لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۵۷ مقاله شامل ۱۷۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Characterization of (Uropathogenic) E. coli isolated from urinary tract infections: phylogenetic typing and distribution of virulence-associated traits.
۲A new numerical method for delay and advanced integro-differential equations
۳Characterization of (Uropathogenic) E. coli isolated from urinary tract infections: phylogenetic typing and distribution of virulence-associated traits
۴A new operational method to solve Abel's and generalized Abel's integral equations
۵Experimental measurement of dynamic properties of composite slabs from frequency response
۶New exact solutions of the coupled sine-Gordon equations in nonlinear optics using the modified Kudryashov method
۷Investigation of exact solutions for the Tzitzéica type equations in nonlinear optics
۸Synthesis and characterization of MCM-41 ropes
۹One-pot chemoselective synthesis of novel pyrrole-substituted pyrido [2,3-d]pyrimidines using [γ-Fe2O3@HAp-SO3H] as an efficient nanocatalyst
۱۰Anisotropy (optical, electrical and thermal conductivity) in thin polarizing films for UV/Vis regions of spectrum: Experimental and theoretical investigations
۱۱New optical solitons of cubic-quartic nonlinear Schrödinger equation
۱۲Travelling wave solutions of the Korteweg-de Vries equation with dual-power law nonlinearity using the improved tan(ϕ(ξ)/2)-expansion method
۱۳Antibacterial Resistance, Biofilm Forming Ability, and Virulence Potential of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Patients in Northern of Iran.
۱۴One-pot synthesis of novel 2-pyrazolo-3-phenyl-1,3-thiazolidine-4-ones using DSDABCOC as an effective media.
۱۵Fe3O4@Propylsilane@Histidine[HSO4 -] magnetic nanocatalysts: Synthesis, characterization and catalytic application for highly efficient synthesis of xanthene derivatives
۱۶Multiple Feature Extraction and Multiple Classifier Systems in Face Recognition
۱۷Influence of cow manure and its vermicomposting on the improvement of grain yield and quality of rice (Oryza sativa L.) in field conditions
۱۸Effect of different levels of sunflower meal and multi-enzyme complex on performance, biochemical parameters and antioxidant status of laying hens
۱۹The effect of resistance training set configuration on strength, power, and hormonal adaptation in female volleyball players
۲۰Application of modified Adomian decomposition method to pull-in instability of nano-switches using nonlocal Timoshenko beam theory
۲۱Resonant optical solitons with perturbation terms and fractional temporal evolution using improved tan (ϕ(η)/2)-expansion method and exp function approach
۲۲Large-Scale Corrections to the CMB Anisotropy from Asymptotic de Sitter Mode
۲۳The impact of knowledge management’s practices on supply chain performance of the dairy sector in Central Punjab: a mediating role of decentralization
۲۴Density-Dependent Conformable Space-time Fractional Diffusion-Reaction Equation and Its Exact Solutions
۲۵3-Carboxy-1-sulfopyridin-1-ium chloride ([CPySO3H]+Cl-): An efficient catalyst for one-pot synthesis of hexahydroquinoline-3-carboxamides
۲۶The competitive ability of maize (Zea mays L.)- common bean (Phaseolus vulgaris L.) intercrops against weeds Capacidade competitiva de milho intercalar (Zea mays L.)-feijão (Phaseolus vulgaris L.) contra ervas daninhas Capacidad competitiva de los cultivos intercalados de maíz (Zea mays L.)-frijol (Phaseolus vulgaris L.) contra las malezas
۲۷New explicit exact solutions of the unstable nonlinear Schrödinger’s equation using the expa and hyperbolic function methods
۲۸A new approach to determine strength of Perfobond rib shear connector in steel-concrete composite structures by employing neural network
۲۹An advanced retail electricity market for active distribution systems and home microgrid interoperability based on game theory
۳۰An Efficient Implementation of Deep Convolutional Neural Networks for MRI Segmentation.
۳۱The prevalence of CMY-2, OXA-48 and KPC-2 genes in clinical isolates of Klebsiella spp.
۳۲Anti-cancer and anti-oxidant properties of ethanolic leaf extract of
۳۳Environmental impact of rice production based on nitrogen fertilizer use.
۳۴Resonant solitons to the nonlinear Schrödinger equation with different forms of nonlinearities
۳۵Resource use efficiency of rice production upon single cropping and ratooning agro-systems in terms of bioethanol feedstock production
۳۶Analysis and simulation of Single Electron Transistor as an analogue frequency doubler
۳۷Optical soliton solutions of the cubic-quintic non-linear Schrödinger’s equation including an anti-cubic term
۳۸Environmental impact of rice production based on nitrogen fertilizer use
۳۹Pesticide handling practices, health risks, and determinants of safety behavior among Iranian apple farmers
۴۰Ultrasound-Promoted Regioselective Synthesis of Pyrazolyl-Bis Coumarinyl Methanes Using Citric Acid as a Natural and Efficient Catalyst
۴۱Integrated management of agricultural water resources among paddy farmers in northern Iran
۴۲Prevalence and molecular typing of methicillin-resistant staphylococcus aureus carrying panton-valentine leukocidin gene
۴۳Factors affecting creativity in the architectural education process based on computer-aided design
۴۴Ionic Liquid Based Ultrasound-Assisted Emulsification Microextraction for Preconcentration of Phenol Using Central Composite Design
۴۵New optical solitons of the longitudinal wave equation in a magnetoelectro-elastic circular rod
۴۶Ultrasound-electrospinning-assisted fabrication and sensing evaluation of a novel membrane as ultrasensitive sensor for copper (II) ions detection in aqueous environment.
۴۷A comparison of the effects of antibiotics, probiotics, synbiotics and prebiotics on the performance and carcass characteristics of broilers.
۴۸Use of personal protective equipment towards pesticide exposure: Farmers' attitudes and determinants of behavior.
۴۹Effect of Dietary Ginger (
۵۰"Doubtful accepting": A grounded theory study of living with cardiac resynchronization therapy.
۵۱AdaptAhead Optimization Algorithm for Learning Deep CNN Applied to MRI Segmentation.
۵۲The effect of three tropical medicinal plants and superzist probiotic on growth performance, carcass characteristics, blood constitutes, immune response, and gut microflora of broiler.
۵۳Phytohormone abscisic acid protects human neuroblastoma SH-SY5Y cells against 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity through its antioxidant and anti-apoptotic properties.
۵۴Evaluation of methanol content of beverages using an easy modified chromotropic acid method.
۵۵Atom-Type-Based AI Topological Indices for Artificial Neural Network Modeling of Retention Indices of Monomethylalkanes.
۵۶Rice single cropping or ratooning agro-system: which one is more environment-friendly?
۵۷Comparing the effects of traditional lecture and flipped classroom on nursing students' critical thinking disposition: A quasi-experimental study.
۵۸Synthesis of functionalized magnetite titanium dioxide nanocomposite for removal of Acid Fuchsine dye.
۵۹Biomechanical Strategies Underlying the Robust Body Armour of an Aposematic Weevil.
۶۰The Effect of Aerobic Training and Green Tea Supplementation on Cardio Metabolic Risk Factors in Overweight and Obese Females: A Randomized Trial.
۶۱Exercise training in thermo-mineral spring water has beneficial effects on hemodynamic and health-related factors in young-older hypertensive women: A randomized control trial.
۶۲Autophagic, apoptotic, and necrotic cancer cell fates triggered by acidic pH microenvironment.
۶۳The effects of concurrent training (aerobic-resistance) and milk consumption on some markers of bone mineral density in women with osteoporosis.
۶۴Pesticide waste disposal among farmers of Moghan region of Iran: current trends and determinants of behavior.
۶۵Immunologic Role of Extracellular Vesicles and Exosomes in the Pathogenesis of Cystic Fibrosis.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۵۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.