and green criteria
۲۸A novel magnetic actuation scheme to disaggregate nanoparticles and enhance passage across the blood–brain barrier
۲۹Application of nonlinear PhCRRs in realizing all optical half-adder
۳۰Dynamic modeling of nonlocal compositionally graded temperature-dependent beams
۳۱A binary-continuous invasive weed optimization algorithm for a vendor selection problem
۳۲Forming of closed-cell aluminum foams under thermal loadings: experimental investigation
۳۳Ranking of productivity improvement strategies in Iran mineral sector based on integrated SWOT-FAHP-FTOPSIS analysis
۳۴Modeling of acid gases solubility in ionic liquid [BMIM][MeSO4] using CPA EoS
۳۵Dynamic resource allocation for OFDMA femtocell networks: a game-theoretic approach
۳۶Implementation of CPA EoS for simultaneous solubility modeling of CO2 and H2S in ionic liquid [OMIM][Tf2N]
۳۷The solubility of acid gases in the ionic liquid [C8mim][PF6]
۳۸Providing an evaluation model of Green Productivity in paper-making industries
۳۹Automated sleep staging of OSAs based on ICA preprocessing and consolidation of temporal correlations
۴۰Presenting a conceptual pattern of HSE performance of oil trucks
۴۱Self-tuning PID controller design using fuzzy logic for half car active suspension system
۴۲A fast modeling of the double-diode model for PV modules using combined analytical and numerical approach
۴۳Sustainable third-party reverse logistics provider evaluation and selection using fuzzy SWARA and developed fuzzy COPRAS in the presence of risk criteria
۴۴Negative differential resistance and rectification effects in zigzag graphene nanoribbon heterojunctions: Induced by edge oxidation and symmetry concept
۴۵Affinely Adjustable Robust Bidding Strategy for a Solar Plant Paired with a Battery Storage
۴۶Adaptive Robust Self-scheduling for a Wind Producer with Compressed Air Energy Storage
۴۷Stochastic collocation-based nonlinear analysis of concrete bridges with uncertain parameters
۴۸Cardiorespiratory system monitoring using a developed acoustic sensor.
۴۹Bi-objective optimization of a job shop with two types of failures for the operating machines that use automated guided vehicles
۵۰Pressure effect on the mechanical and electronic properties of B3N3: A first-principle study
۵۱Land use change modeling and the effect of compact city paradigms: integration of GIS-based cellular automata and weights-of-evidence techniques
۵۲Focus Group: An Optimization Algorithm Inspired by Human Behavior
۵۳Effect of hydrocolloids on physicochemical, sensory and textural properties of reconstructed rice grain by extrusion cooking technology
۵۴Markov switching asymmetric GARCH model: stability and forecasting
۵۵Analysis of Load Frequency Control in a restructured multi-area power system with the Kalman filter and the LQR controller
۵۶A series-parallel inventory-redundancy green allocation system using a max-min approach via the interior point method
۵۷A flexible cell scheduling problem with automated guided vehicles and robots under energy-conscious policy
۵۸New optical solitons of the longitudinal wave equation in a magnetoelectro-elastic circular rod
۵۹Diseases diagnosis using fuzzy logic methods: A systematic and meta-analysis review.
۶۰Elements associated with Iranian women's sexual behaviours: A cross-sectional study.
۶۱Leg Force Control Through Biarticular Muscles for Human Walking Assistance.
۶۲Data mining MR image features of select structures for lateralization of mesial temporal lobe epilepsy.
۶۳QEEG-based neural correlates of decision making in a well-trained eight year-old chess player.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۰۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.