لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۸۹ کلا ۵۶ مقاله شامل ۴۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Diastereoselective synthesis of spiro-functionalized tetraalkyl benzoisoquinopyrrolonaphthyridine-tetracarboxylates from isoquinoline, dialkyl acetylenedicarboxylates, and indane-1,3-dione
۲Tandem synthesis of 1-(alkylamino)-2,4-diarylpyrimido[6,1-a]isoquinolin-5-ium chlorides from isoquinoline, N-alkyl-benzimidoyl chlorides, and isocyanides
۳One-pot synthesis of functionalized 3-aryl-1-phenyl-1H-pyrazoles from hydrazonoyl chlorides and acetylenic esters in the presence of Ph3P
۴Solvent-free synthesis of diphenyl [2-(aminocarbonyl)-1,2- dihydroisoquinolin-1-yl]phosphonates from isoquinoline, isocyanates, and diphenyl phosphonate
۵A diastereoselective synthesis of phosphorylated dihydro-1H-pyrazoles from dialkyl phosphites, acetylenic esters, and hydrazonoyl chlorides
۶Cascade synthesis of functionalized 2H-imidazo[5,1-a]-isoquinolinium chlorides from isoquinoline, chloroformamidines (=carbamimidoyl chlorides), and isocyanides
۷Electron trapping in the electrosound solitary wave for propagation of high intensity laser in a relativistic plasma
۸Lattice Boltzmann simulation of gaseous flow in microchannel with rectangular grooves
۹A survey on biological data analysis by biclustering

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.