لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ایلام در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه ایلام در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۱۱ مقاله شامل ۹۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۰۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Low Level of Autophagy-Related Gene 10 (ATG10) Expression in the 6-Hydroxydopamine Rat Model of Parkinson's Disease
۲Adenosine and adenosine receptors in the immunopathogenesis and treatment of cancer.
۳Vibration characteristics of laminated composite beams with magnetorheological layer using layerwise theory
۴“They Now Respect Me and Send Me to the Best Schools!”: Identity Construction of an Iranian EFL Teacher
۵Alexithymia influences craving through facets of emotion regulation in alcoholic patients
۶A rapid, efficient and green procedure for transformation of alkyl halides/ tosylates to organochalcogens in water
۷Adsorption of Amido Black 10B from aqueous solution using polyaniline/SiO2 nanocomposite: Experimental investigation and artificial neural network modeling
۸A study of pica in cattle in Iran
۹Synthesis, characterization and spectroscopic studies of nickel (II) complexes with some tridentate ONN donor Schiff bases and their electrocatalytic application for oxidation of methanol
۱۰Effect of traffic noise on mental performance with regard to introversion and task complexity
۱۱Adenosine and adenosine receptors in the immunopathogenesis and treatment of cancer
۱۲Differential shot noise and Fano factor in a ferromagnet-Graphene-superconductor junction
۱۳A novel electrochemical aptasensor for highly sensitive and quantitative detection of the streptomycin antibiotic
۱۴A nanohybrid probe based on double recognition of an aptamer MIP grafted onto a MWCNTs-Chit nanocomposite for sensing hepatitis C virus core antigen
۱۵Immobilization of a nickel complex onto functionalized Fe3O4 nanoparticles: a green and recyclable catalyst for synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles and oxidation reactions
۱۶Initial assessment of recharge areas for large karst springs: a case study from the central Zagros Mountains, Iran Evaluation initiale des aires de recharge des grandes émergences karstiques: une étude de cas, les Monts Zagros centraux, Iran Avaliação inicial de áreas de recarga para grandes nascentes cársticas: um estudo de caso no centro das Montanhas de Zagros, Irã Evaluación inicial de áreas de recarga para grandes manantiales cársticos: un caso de estudio en Zagros Mountains central, Irán
۱۷Sulfuric acid heterogenized on magnetic Fe3O4 nanoparticles: A new and efficient magnetically reusable catalyst for condensation reactions
۱۸A Case of Tyrosinemia Type III with Status Epilepticus and Mental Retardation.
۱۹Prevalence of peptic ulcer in Iran: Systematic review and meta-analysis methods.
۲۰Effects of Vitamin D Deficiency on Incidence Risk of Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-analysis.
۲۱Evaluating the Effect of Using Training CDs on the Patients with Type II Diabetes.
۲۲Commentary: Estimates of Global, Regional, and National Morbidity, Mortality, and Aetiologies of Diarrhoeal Diseases: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2015.
۲۳Comment on: Clinical Characteristics of Severe Erosive Esophagitis among Patients with Erosive Esophagitis: A Case-control Study.
۲۴Effect of nitrogen sources on gene expression of Stevia rebaudiana (Bertoni) under in vitro conditions.
۲۵The effects of solvent and ultrasonic irradiation in synthesis of thallium(I) nano supramolecular polymers and use them as template for synthesis of thallium(III) oxide nanostructures with desirable morphology.
۲۶Microwave assisted synthesis of doped carbon dots and their application as green and simple turn off-on fluorescent sensor for mercury (II) and iodide in environmental samples.
۲۷Global incidence and mortality rates in pancreatic cancer and the association with the Human Development Index: decomposition approach.
۲۸The antimicrobial potential of a new derivative of cathelicidin from Bungarus fasciatus against methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
۲۹Toxic elements as biomarkers for breast cancer: a meta-analysis study.
۳۰Trends in epidemiology of Hepatitis B and C Infections in Ilam Province: National Notifiable Diseases Surveillance System data.
۳۱Economic Status Inequality Is a Predictor for Screening and Health Utilization.
۳۲Recombinant production of bovine Lactoferrin-derived antimicrobial peptide in tobacco hairy roots expression system.
۳۳Tumor necrosis factor-alpha 308 G/A polymorphism and type 2 diabetes mellitus; a systematic review and meta-analysis
۳۴Toxic elements as biomarkers for breast cancer: A meta-analysis study
۳۵Preparation and Characterization of Ni-Modified Graphene Oxide Complex as an Efficient Catalyst for the Synthesis of Sulfides via Reaction of Arylhalides with S8 or Thiourea
۳۶Trends in epidemiology of hepatitis B and C infections in Ilam Province: National notifiable diseases surveillance system data
۳۷Green and simple turn off/on fluorescence sensor for mercury (II), cysteine and histidine
۳۸Polymerization of graphene oxide nanosheet by using of aminoclay: Electrocatalytic activity of its platinum nanohybrids
۳۹Facile synthesis of PtSnZn nanosheet thin film at oil–water interface by use of organometallic complexes: An efficient catalyst for methanol oxidation and p-nitrophenol reduction reactions
۴۰Low level of autophagy-related gene 10 (ATG10) expression in the 6-Hydroxydopamine rat model of parkinson’s disease
۴۱Comment on: Redo coloanal anastomosis for anastomotic leakage after low anterior resection for rectal cancer; an analysis of 59 cases
۴۲The effects of solvent and ultrasonic irradiation in synthesis of thallium(I) nano supramolecular polymers and use them as template for synthesis of thallium(III) oxide nanostructures with desirable morphology
۴۳Recombinant production of bovine Lactoferrin-derived antimicrobial peptide in tobacco hairy roots expression system
۴۴Ni(II)-Adenine complex coated Fe3O4 nanoparticles as high reusable nanocatalyst for the synthesis of polyhydroquinoline derivatives and oxidation reactions
۴۵Fe3O4@S-ABENZ@VO: Magnetically separable nanocatalyst for the efficient, selective and mild oxidation of sulfides and oxidative coupling of thiols
۴۶Sulfamic acid immobilized on amino-functionalized magnetic nanoparticles: A new and active magnetically recoverable catalyst for the synthesis of N-heterocyclic compounds
۴۷Magnetic Fe3O4 nanoparticles supported imine/Thiophene-nickel (II) complex: A new and highly active heterogeneous catalyst for the synthesis of polyhydroquinolines and 2, 3-dihydroquinazoline-4(1H)-ones
۴۸Synthesis and characterization of sulfamic acid supported on Fe3O4 nanoparticles: A green, versatile and magnetically separable acidic catalyst for oxidation reactions and Knoevenagel condensation
۴۹Spatiotemporal analysis of brucellosis incidence in Iran from 2011 to 2014 using GIS
۵۰Microwave assisted synthesis of doped carbon dots and their application as green and simple turn off–on fluorescent sensor for mercury (II) and iodide in environmental samples
۵۱The incidence of major cardiovascular events relied coronary vessels after angioplasty and stent types complications
۵۲Pd(0)-Schiff-base@MCM-41 as high-efficient and reusable catalyst for C–C coupling reactions
۵۳Designing an Efficient Artificial Intelligent Approach for Estimation of Hydrodynamic Characteristics of Tapered Fluidized Bed from Its Design and Operating Parameters
۵۴On selection of forwarding nodes for long opportunistic routes
۵۵t-clique ideal and t-independence ideal of a graph
۵۶Genome-Wide Identification of Potential Drug Target in Enterobacteriaceae Family: A Homology-Based Method
۵۷Economic status inequality is a predictor for screening and health utilization
۵۸Effect of critical thinking education on problem solving skills and self-esteem in Iranian female students
۵۹Detection of vegetation changes in relation to Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) in semi-arid rangeland in Western Iran
۶۰Preparation of Modified Magnetic Cobalt Nanoparticles as a New Magnetic Sorbent for the Preconcentration and Determination of Trace Amounts of Lead Ions in Environmental Water and Soil (Air-Dust) Samples
۶۱A Novel Method for the Direct Synthesis of Symmetrical and ­Unsymmetrical Sulfides and Disulfides from Aryl Halides and Ethyl Potassium Xanthogenate
۶۲Impact of climate variability and wetland drainage on watershed response in depression dominated landscapes
۶۳Adsorption of Congo Red Dye from Aqueous Solutions by Montmorillonite as a Low-cost Adsorbent
۶۴Epidemiology of hepatitis B in pregnant Iranian women: a systematic review and meta-analysis
۶۵The antimicrobial potential of a new derivative of cathelicidin from Bungarus fasciatus against methicillin-resistant Staphylococcus aureus
۶۶Evaluating the effect of using training CDs on the patients with type II diabetes
۶۷Spatial prediction of soil erosion susceptibility: an evaluation of the maximum entropy model
۶۸Effects of vitamin D deficiency on incidence risk of gestational diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis
۶۹Distribution of the most prevalent spa types among clinical isolates of methicillin-resistant and -susceptible Staphylococcus aureus around the world: A review
۷۰Screening wheat germplasm for seedling root architectural traits under contrasting water regimes: potential sources of variability for drought adaptation
۷۱Catalytic Performance Studies of New Pd and Pt Schiff Base Complexes Covalently Immobilized on Magnetite Nanoparticles as the Environmentally Friendly and Magnetically Recoverable Nanocatalyst in C–C Cross Coupling Reactions
۷۲Pd–4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol Complex Supported on SBA-15 as a Useful and Retrievable Catalyst for Suzuki–Miyaura and Stille C–C Coupling Reactions
۷۳Synthesis and characterization of MCM-41@XA@Ni(II) as versatile and heterogeneous catalyst for efficient oxidation of sulfides and acetylation of alcohols under solvent-free conditions
۷۴Modelling of dye adsorption from aqueous solution on polyaniline/carboxymethyl cellulose/TiO
۷۵Comment on "Alcohol and incident atrial fibrillation-A systematic review and meta-analysis".
۷۶Preparation, characterization and Cr(VI) adsorption evaluation of NaOH-activated carbon produced from Date Press Cake; an agro-industrial waste.
۷۷The Effect of Yoga on Stress, Anxiety, and Depression in Women.
۷۸Prophylaxis against Deep Venous Thrombosis in Patients Hospitalized in Surgical Wards in One of the Hospitals in Iran: Based on the American College of Chest Physician's Protocol.
۷۹Effects of Curcumin on Bone Loss and Biochemical Markers of Bone Turnover in Patients with Spinal Cord Injury.
۸۰Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) signaling pathways and protective roles of melatonin.
۸۱Impact of music type on motor coordination task performance among the introverted and extroverted students.
۸۲The effects of prebiotic supplementation on weight gain, diarrhoea, constipation, fever and respiratory tract infections in the first year of life.
۸۳Diversity of virulence genes in Brucella melitensis and Brucella abortus detected from patients with rheumatoid arthritis.
۸۴Environmental interventions based on the Health Belief Model and the Ecological-social model in the continuation of consumption of rice, free from toxic metals.
۸۵Prevalence and risk factors of retinopathy of prematurity in Iran: a systematic review and meta-analysis.
۸۶Valorization of citrus wastes by fast pyrolysis in a conical spouted bed reactor
۸۷Synthesis of a new Pd(0)-complex supported on magnetic nanoparticles and study of its catalytic activity for Suzuki and Stille reactions and synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one derivatives
۸۸Phylogeny relationship among commercial and wild pear species based on morphological characteristics and SCoT molecular markers
۸۹Diversity of virulence genes in Brucella melitensis and Brucella abortus detected from patients with rheumatoid arthritis
۹۰Fingerprinting Techniques Investigation to Detect Petroleum Hydrocarbon Origin in Coastal Sediments of Persian Gulf
۹۱Synthesis and characterization of oxo-vanadium complex anchored onto SBA-15 as a green, novel and reusable nanocatalyst for the oxidation of sulfides and oxidative coupling of thiols
۹۲Assessment of genetic structure among different pear species (Pyrus spp.) using apple-derived SSR and evidence of duplications in the pear genome
۹۳Synthesis of Polyhydroquinoline, 2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-one, Sulfide and Sulfoxide Derivatives Catalyzed by New Copper Complex Supported on MCM-41
۹۴Community acquired Pseudomonas aeruginosa pneumonia in a young athlete man: a case report and literature review.
۹۵Potential of Lead and Cadmium Accumulation In Washingtonia filifera
۹۶Theoretical studies of the influence of protic and aprotic ionic liquids on the basicity of CaO as a solid base catalyst
۹۷Thermodynamics of new black hole solutions in the Einstein–Maxwell-dilaton gravity
۹۸Global incidence and mortality rates in pancreatic cancer and the association with the Human Development Index: decomposition approach
۹۹Quantum loop corrections of a charged de Sitter black hole
۱۰۰Anxiety and depression: A cross-sectional survey among parents of children with cancer

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۱۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.