لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۵۸۶ مقاله شامل ۹۰۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۰۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۸۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Synthesis of nanocomposites of iron oxide/gold (Fe3O4/Au) loaded on activated carbon and their application in water treatment by using sonochemistry: Optimization study.
۲Corrigendum to "Oxidation phenomena and color properties of grape pomace on nitrite-reduced meat emulsion systems" [Meat Sci. (121) (2016) 350-358].
۳Low viral load of Merkel cell polyomavirus in Iranian patients with head and neck squamous cell carcinoma: Is it clinically important?
۴Synthesis and characterization of Ag doped ZnS quantum dots for enhanced photocatalysis of Strychnine asa poison: Charge transfer behavior study by electrochemical impedance and time-resolved photoluminescence spectroscopy.
۵Stability and activity improvement of horseradish peroxidase by covalent immobilization on functionalized reduced graphene oxide and biodegradation of high phenol concentration.
۶Development of chitosan/gelatin/keratin composite containing hydrocortisone sodium succinate as a buccal mucoadhesive patch to treat desquamative gingivitis.
۷Effects of Issatchenkia orientalis (Candida krusei) on aflatoxins in culture media and kilka fish meal
۸ReDePoly: reducing delays in multi-channel P2P live streaming systems using distributed intelligence
۹Characterization and inhibition studies of hemolymph phenoloxidase from Dociostaurus maroccanus
۱۰PD-1 and cancer: molecular mechanisms and polymorphisms
۱۱An adaptive bi-flight cuckoo search with variable nests for continuous dynamic optimization problems
۱۲Effect of pre- and postharvest salicylic acid treatment on physio-chemical attributes in relation to the vase life of cut rose flowers
۱۳Citrinin detection by intensified fluorescence signal of a FRET-based immunosensor using magnetic/silica core–shell
۱۴Organocopper-based magnetically recoverable and reusable nanocatalyst for efficient synthesis of novel 1,2,3-triazole-based sulfonamides in green medium
۱۵Thermodynamic study of nanoclusters of lead (Pbn, n = 1–6): adsorption of small molecules on the Pbn clusters
۱۶A Fuzzy Congestion Control Protocol Based on Active Queue Management in Wireless Sensor Networks with Medical Applications
۱۷A Framework for Recognition and Confronting of Obfuscated Malwares Based on Memory Dumping and Filter Drivers
۱۸Flexural design of textile-reinforced concrete (TRC) using warp-knitted fabric with improving fiber performance index (FPI)
۱۹An exact schedulability test for fixed-priority preemptive mixed-criticality real-time systems
۲۰Comparative analysis of three numerical methods for estimating the onshore wind power in a coastal area
۲۱Transcriptome profiling of fully open flowers in a frost-tolerant almond genotype in response to freezing stress
۲۲Dynamic performance isolation management for cloud computing services
۲۳A rapid, efficient and green procedure for transformation of alkyl halides/ tosylates to organochalcogens in water
۲۴Two stereoisomers of butenedioic acid-mediated synthesis of tetrahydropyridine carboxylate derivatives with the same stereochemistry
۲۵Using response surface methodology to optimize the operating parameters in a top-spray fluidized bed coating system
۲۶Reproducing kernel method for solving singularly perturbed differential-difference equations with boundary layer behavior in Hilbert space
۲۷Synthesis and characterization of Ag doped ZnS quantum dots for enhanced photocatalysis of Strychnine as a poison: Charge transfer behavior study by electrochemical impedance and time-resolved photoluminescence spectroscopy
۲۸Friction-stir lap-joining of aluminium-magnesium/poly-methyl-methacrylate hybrid structures: thermo-mechanical modelling and experimental feasibility study
۲۹Development of chitosan/gelatin/keratin composite containing hydrocortisone sodium succinate as a buccal mucoadhesive patch to treat desquamative gingivitis
۳۰Stability and activity improvement of horseradish peroxidase by covalent immobilization on functionalized reduced graphene oxide and biodegradation of high phenol concentration
۳۱Bioavailability and geochemical speciation of phosphorus in surface sediments of the Southern Caspian Sea
۳۲An autonomic resource provisioning approach for service-based cloud applications: A hybrid approach
۳۳Miniaturization of microstrip loop antenna for wireless applications based on metamaterial metasurface
۳۴Compact and miniaturized microstrip antenna based on fractal and metamaterial loads with reconfigurable qualification
۳۵Microwave-assisted photocatalysis of neurotoxin compounds using metal oxides quantum dots/nanosheets composites: Photocorrosion inhibition, reusability and antibacterial activity studies
۳۶Photo-Fenton like degradation of catechol using persulfate activated by UV and ferrous ions: Influencing operational parameters and feasibility studies
۳۷Palladium oxide nanoparticles supported on reduced graphene oxide and gold doped: Preparation, characterization and electrochemical study of supercapacitor electrode
۳۸Corrigendum to “Oxidation phenomena and color properties of grape pomace on nitrite-reduced meat emulsion systems” [Meat Sci. (121) (2016) 350–358], (S0309174016302182), (10.1016/j.meatsci.2016.07.008)
۳۹Cloud computing service negotiation: A systematic review
۴۰Preparation and characterization of TiO2 nanofibers by hydrothermal method for removal of Benzodiazepines (Diazepam) from liquids as catalytic ozonation and adsorption processes
۴۱A procedure for calibrating the spinning ultrasonic wind sensors
۴۲Effects of CTAB concentration on the quality of graphene oxide nanosheets produced by green laser ablation
۴۳Application of paraffin and silver coated titania nanoparticles in polyethylene nanocomposite food packaging films
۴۴Approximate two-component incremental dynamic analysis using a bidirectional energy-based pushover procedure
۴۵Physical stimulation and scaffold composition efficiently support osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells
۴۶The combination of meshless method based on radial basis functions with a geometric numerical integration method for solving partial differential equations: Application to the heat equation
۴۷Structural and optical properties of Ni-embedded hydrogenated diamond-like carbon (Ni-DLC) prepared by co-deposition of RF-Sputtering and RF-PECVD method
۴۸Data on pollutants content in the influent and effluent from wastewater treatment plant of Rasht in Guilan Province, Iran
۴۹Risk evaluation using a novel hybrid method based on FMEA, extended MULTIMOORA, and AHP methods under fuzzy environment
۵۰Computational investigation of label free detection of biomolecules based on armchair graphene nanoribbon
۵۱Enhanced refinement and modification via self-inoculation of Si phase in a hypereutectic aluminium alloy
۵۲Prediction of retinopathy in diabetic patients using type-2 fuzzy regression model
۵۳Adaptive fuzzy dynamic surface control of nonlinear systems with input saturation and time-varying output constraints
۵۴The study on structural properties and tensile strength of reared silkworm cocoon
۵۵Preparation of antibacterial textile using laser ablation method
۵۶The Lie-group method based on radial basis functions for solving nonlinear high dimensional generalized Benjamin–Bona–Mahony–Burgers equation in arbitrary domains
۵۷Low-power, high-speed 1-bit inexact Full Adder cell designs applicable to low-energy image processing
۵۸Synthesis of nanocomposites of iron oxide/gold (Fe3O4/Au) loaded on activated carbon and their application in water treatment by using sonochemistry: Optimization study
۵۹Environmental geochemistry of near-neutral waters and mineralogy of zinc and lead at the Angouran non-sulphide zinc mine, NW Iran
۶۰Enhanced adsorption and catalytic oxidation of ciprofloxacin by an Ag/AgCl@N-doped activated carbon composite
۶۱A data replication algorithm for groups of files in data grids
۶۲Denoising of genetic switches based on Parrondo's paradox
۶۳Using silicon nanoparticles to modify the surface of graphene nanosheets
۶۴Enhanced adsorption and catalytic oxidation of ciprofloxacin on hierarchical CuS hollow nanospheres@N-doped cellulose nanocrystals hybrid composites: Kinetic and radical generation mechanism studies
۶۵A collocation method for fractional diffusion equation in a long time with Chebyshev functions
۶۶Multiphonon hopping conduction in carbon–nickel composite films at different deposition time
۶۷Magnetic g-C3N4 nanocomposite-catalyzed environmentally benign aminolysis of epoxide
۶۸Explicit Ringing Removal in Image Deblurring
۶۹Correction to: Transcriptome profiling of fully open flowers in a frost-tolerant almond genotype in response to freezing stress (Molecular Genetics and Genomics, (2018), 293, 1, (151-163), 10.1007/s00438-017-1371-8)
۷۰Retardation Effects and Virtual Annihilation Interactions in Relativistic Three-body Systems
۷۱The Blue-Shift of Photoluminescence Spectra of Zinc Complexes of 8-Hydroxyquinoline by Addition of ZnO Nanoparticles
۷۲A capacitive multi-threshold threshold gate design to reach a high-performance PVT-tolerant 4:2 compressor by carbon nanotube FETs
۷۳Non-thermal Plasma Induced Expression of Heat Shock Factor A4A and Improved Wheat (Triticum aestivum L.) Growth and Resistance Against Salt Stress
۷۴τp s , a new magnitude scaling parameter for earthquake early warning
۷۵Formulation and characterization of alprazolam-loaded nanoliposomes: screening of process variables and optimizing characteristics using RSM
۷۶The effects of heritage image on destination branding: an Iranian perspective
۷۷Linear programming: an alternative approach for developing formulations for emergency food products
۷۸Xylanase immobilization on modified superparamagnetic graphene oxide nanocomposite: Effect of PEGylation on activity and stability
۷۹Simultaneous extraction of rapeseed oil and conversion to biodiesel using heterogeneous and homogeneous catalysts
۸۰A new similarity index for nonlinear signal analysis based on local extrema patterns
۸۱Copper nanoparticles incorporated on a mesoporous carbon nitride, an excellent catalyst in the Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition and N-arylation of N-heterocycles
۸۲Supported ruthenium hydride catalysts for direct conversion of alcohols to carboxylic acids using styrene oxide as oxidant
۸۳Fabrication of calixarene-grafted magnetic nanocomposite for the effective removal of lead (II) from aqueous solution.
۸۴In vitro and in vivo evaluation of electrospun cellulose acetate/gelatin/hydroxyapatite nanocomposite mats for wound dressing applications.
۸۵Novel mutant of Escherichia coli asparaginase II to reduction of the glutaminase activity in treatment of acute lymphocytic leukemia by molecular dynamics simulations and QM-MM studies.
۸۶Physical stimulation and scaffold composition efficiently support osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells.
۸۷Isolation and identification of the native population bacteria for bioremediation of high levels of arsenic from water resources.
۸۸Bioavailability and geochemical speciation of phosphorus in surface sediments of the Southern Caspian Sea.
۸۹Sensory, Digestion and Texture Quality of Commercial Gluten-Free Bread: Impact of Broken Rice Flour Type.
۹۰Comparison of the antimicrobial efficacy of photodynamic therapy with two mediators against Lactobacillus acidophilus in vitro.
۹۱MicroRNA Expression Levels and Histopathological Features of Colorectal Cancer.
۹۲Conservation Below The Species Level: Suitable Evolutionarily Significant Units Among Mountain Vipers (The Montivipera Raddei Complex) in Iran.
۹۳Biomechanical response of intact, degenerated and repaired intervertebral discs under impact loading - Ex-vivo and In-Silico investigation.
۹۴The Long Non-coding RNA H19 rs217727 polymorphism is associated with PE susceptibility.
۹۵Citrinin detection by intensified fluorescence signal of a FRET-based immunosensor using magnetic/silica core-shell.
۹۶Modified methylated DNA immunoprecipitation protocol for noninvasive prenatal diagnosis of Down syndrome.
۹۷Using gold nanoparticles in diagnosis and treatment of melanoma cancer.
۹۸Presenting a conceptual pattern of HSE performance of oil trucks.
۹۹The effect of nanocrystalline cellulose on flow properties of fiber crop aqueous suspension.
۱۰۰Probing the interaction of two chemotherapeutic drugs of oxali-palladium and 5-fluorouracil simultaneously with milk carrier protein of β-lactoglobulin.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۸۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.