لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۱۳ مقاله شامل ۲۸۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Performance of aneuploid backcross hybrids between the crop Brassica napus and its wild relative B. rapa.
۲A combined molecular dynamics simulation and quantum mechanics study on mercaptopurine interaction with the cucurbit [6,7] urils: Analysis of electronic structure.
۳Modification of wool protein fiber with plasma and dendrimer: Effects on dyeing with cochineal
۴Study of the Structural, Electronic, Magnetic, and Optical Properties of Mn2ZrGa Full-Heusler Alloy: First-Principles Calculations
۵Effectiveness of mindfulness-based cognitive group therapy on cognitive emotion regulation of patients under treatment with methadone
۶Studying the effect of material initial conditions on drying induced stresses
۷Feasibility of underwater laser forming of laminated metal composites
۸The long-term scenario and greenhouse gas effects cost-benefit analysis of Iran's electricity sector
۹A combined molecular dynamics simulation and quantum mechanics study on mercaptopurine interaction with the cucurbit [6,7] urils: Analysis of electronic structure
۱۰Determination of critical pressure in analyzing of rupture instability for hydromechanical deep drawing using advanced yield criterion
۱۱Water stress and manure application affect the quantity and quality of essential oil of Thymus daenensis and Thymus vulgaris
۱۲Quantile based Tsallis entropy in residual lifetime
۱۳Pulsatile flow of non-Newtonian blood fluid inside stenosed arteries: Investigating the effects of viscoelastic and elastic walls, arteriosclerosis, and polycythemia diseases
۱۴Planar polymer-graphene oxide nanohybrid as a 5-fluorouacil carrier in pH-responsive controlled release
۱۵Predicting wettability behavior of fluorosilica coated metal surface using optimum neural network
۱۶A power sharing scheme for voltage unbalance and harmonics compensation in an islanded microgrid
۱۷On weighted cumulative residual Tsallis entropy and its dynamic version
۱۸Thermodynamic and economic optimization of multi-effect desalination unit integrated with utility steam network
۱۹Implementation of the P¯ANDA Planar-GEM tracking detector in Monte Carlo simulations
۲۰A lexicographic radial projection onto the efficient frontier in Data Envelopment Analysis
۲۱Assessment of the adsorption mechanism of Flutamide anticancer drug on the functionalized single-walled carbon nanotube surface as a drug delivery vehicle: An alternative theoretical approach based on DFT and MD
۲۲An efficient removal of lead from aqueous solutions using FeNi3@SiO2 magnetic nanocomposite
۲۳A novel strategy for optimal placement of locally controlled voltage regulators in traditional distribution systems
۲۴Boosting BeONT Reactivity with HCN by Calcium and Magnesium Doping: A DFT Investigation of Electronic Structure, AIM, NMR, NQR and NBO Analysis
۲۵Theoretical Prediction of Adsorption Properties of Carmustine Drug on Various Sites of the Outer Surface of the Single-Walled Boron Nitride Nanotube and Investigation of Urea Effect on Drug Delivery by DFT and MD
۲۶A green synthesis of spirooxindole derivatives catalyzed by SiO2@g-C3N4 nanocomposite
۲۷Estimation of Energy Stress of Surge Arresters Considering the High-Frequency Behavior of Grounding Systems
۲۸A Tandem Aerobic Photocatalytic Synthesis of Benzimidazoles by Cobalt Ascorbic Acid Complex Coated on TiO2 Nanoparticles Under Visible Light
۲۹Synthesis and antiproliferative and apoptosis-inducing activity of novel 3-substituted-3-hydroxy-2-oxindole compounds
۳۰Multi-channel Tracking with Different Fading Rates in an OFDM-PLNC Network
۳۱The computational study of the γ-Fe
۳۲Preparation and characterization of biocompatible silver nanoparticles using pomegranate peel extract.
۳۳Polyacrylamide Ferrogels with Magnetite or Strontium Hexaferrite: Next Step in the Development of Soft Biomimetic Matter for Biosensor Applications.
۳۴Non-enzymatic cross-linking of collagen type II fibrils is tuned via osmolality switch.
۳۵Metal Concentrations in Tissues of Gadwall and Common Teal from Miankaleh and Gomishan International Wetlands, Iran.
۳۶Determination of task group 43 dosimetric parameters for CSM40
۳۷Application of magnetic ionomer for development of very fast and highly efficient uptake of triazo dye Direct Blue 71 form different water samples.
۳۸Pulsatile flow of non-Newtonian blood fluid inside stenosed arteries: Investigating the effects of viscoelastic and elastic walls, arteriosclerosis, and polycythemia diseases.
۳۹Synthesis of CeO2/Au/Ho nanostructures as novel and highly efficient visible light driven photocatalyst
۴۰The effect of reporting quality on stock returns of listed companies on the Tehran Stock Exchange
۴۱Using structural equation modeling approach to investigate farmers' perception consequences of drought (Case study: Birjand Township, Iran)
۴۲A photoinduced cross-dehydrogenative-coupling (CDC) reaction between aldehydes and N-hydroxyimides by a TiO2-Co ascorbic acid nanohybrid under visible light irradiation
۴۳A new larval species of the genus Collemboerythraeus (Acariformes: Erythraeidae) ectoparasitic on Collembola from Iran
۴۴Modification of bentonite with different surfactants and substitute as a mordant in wool natural dyeing
۴۵Cardiac involvement in patients with thalassemia major and control group: A case-control study
۴۶Preparation and characterization of biocompatible silver nanoparticles using pomegranate peel extract
۴۷The effect of grapeseed oil on performance, rumen fermentation, antioxidant status and subcutaneous adipose fatty acid profile in lambs
۴۸A comparative study on evaluation of steady-state groundwater inflow into a circular shallow tunnel
۴۹Analysis of lecithin treatment effects on the structural transformation of wool fiber using vibrational spectroscopy
۵۰Efficient and recyclable novel Ni-based metal–organic framework nanostructure as catalyst for the cascade reaction of alcohol oxidation–Knoevenagel condensation
۵۱Prevalence of pre-hypertension and risk factors in an iranian population: East of Iran
۵۲Density functional theory calculations and molecular dynamics simulations of the adsorption of ellipticine anticancer drug on graphene oxide surface in aqueous medium as well as under controlled pH conditions
۵۳Accelerated multi-gravitational search algorithm for size optimization of truss structures
۵۴The computational study of the γ-Fe2O3 nanoparticle as Carmustine drug delivery system: DFT approach
۵۵Complete convergence for weighted sums of arrays of APND random variables
۵۶A Semi-Parametric Model for Time Series based on Fuzzy Data
۵۷Probabilistic assessment of lightning related risk of transmission lines based on frequency dependent modeling of tower-footing grounding system
۵۸Metal Concentrations in Tissues of Gadwall and Common Teal from Miankaleh and Gomishan International Wetlands, Iran
۵۹A fuzzy genetic approach for velocity estimation in wind-tunnel
۶۰Determination of task group 43 dosimetric parameters for CSM40 137Cs source for use in brachytherapy
۶۱Effects of a blend of essential oils and overcrowding stress on the growth performance, meat quality and heat shock protein gene expression of broilers
۶۲Passive sonar target detection using statistical classifier and adaptive threshold
۶۳Influence of dyeing conditions of natural dye extracted from Berberis integerrima fruit on color shade of woolen yarn
۶۴Aminated-Fe3O4 nanoparticles filled chitosan/PVA/PES dual layers nanofibrous membrane for the removal of Cr(VI) and Pb(II) ions from aqueous solutions in adsorption and membrane processes
۶۵Green synthesis of copper nanoparticles by fruit extract of Ziziphus spina-christi (L.) Willd.: Application for adsorption of triphenylmethane dye and antibacterial assay
۶۶Inclined planes system optimization algorithm for IIR system identification
۶۷Synthesis and characterizations of FeNi3@SiO2@TiO2 nanocomposite and its application in photo- catalytic degradation of tetracycline in simulated wastewater
۶۸Synthesis and characterizations of a novel FeNi3/SiO2/CuS magnetic nanocomposite for photocatalytic degradation of tetracycline in simulated wastewater
۶۹Monitoring soil lead and zinc contents via combination of spectroscopy with extreme learning machine and other data mining methods
۷۰Application of magnetic ionomer for development of very fast and highly efficient uptake of triazo dye Direct Blue 71 form different water samples
۷۱Performance studies of the P¯ ANDA planar GEM-tracking detector in physics simulations
۷۲Effect of 2D Image Resolution on 3D Stochastic Reconstruction and Developing Petrophysical Trend
۷۳A Pitman measure of similarity in k-means for clustering heavy-tailed data
۷۴Chicken immune response following in ovo delivery of bacterial flagellin.
۷۵In Vitro Aflatoxin B
۷۶Central nervous system diseases and Scutellaria: a review of current mechanism studies.
۷۷Adenosine Deaminase activity and HLA-DRB as diagnostic markers for Rheumatoid Arthritis.
۷۸On the Approximation of Two-Dimensional Transient Pipe Flow Using a Modified Wave Propagation Algorithm
۷۹A hybrid measurement sampling method for accurate inspection of geometric errors on freeform surfaces
۸۰A new individualized thermoregulatory bio-heat model for evaluating the effects of personal characteristics on human body thermal response
۸۱The combination of exercise training and
۸۲The effects of turmeric, cinnamon, ginger and garlic powder nutrition on antioxidant enzymes' status and hormones involved in energy metabolism of broilers during heat stress
۸۳Synthesis of CeO2/Ag/Ho nanostructures in order to improve photo catalytic activity of CeO2 under visible light
۸۴Thermal effects on longitudinal waves instabilities in rotating beam-plasma interaction
۸۵Synthesis and characterization of nanocomposite-based heteropolyacid, and its catalytic, photocatalytic and electrochemical performances
۸۶Analysis of the structures, energetics, and vibrational frequencies for the hydrogen-bonded interaction of nucleic acid bases with Carmustine pharmaceutical agent: a detailed computational approach
۸۷Bio-synthesis of palladium nanoparticle using Spirulina platensis alga extract and its application as adsorbent
۸۸Geometric-kinematic characteristics of the main faults in the W-SW of the Lut Block (SE Iran)
۸۹Some new stochastic orders based on quantile function
۹۰Down-regulation of lncRNA, GAS5 decreases chemotherapeutic effect of dendrosomal curcumin (DNC) in breast cancer cells.
۹۱Land use change modeling through scenario-based cellular automata Markov: improving spatial forecasting.
۹۲Simultaneous determination of Brilliant Green and Crystal Violet dyes in fish and water samples with dispersive liquid-liquid micro-extraction using ionic liquid followed by zero crossing first derivative spectrophotometric analysis method.
۹۳Nanojunction Effects on Water Flow in Carbon Nanotubes.
۹۴The ability of Silybum marianum to phytoremediate cadmium and/or diesel oil from the soil.
۹۵A mathematical approach to effects of CTLs on cancer virotherapy in the second injection of virus.
۹۶Scutellaria: Debates on the anticancer property.
۹۷A density functional theory-based analysis of the structural, topological and electronic properties of Gemcitabine drug adsorption on the pyrrolidine functionalized single-walled carbon nanotube.
۹۸Effects of lysolecithin and xylanase supplementation on the growth performance, nutrient digestibility and lipogenic gene expression in broilers fed low-energy wheat-based diets.
۹۹Assessment of the chitosan-functionalized graphene oxide as a carrier for loading Thioguanine, an antitumor drug and effect of urea on adsorption process: Combination of DFT computational and Molecular Dynamics Simulation Studies.
۱۰۰Effects of upper-body resistance exercise training on serum nesfatin-1 level, insulin resistance, and body composition in obese paraplegic men.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۱۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.